Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nhà Nước

Cập nhật thông tin chi tiết về Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nhà Nước mới nhất ngày 30/11/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,732 lượt xem.

ban hành ra song khi có hiệu lực pháp lý thì pháp luật lại có giá trị ràng buộc đối

với nhà nước; trình tự thành lập, cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước phải theo

đúng quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước chỉ

được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chỉ được hoạt động trong khuôn khổ

pháp luật cho phép. . Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để hướng dẫn cách sử xự

cho mọi người trong xã hội, vì thế, pháp luật giúp cho mọi chủ thể trong xã hội đều

có thể tìm được cách xử sự phù hợp với ý chí, mong muốn của nhà nước, giúp nhà

2

nước quản lý xã hội, thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội.Đồng thời pháp luật giúp nhà

nước tổ chức và quản lý các lĩnh vực khác của đòi sống như văn hóa, giáo dục,

khoa học, kỹ thuật, y tế,… thông qua việc thể chế hóa các chính sách, kế hoạch của

nhà nước trong các lĩnh vực đó; qua việc quy định các phương tiện, biện pháp,

nhân lực, vật lực… để bảo đảm thực hiện các chính sách kế hoạch đó.

2.4. Pháp luật là công cụ để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội, tính mạng,

tài sản, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tài sản, danh dự, uy tín của các tổ

chức.

Muốn bảo vệ lợi cích nhà nước, xã hộ, nhân dân, nhà nước, dựa trên căn cứ

pháp lý và theo những trình tự thủ tục luật định. Ngược lại, nhân dân muốn đấu

tranh bảo vệ quyền lợi của mình cũng phải tuân theo các quy định pháp luật. Dựa

vào pháp luật, nhà nước giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội, đồng thời đấu

tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật, đặc

biệt là tội phạm. để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhà nước phảo thông

qua các hình thức hoạt động pháp luật và xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện

pháp luật và bảo vệ pháp luật. Như vậy, nhà nước không thể thiếu được pháp luật,

còn pháp luật có vai trò vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của nhà nước.

Một nhà nước hùng mạnh phảo là một nhà nước có hệ thông pháp luật tương đối

hoàn thiện và phải có sự tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh.Pháp luật còn

giúp nhà nước có thể đảm bảo công lý , công bằng xã hội. Bằng việc quy định

quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội nhất

định,pháp luật đảm bảo cho các chủ thể ngang quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với

nhau trong các mối quan hệ xã hội nhất định. Pháp luật cũng là công cụ để kiểm

nghiệm, để đánh giá sự đúng đắn, hợp lý của các chính sách của nhà nước.Như vậy,

pháp luật luôn tác động, hỗ trợ, tạo tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của nhà

nước.

2.5. Pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý, khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động của

Bộ máy nhà nước.

Điều đó thể hiện ở chỗ Bộ máy nhà nước là một thiết chế phức tạp bao gồm

nhiều loại cơ quan. Để cho bộ máy đó hoạt động được có hiệu quả đòi hởi phải xác

định đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại cơ quan, mỗi cơ quan;

phải xác lập mối quan hệ đúng đắn giữa chúng; phải có những phương pháp tổ

chức và hoạt động phù hợp để tạo ra một cơ chế đồng bộ trong quá trình thiết lập

và thực thi quyền lực của nhà nước.Thực tiễn đã chỉ ra rằng khi chưa có một hệ

3

thống pháp luật về tổ chức đầy đủ và đồng bộ, phù hợp làm cơ sở cho việc củng cố

và hoàn thệin bộ máy nàh nươc 1thì dễ dẫn đến tình trang trùng lặp, chồng chéo,

thực hiện không đúng chức năng, thẩm quyền của một số cơ quan nhà nước, bộ

máy nhà nước sẽ cồng kềnh hoạt động kém hiệu quả.Pháp luật giúp nhà nước có

thể tổ chức và vận hành bộ máy của mình thông qua việc quy định các loại cơ quan

nhà nước , trình tự thành lập, cơ cấu tổ chức của từng loại, từng cấp và từng cơ

quan; quy định rõ chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức và phương pháp hoạt

động của từng loại,từng cấp và từng cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa các cấp

cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan trong cùng một cấp, giữa các bộ phận cấu

thành và giữa các nhân viên trong cùng một cơ quan nhà nước với nhau.Ví dụ, ở

Việt Nam, toàn bộ việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều được quy

định trong hiến pháp,trong các luật tổ chức bộ máy nhà nước như luật tổ chức quốc

hội, luật tổ chức chính phủ… nhờ đó, pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức

và hoạt động của bộ máy nhà nước.

2.6. Pháp luật cũng là phương tiện để nhà nước kiểm tra tính đúng đắn trong

đường lối lãnh đạo chỉ đạo của mình đối với xã hội.

Ví dụ: Thông qua đường lối mở cửa của Đại hội VI chúng ta thấy chủ trương

trên là đúng đắn đã thúc đẩy kinh tế phát triển đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng

kinh tế.

2.7. Pháp luật là công cụ giúp nhà nước tổ chức, quản lý và điều tiết nền kinh

tế.

Thông qua việc xác định rõ chế độ kinh tế, các thành phần kinh tế, các hình

thưc sở hữu,chính sách tài chính, thuế, tiền tệ, giá cả, đầu tư, thu nhập, cơ chế kinh

tế, các phương pháp quản lý kinh tế…, pháp luật góp phần tích cực vào việc sắp

xếp, cơ cấu các ngành kinh tế, tác động đến sự tăng trưởng và sự ổn định, cân đối

của nền kinh tế. Pháp luật điều chỉnh các hợp đồng kinh tế, quy định trình tự và thủ

tục giải quyết các tranh chấp kinh tế để bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng của các

chủ thể. Nhờ các quy định đó mà nhà nước có thể tổ chức và quản lý được nền kinh

tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng trong sự ổn định, cân đối và điều tiết

nền kinh tế theo chiều hướng mà nó mong muốn.

Vai trò điều tiết và can thiệp của Nhà nước

Sự vận động của tổng cung-tổng cầu trong nền kinh tế thị trường, vai trò điều

tiết vĩ mô của Nhà nước nhằm vào 4 mục tiêu kinh tế: Tăng trưởng GDP; tạo việc

làm mới, giảm thất nghiệp; ổn định giá cả và tăng xuất khẩu ròng. Thông thường để

4

thực hiện 4 mục tiêu kinh tế vĩ mô như nêu ở phần trên, nhà nước thường sử dụng 4

nhóm chính sách hay còn gọi là các nhóm công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.

Chính sách tài khóa bao gồm các chính sách thuế và chi tiêu của chính phủ.

Nhóm các chính sách tiền tệ được ngân hàng trung ương sử dụng để điều tiết thị

trường tài chính, mà trọng tâm là thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định giá

cả. Thông thường chính sách tiền tệ có ảnh hưởng mạnh nhất đến điều chỉnh tổng

cầu của nền kinh tế thông qua các công cụ như: lãi suất, tín dụng, các nghiệp vụ của

thị trường mở .v..v..

Chính sách chi tiêu nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng

và điều tiết tổng cầu của nền kinh tế.

Chính sách ngoại thương nhằm điều chỉnh quan hệ xuất nhập khẩu, bảo đảm mục

tiêu tăng xuất khẩu ròng (xuất trừ nhập khẩu); điều tiết tổng cung và tổng cầu của

nền kinh tế; đồng thời góp phần vào chính sách tỷ giá.

Bốn nhóm công cụ chính sách nêu trên tùy theo tính chất của một nền kinh tế

và trong mỗi giai đoạn nhất định được điều chỉnh nhằm bảo đảm phục vụ có hiệu

quả cho các mục tiêu kinh tế vĩ mô nói chung và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nói riêng.

Như đã trình bày ở Bài I, mô hình kinh tế thị trường luôn luôn tồn tại 3

khuyết tật cố hữu, gắn liền với bản chất của nó. Năng lực quản trị có hiệu quả của

một Nhà nước thể hiện ở khả năng sử dụng các công cụ để hạn chế những hệ quả

tiêu cực do các ” khuyết tật ” đó gây ra.

Sử dụng các tổ chức kinh tế của Nhà nước hoặc các tổ chức kinh tế mà Nhà

nước nắm vai trò chi phối chính là sự can thiệp vào thị trường bằng sức mạnh vật

chất của Nhà nước. Do đó, vấn đề cải cách doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chính

là “tái cấu trúc” lực lượng này để làm tốt vai trò tham gia điều tiết thị trường, cung

cấp tốt hơn các loại “hàng hoá và dịch vụ công cộng” phục vụ mục tiêu phát triển

bền vũng.

Tái cấu trúc lực lượng DNNN để lực lượng này thực sự là sức mạnh vật

chất, cùng với thể chế kinh tế trở thành công cụ điều tiết thị trường có hiệu quả.

Đây là một nội dung rất quan trọng, không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Nhà nước về kinh tế, mà còn gắn kết được vấn đề đề kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hội trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Áp dụng rộng rãi mô hình công – tư hợp tác trong phát triển kinh tế

Hiện nay ở nước ta nhiều dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng được thực hiện theo

hình thức này, trong đó có các dự án về giao thông, cấp nước, thu hút công nghiệp

công nghệ cao….

Với phương thức này, vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước trở thành “vốn

mồi” để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay chưa có khung

pháp lý rõ ràng cho hình thức đầu tư này, mà còn mang tính tự phát, nên cần được

chế định khung pháp lý ở tầm quốc gia.

5

Bạn đang xem bài viết Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nhà Nước trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!