Bitwise Operators Trong C/c++ Là Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Nạp Chồng Hàm Trong C++ (Function Overloading)
 • Danh Sách Liên Kết Đơn Trong C++
 • 60 Hợp Âm Piano Cơ Bản Bạn Có Thể Học Ngay Bây Giờ
 • Con Trỏ (Pointer) Trong C++
 • Khai Báo Và Định Nghĩa Hàm
 • Bitwise Operator là gì?

  Trong C, 6 toán tử sau được xếp vào bitwise operators (toán tử vận hành ở cấp bit)

  • & (bitwise AND) lấy hai số làm toán hạng và thực hiện AND lên từng bit của hai số này. Kết quả của AND sẽ chỉ là 1 cả hai bit đều cùng là 1.
  • ^ (bitwise XOR) lấy hai số làm toán hạng và thực hiện XOR lên từng bit của hai số này. Kết quả của XOR là 1 nếu hai bit khác nhau.
  • << (left shift) Lấy hai số, chuyển bits của toán hạng đầu tiên sang trái, toán hạng thứ hai quyết định số chỗ trống cần dịch chuyển.
  • Bitwsie operator trong C

  • ~ (bitwise NOT) Lấy một số và nghịch đảo tất cả bit của số đó.

  1) Không sử dụng các toán tử left shift và right shift cho số âm. Nếu bất kỳ toán hạng nào là số âm, kết quả sẽ là hành vi không xác định. Ví dụ: kết quả của cả -1 << 1 và 1 << -1 là không xác định. Ngoài ra, nếu số được shift nhiều hơn kích thước của số nguyên đó, hành vi cũng là không xác định. Ví dụ: 1 << 33 không xác định nếu số nguyên được lưu trữ với 32 bit.

  2) Toán tử bitwise XOR là toán tử hữu ích nhất cho những buổi phỏng vấn technical. Nó được sử dụng để giải quyết rất nhiều vấn đề. Một ví dụ đơn giản: Được đưa ra một tập hợp các số trong đó tất cả các phần tử xảy ra số lần chẵn trừ một số, tìm số xảy ra lẻ lẻ Vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả bằng cách thực hiện XOR tất cả các số.

  // Function to return the only odd occurring element

  int findOdd(int arr;

  return res;

  }

  int main(void) {

  int arr);

  printf ("The odd occurring element is %d ", findOdd(arr, n));

  return 0;

  }

  // Output: The odd occurring element is 90

  4) Toán tử left-shift và right-shift tương đương với phép nhân và chia cho 2 tương ứng.

  Như đã đề cập ở điểm 1, hai toán tử này chỉ làm việc với số dương.

  5) Toán tử & có thể được sử dụng để nhanh chóng kiểm tra xem một số là số lẻ hay chẵn

  Giá trị của biểu thức (x & 1) sẽ khác không chỉ khi x là số lẻ, nếu không giá trị sẽ bằng không.

  6) Toán tử ~ nên được sử dụng một cách cẩn thận

  Kết quả của toán tử ~ trên một số nhỏ có thể là một số lớn nếu kết quả được lưu trữ trong một biến unsigned. Và kết quả có thể là một số âm nếu kết quả được lưu trữ trong một biến signed (giả sử rằng các số âm được lưu trữ ở dạng bổ sung của 2, trong đó bit ngoài cùng bên trái là sign bit).

  // Note that the output of the following program is compiler dependent

  int main()

  {

  unsigned int x = 1;

  printf("Signed Result %d n", ~x);

  printf("Unsigned Result %ud n", ~x);

  return 0;

  }

  /* Output:

  Signed Result -2

  Unsigned Result 4294967294d */

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nạp Chồng Toán Tử Và Nạp Chồng Hàm Trong C++
 • Bài 7: Overload Toán Tử Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng C++
 • Phương Thức Thanh Toán L/c
 • Sử Dụng Vector Trong Lập Trình C++
 • Hiện Thực Và Sử Dụng Hàm Memcmp
 • C++ — ‘const Static’ Có Nghĩa Là Gì Trong C Và C ++?

  --- Bài mới hơn ---

 • 1.5.7 Sử Dụng Giá Trị Kiểu Char Như Giá Trị Kiểu Int
 • Giới Thiệu Về Kiểu Dữ Liệu Char Trong C++
 • Bài 1: C++ Là Gì? Ứng Dụng C++? Vì Sao Nên Học C++?
 • Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Là Gì? Tương Lai Ngôn Ngữ C++ Sẽ Ra Sao?
 • 1.3 Sử Dụng Các Lệnh Liên Quan Đến Xuất Dữ Liệu
 • Dòng mã đó thực sự có thể xuất hiện trong một số bối cảnh khác nhau và mặc dù nó hoạt động gần giống nhau, có những khác biệt nhỏ.

  Phạm vi không gian tên

  // foo.h static const int i = 0;

  i‘ sẽ hiển thị trong mọi đơn vị dịch thuật bao gồm tiêu đề. Tuy nhiên, trừ khi bạn thực sự sử dụng địa chỉ của đối tượng (ví dụ: ‘&i‘), tôi khá chắc chắn rằng trình biên dịch sẽ coi ‘i‘ đơn giản là một loại an toàn 0. Khi có thêm hai đơn vị dịch thuật lấy ‘&i‘ thì địa chỉ sẽ khác nhau cho mỗi đơn vị dịch thuật.

  // foo.cc static const int i = 0;

  i‘ có liên kết bên trong và do đó không thể được tham chiếu từ bên ngoài đơn vị dịch thuật này. Tuy nhiên, một lần nữa trừ khi bạn sử dụng địa chỉ của nó, rất có thể nó sẽ được coi là loại an toàn 0.

  Một điều đáng để chỉ ra, đó là tuyên bố sau:

  const int i1 = 0;

  chính xác giống như static const int i = 0. Một biến trong một không gian tên được khai báo bằng const và không được khai báo rõ ràng bằng extern là hoàn toàn tĩnh. Nếu bạn nghĩ về điều này, ý định của ủy ban C++ là cho phép các biến const được khai báo trong các tệp tiêu đề mà không cần luôn luôn cần từ khóa static để tránh phá vỡ ODR.

  Phạm vi lớp học

  class A { public: static const int i = 0; };

  Trong ví dụ trên, tiêu chuẩn chỉ định rõ ràng rằng ‘i‘ không cần phải được xác định nếu không yêu cầu địa chỉ của nó. Nói cách khác, nếu bạn chỉ sử dụng ‘i‘ là loại an toàn 0 thì trình biên dịch sẽ không định nghĩa nó. Một điểm khác biệt giữa các phiên bản lớp và không gian tên là địa chỉ của ‘i‘ (nếu được sử dụng trong hai đơn vị dịch thuật nhiều quặng hơn) sẽ giống nhau cho thành viên lớp. Địa chỉ được sử dụng, bạn phải có định nghĩa cho địa chỉ đó:

  // a.h class A { public: static const int i = 0; }; // a.cc #include "a.h" const int A::i; // Definition so that we can take the address

  --- Bài cũ hơn ---

 • C++ — Có Bao Nhiêu Và Việc Sử Dụng “const” Trong C ++ Là Bao Nhiêu?
 • Hằng Số Trong C++ (Constants)
 • 4.7. Hành Trình Không Dừng Lại
 • Lập Trình Chuẩn C++11 Như Một Ngôn Ngữ Mới
 • Biến Trong C (Bài 2)
 • Khái Niệm Hàm Inline Trong C/c++ Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14: Hàm Nội Tuyến (Inline Function) Trong C++
 • Con Trỏ This Trong C++
 • Kinh Tế Học (P30: Các Mô Hình Trong Kinh Tế Vĩ Mô)
 • Danh Sách Liên Kết (Linked List) Trong C
 • Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?
 • Ngôn ngữ lập trình C/C++ là một ngôn ngữ lập trình khá lâu đời, sử dụng hàm với từ khóa inlinenếu quay lại thời kỳ của những năm 80 thì nó góp phần đáng kể vào việc tăng tốc thời gian thực thi mã nguồn của một hàm nhất định có trong chương trình, do lúc đó phần cứng còn hạn chế, việc tối ưu hóa chương trình một cách tốt nhất là điều cần thiết. Bây giờ phần cứng máy tính đã rất mạnh, CPU đã được tối ưu hóa, dung lượng RAM khá lớn, …v.v nên mặc dù sử dụng hàm inline còn rộng rãi nhưng không đem lại hiệu quả thời gian thực thi đáng kể mấy.

  Nhưng nếu bạn đã hỏi thì mình sẽ trả lời tại sao người ta lại sử dụng từ khóa inline. Để hiểu được điều này, bạn cần phải hiểu cơ chế hoạt động của compiler (trình biên dịch). Khi chạy chương trình trong hàm main(), trình biên dịch bắt gặp một hàm nào đó thì nó sẽ:

  • Ngay lập tức cấp phát địa chỉ ô nhớ cho hàm này.
  • Nạp (load) hàm vào trong bộ nhớ.
  • Nhảy vào vùng địa chỉ bộ nhớ chứa hàm này.
  • Thực thi đoạn mã nguồn có trong hàm.
  • Lưu lại giá trị trả về của hàm.
  • Nhảy ra ngoài và tiếp tục thực hiện các câu lệnh tiếp theo.

  Do đó, quá trình thực thi của compiler tốn rất nhiều thời gian, nếu trong trường hợp một hàm nhỏ nào đó được gọi đi gọi lại một cách nhiều lần thì sao? Giả sử bạn có đoạn chương trình sau:

  Có 1.000 * 1.000 = 1.000.000 vòng lặp, cứ mỗi lần lặp lại gọi hàm tinhBieuThuc() biểu thức một lần, mỗi lần gọi thì quá trình thực thi của trình biên dịch lại diễn ra như trên, điều này chắc chắn không ổn rồi đúng không nào?

  Cho nên, ta sử dụng từ khóa inline để hàm ý nói với trình biên dịch rằng đừng thực thi hàm đó một cách “lằn nhằn” như vậy, mà thực thi trực tiếp đoạn mã nguồn có bên trong hàm đó luôn, do đó có thể tăng tốc thời gian thực thi lên đáng kể.

  • Nếu hàm với từ khóa inline là một hàm nhỏ, trình biên dịch sẽ “chiều” ý bạn.
  • Nếu hàm với từ khóa inline là một hàm lớn, phức tạp, trình biên dịch sẽ xem hàm đó như một hàm thông thường mặc dù bạn có khai báo inline hay không.

  Sử dụng hàm với từ khóa inline cũng có một số điểm bất lợi mà điển hình nhất là làm tăng kích thước chương trình của bạn nếu bạn sử dụng không đúng cách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Std::string Và Xử Lý Chuỗi Trong C++
 • So Sánh Giữa Abstract Class Và Interface Trong C#.net
 • Interface Trong C++, (Lớp Trừu Tượng)
 • Sự Khác Nhau Giữa ++ I Và I ++ Là Gì?
 • Cách Dễ Nhất Để Chuyển Đổi Int Thành Chuỗi Trong C++
 • C++ — Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Tò Mò Về Sử Dụng Lambda Trong C++
 • Các Thành Phần Và Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++
 • Preprocessors Và Macros Trong Chương Trình C
 • Sử Dụng Makefile Trong Quá Trình Biên Dịch C++
 • Sử Dụng Makefile Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa: = Và = Trong Makefile Là Gì
 • namespace {

  struct f {

  void operator()(int) {

  // do something

  }

  };

  }

  f f;

  std::for_each(v.begin(), v.end(), f);

  }

  struct {

  void operator()(int) {

  // do something

  }

  } f;

  std::for_each(v.begin(), v.end(), f);

  }

  std::for_each(v.begin(), v.end(), (double d) { return d < 0.00001 ? 0 : d; }

  );

  }

  std::transform(v.begin(), v.end(), v.begin(),

  chụp bằng tham chiếu

 • nắm bắt tất cả các biến được sử dụng trong lambda theo giá trị
 • , nhưng epsilon theo giá trị
 • , nhưng epsilon bằng cách tham chiếu
 • Theo mặc định, operator() được tạo là const, với hàm ý rằng các ảnh chụp sẽ là const khi bạn truy cập chúng theo mặc định. Điều này có tác dụng là mỗi cuộc gọi có cùng một đầu vào sẽ tạo ra cùng một kết quả, tuy nhiên bạn có thể đánh dấu lambda là mutable để yêu cầu operator() được tạo ra không phải là const.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thuật Và Lập Trình
 • Sử Dụng Thư Viện Chuẩn Stl Cho C/c++
 • Các Chỉ Số Kinh Tế Vĩ Mô Là Gì?
 • Các Chỉ Số Tài Chính Vĩ Mô
 • Interface Trong C#, Loosely Coupling
 • Chuỗi Là Gì? Hàm Nhập Xuất Chuỗi Trong C/c++

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9: Lớp Lưu Trữ (Storage Classes) Trong C++
 • Template Classes Trong C++ ” Cafedev.vn
 • Ngôn Ngữ C++ Là Gì? Ứng Dụng Của Ngôn Ngữ C++
 • Vì Sao Tôi Chọn C++ Là Ngôn Ngữ Lập Trình Chính
 • Bài 2: Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong C
 • Trong ngôn ngữ lập trình C không có kiểu dữ liệu chuỗi mà chuỗi trong C là một dãy các kí tự kiểu char. Một chuỗi trong C được đánh dấu kết thúc là ” (còn gọi là ký tự NULL trong bảng mã ASCII) và có độ dài tùy ý, điều này cũng có nghĩa chuỗi ký tự trong C là một mảng các ký tự char.

  Các Biến Chuỗi

  • Chuỗi là mảng ký tự kết thúc bởi ký tự null (”).
  • Có thể gán các hằng chuỗi cho các biến chuỗi.
  • Hằng chuỗi là một chuỗi các ký tự nằm trong dấu nháy kép.
  • Ký tự null ” được tự động thêm vào biểu diễn bên trong của chuỗi.
  • Khi khai báo một biến chuỗi, hãy dành thêm một phần tử trống cho ký tự kết thúc.

  Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:

  Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ cung cấp 12+1 bytes để lưu trữ nội dung của chuỗi ký tự Ten; byte cuối cùng lưu trữ ký tự ” để chấm dứt chuỗi.

  Lưu ý:

  • Chiều dài tối đa của biến chuỗi là một hằng nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 255 bytes.
  • Chiều dài tối đa không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ, nhưng cũng không nên khai báo thiếu.

  Khai báo theo con trỏ Cú pháp

  Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:

  Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang chỉ đến, chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu. Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi đến hàm malloc() hoặc calloc() có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.

  Vừa khai báo vừa gán giá trị

  Ví dụ:

  void main()

  {

  char Chuoi;

  Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf() để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.

  Ngoài ra, hàm cgets() (trong conio.h) cũng được sử dụng để nhập chuỗi.

  void main()

  {

  char ten;

  printf(“Nhap ten: “);

  flushall(); //hoặc dùng hàm fflush(studin);

  gets(ten);

  printf(“Chao :”);

  puts(ten);

  }

  Xuất chuỗi lên màn hình

  Để xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().

  Cú pháp:

  Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập.

  #include<string.h

  void main()

  {

  char Ten[12];

  printf(“Nhap chuoi: “);

  gets(Ten);

  printf(“Chuoi vua nhap: “);

  puts(Ten);

  getch();

  }

  Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), cputs() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn hình.

  Xuất một chuỗi có xuống dòng sau khi xuất:

  Xuất một chuỗi không xuống dòng sau khi xuất:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểu Ký Tự Trong C++ (Character)
 • Cách Sử Dụng “const” Trong C++
 • Thao Tác Với Constant Trong C++
 • Tại Sao Các Nhà Phát Triển Trò Chơi C++ Không Sử Dụng Thư Viện Boost?
 • Cách Sử Dụng Boost Trong Visual Studio 2010
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Strcmp Trong C++ Là Gì, Hàm Strcmp() Trong C / C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Độ C Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hãy Kiểm Soát “temporary Objects” Trong C++
 • Đa Luồng (Multithread) Trong C++
 • Chi Tiết Bài Học Thread Và Posix Thread
 • Tổng Quát Về Lập Trình Đa Luồng Trong Modern C++
 • Rate this post

  Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

  Đang xem: Hàm strcmp trong c++ là gì

  Cú pháp hàm strcmp() trong C / C++

  Hàm strcmp() được sử dụng để so sánh hai chuỗi, việc so sánh được thực hiện về mặt từ vựng.

  Cú pháp:

  Trong đó:

  lhs và rhs là hai chuỗi cần so sánh.

  Hàm sẽ trả về một trong các trường hợp sau:

  Giá trị dương nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs lớn hơn ký tự tương ứng trong rhs.Giá trị âm nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs nhỏ hơn ký tự tương ứng trong rhs.Giá trị 0 nếu hai chuỗi bằng nhau về mặt từ vựng.

  Cách dùng hàm strcmp() trong C / C++

  Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

  Cụ thể mình sẽ khai báo hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcmp() để so sánh và thông báo ra màn hình.

  #include #include using namespace std;int main() { //khai báo hai biến lhs và rhs với hai nội dung cần so sánh char lhs = “Armstrong”; char rhs = “Army”; int result; //sử dụng hàm strcmp để so sánh hai chuỗi rồi gán kết quả cho biến result //*lưu ý: hàm strcmp sẽ trả về một số result = strcmp(lhs,rhs); //nếu hàm trả về số khác không tức là hai chuỗi khác nhau if(result != 0) cout

  Kết quả:

  Danh sách các hàm cstring

  Hàm memchr() trong C / C++

  Hàm memset() trong C / C++

  Hàm strcat() trong C / C++

  Hàm strchr() trong C / C++

  Hàm strcmp() trong C / C++

  Hàm memmove() trong C / C++

  Hàm strcpy() trong C / C++

  Hàm strlen() trong C / C++

  Hàm strncat() trong C / C++

  Hàm strncpy() trong C / C++

  Hàm strstr() trong C / C++

  2020 – chúng tôi All Right Reserved Theme GoodNews, nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost

  Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Strcmp Trong C++ Là Gì, Hàm Strcmp() Trong C / C++ 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Trình C: Chuỗi (String)
 • Đào Tạo Lập Trình Viên Chuyên Nghiệp
 • Di Truyền Học Biểu Sinh Là Gì?
 • Giới Thiệu Về Std::string Trong C++
 • Chuỗi Ký Tự Trong C
 • Con Trỏ This Trong C++ Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chứng Chỉ Tiếng Anh A1, A2 Là Gì?
 • Cc, Bcc Email Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt?
 • Jackpot Là Gì? Ai Có Thể Giành Lấy Cơ Hội Chiến Thắng Jackpot?
 • 197 Là Số Gì? Những Lợi Ích Của 197 Với Người Dùng Và Nhà Mạng
 • Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Của Giới Trẻ Là Gì?
 • Mỗi đối tượng trong C++ có sự truy cập tới vị trí riêng của nó thông qua một con trỏ quan trọng gọi là con trỏ this. Con trỏ this trong C++ là một từ khóa đề cập đến thể hiện hiện tại của lớp, là một tham số ẩn với tất cả hàm thành viên. Vì thế, bên trong một hàm thành viên, con trỏ this có thể tham chiếu tới đối tượng đang gọi.

  Các hàm friend không có con trỏ this, bởi vì friend không phải là các thành viên của một lớp. Chỉ có các hàm thành viên trong C++ là có con trỏ this.

  Ví dụ con trỏ this trong C++

  Hãy xem ví dụ sau để hiểu về con trỏ this trong C++:

  VD1: Sử dụng con trỏ this bên trong Constructor để gán giá trị cho đối tượng hiện tại:

  using namespace std; class Employee { public: int id; //data member (bien instance) string name; //data member(bien instance) float salary; Employee(int id, string name, float salary) { } void display() { cout << id << " " << name << " " << salary << endl; } }; int main(void) { Employee e1 = Employee(101, "Phan Van Vinh", 500); // tao doi tuong Employee Employee e2 = Employee(102, "Dao Van Hoa", 1000); // tao doi tuong Employee e1.display(); e2.display(); return 0; }

  Kết quả:

  101 Phan Van Vinh 500 102 Dao Van Hoa 1000

  VD2: So sánh thể tích của 2 hình hộp:

  using namespace std; class Box { private: double chieudai; // chieu dai cua mot box double chieurong; // chieu rong cua mot box double chieucao; // chieu cao cua mot box public: Box(double chieudai, double chieurong, double chieucao) { } double theTich() { return chieudai * chieurong * chieucao; } int sosanh(Box box) { return 1; return 0; } else { return -1; } } }; int main(void) { Box box1 = Box(2.5, 4, 2); // khai bao box1 Box box2 = Box(4.5, 2, 3); // khai bao box2 if (box1.sosanh(box2) == 1) { cout << "Box1 co the tich lon hon Box2" << endl; } else if (box1.sosanh(box2) == 0) { cout << "Box1 co the tich bang Box2" << endl; } else { cout << "Box1 co the tich nho hon Box2" << endl; } return 0; }

  Kết quả:

  Box1 co the tich nho hon Box2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Và Các Định Nghĩa Của Xác Suất Trong Toán Học
 • Bệnh Yếu Sinh Lý Tiếng Anh Là Gì ?
 • Quản Lý Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhân Viên
 • Unisex Là Gì? Tìm Hiểu A-Z Về Thời Trang Unisex
 • Giày Replica 1:1 Là Gì? Có Nên Mua Giày Replica 1:1 ?
 • Lệnh Goto Trong C++ Là Lệnh Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Idol Là Gì Trên Facebook? Giải Thích Nghĩa Của Từ Idol Trong Tiếng Việt
 • Blocks Là Gì? Một Số Về Blocks Cho Người Chưa Biết
 • Block Là Gì? Ý Nghĩa Từ Block Trên Facebook, Zalo
 • Dns Suffix Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Dns Suffix
 • Giá Trị Sổ Sách Là Gì?
 • Các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một lệnh nữa trong C++ đó là lệnh goto.

  Vậy lệnh goto trong C++ là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây nhé.

  1. Lệnh goto trong C++

  Câu lệnh goto trong C++ còn được gọi là câu lệnh nhảy. Lệnh goto được sử dụng để chuyển điều khiển sang phần khác của chương trình. Lệnh goto trong C++ nhảy đến nhãn được chỉ định.

  Ví dụ như chương trình đang chạy đến ở dòng 300, chương trình gặp lệnh goto A (A là nhãn), nó sẽ nhãy lến dòng có nhãn là A và thực thi đoạn code ở đó.

  Cú pháp

  Cú pháp của lệnh goto trong C++ như sau:

  goto label; . . . label: statement;

  Hoặc

  label: statement; . . . goto label;

  Trong đó:

  • label: là nhãn do người lập trình định nghĩa, khi gặp lệnh goto label chương trình sẽ điều khiển đến label đó và thực thi đoạn code đó
  • statement: là các câu lệnh sẽ được thực thi

  Lưu đồ hoạt động

  Lưu đồ hoạt động của lệnh goto trong C++ như sau:

  2. Ví dụ lệnh goto trong C++

  Sau đây mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản có sử dụng lệnh goto trong C++ đó là yêu cầu người dùng nhập một tuổi hợp lệ. ( Tuổi hợp lệ là tuối phải lớn hơn 0)

  using namespace std; int main() { TuoiHopLe: cout << "Nhap lai tuoi cua ban: " << endl; cout << "Tuoi ban la: "; int tuoi; if (tuoi < 1){ goto TuoiHopLe; } else { cout << "Ban da nhap tuoi hop le" << endl; } }

  Và kết quả sau khi chạy và thực hiện đoạn code trên như sau:

  Mình xin giải thích luồng chạy của chương trình trên như sau:

  Giả sử mình sẽ đánh số thứ tự các dòng của dòng code trên như dưới đây:

  using namespace std;

  int main()

  {

  1 TuoiHopLe:

  2 cout << “Nhap lai tuoi cua ban: ” << endl;

  3 cout << “Tuoi ban la: “;

  4 int tuoi;

  6 if (tuoi < 1) {

  7 goto TuoiHopLe;

  }

  else

  {

  8 cout << “Ban da nhap tuoi hop le” << endl;

  }

  }

  Nếu một chương trình bình thường sẽ chạy theo thứ tự từ dòng 1 đến dòng cuối cùng và kết thúc chương trình. Chương trình không thể nào quay lại dòng trước để thực thi một lần nữa. Nhưng đối với chương trình có sử dụng goto thì cho phép chương trình quay lại dòng trước để thực thi tiếp.

  Quay lại ví dụ trên, chương trình gọi tới hàm main sẽ chạy từ dòng 1, 2, 3, 4, 5, đến dòng 6 kiểm tra điều kiện nếu đúng thì chạy đến dòng 7, ở dòng 7 này có lệnh goto có nhãn là TuoiHopLe, chương trình sẽ tìm dòng có nhãn là TuoiHopLe để chạy, ở ví dụ trên nhãn TuoiHopLe ở dòng 1 vì vậy chương trình quay lại dòng 1 để chạy rồi tiếp tục dòng 2, 3, 4, 5, đến dòng 6 lại kiếm tra điều kiện nếu đúng thì đến dòng 7 và tiếp tục trở về dòng 1, nếu điều kiện sai thì chạy xuống dòng 8 và kết thúc chương trình.

  Tuy nhiên các bạn nên hạn chế sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình. Chỉ nên sử dụng lệnh goto trong một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng mà thôi.

  Lý do mà mình khuyên các bạn hạn chế sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình là vì những điểm bất lợi của lệnh goto trong C++ như sau:

  • nó làm cho logic chương trình rất phức tạp
  • sử dụng lệnh goto rất khó để bảo trì, sử dụng nhiều lệnh goto trong một chương trình là một cơn ác mộng đối với người chịu trách nhiệm bào trì chương trình.
  • có thể sử dụng các câu lệnh break và continue để tránh sử dụng lệnh goto
  • chương trình rất dể bị vô vòng lặp vô hạn

  Mình có thể giải quyết ví dụ trên bằng vòng lặp do while và lệnh break trong C++ mà không cần dùng đến lệnh goto như sau:

  using namespace std; int main() { int tuoi; do { cout << "Nhap lai tuoi cua ban: " << endl; cout << "Tuoi ban la: "; if (tuoi < 1){ } else { cout << "Ban da nhap tuoi hop le" << endl; break; } } while(tuoi < 1); }

  3. Kết luận

  Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong lệnh goto trong C++ là gì rồi. Trong bài học này các bạn chỉ cần biết cách sử dụng của lệnh goto là như thế nào thôi, mình không khuyến khích các bạn sử dụng lệnh goto để giải quyết vấn đề nhé, chỉ thật sự sử dụng lệnh goto trong một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng lênh goto thôi nhé. Mà trường hợp đặc biệt đó là gì thì mình cũng chưa biết vì đó giờ mình cũng chưa từng sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình. 🙂

  Như vậy mình sẽ kết thúc bài học này ở đây nhé. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Zip Code/postal Code Là Gì?
 • Ecmo (Tim Phổi Nhân Tạo) Là Gì?
 • Cc Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cc Trong Từng Lĩnh Vực
 • Tìm Hiểu Kumanthong Là Gì? Cầu May, Bùa Ngải Hay Nuôi Quỷ?
 • Lương Net, Lương Gross Là Gì? Lương Nào Lợi Hơn?
 • Nguyên Mẫu Hàm Trong C/c++ Là Gì? Và Cách Sử Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • 1.4 Biến Và Các Kiểu Dữ Liệu Trong C++
 • Hàm Bạn (Friend Function) Và Lớp Bạn (Friend Class) Trong C++
 • Vòng Lặp While Trong C++ (While Statements)
 • Vòng Lặp While Trong C++
 • Lớp(Class) Và Đối Tượng Trong C++
 • Series lập trình C/C++, ngôn ngữ lập trình hệ thống mạnh mẽ.

  Ở bài viết trước, chúng ta đã biết được khái niệm Hàm là gì và và cách sử dụng hàm trong lập trình C/C++. Trong bài viết này sẽ trình bày một trong những tính năng quan trọng khác của C/C++ là Nguyên mẫu hàm (Function Prototype).

  1. Nguyên mẫu hàm là gì?
  2. Cách khai báo và vị trí đặt của nguyên mẫu hàm.
  3. Nguyên mẫu hàm được sử dụng khi nào?

  Nguyên mẫu hàm (Function Prototype) cung cấp cho trình biên dịch (compiler) tên của hàm, kiểu dữ liệu mà hàm trả về, số lượng các tham số của hàm (gồm kiểu dữ liệu và thứ tự của các tham số đó). Nhờ đó, hàm nguyên mẫu giúp cho trình biên dịch xác nhận các lời gọi hàm mà chưa cần định nghĩa hàm đó.

  2. Cách khai báo và vị trí đặt của nguyên mẫu hàm.

  ■ 1.Cách khai báo:

  // Trường hợp hàm không có tham số Kiểu_dữ_liệu_trả_về Tên_hàm(); // Trường hợp hàm có tham số Kiểu_dữ_liệu_trả_về Tên_hàm( Kiểu_dữ_liệu_1 tham_số_1, ..., Kiểu_dữ_liệu_n tham_số_n ); // Hoặc khai báo ngắn gọn, không cần ghi tên tham số Kiểu_dữ_liệu_trả_về Tên_hàm( Kiểu_dữ_liệu_1, ..., Kiểu_dữ_liệu_n );

  Ví dụ:

  ・ TinhTong( int a, int b );

  ・ TinhHieu( int, int );

  ・ HoanVi( int &, int & );

  ・ RemoveExtension( char *, bool );

  ■ 2.Vị trí đặt của nguyên mẫu hàm:

  Nguyên mẫu hàm khi khai báo cần phải được đặt trên/ đặt trước lời gọi hàm tức là trước hàm gọi nó thực hiện. (Xem ví dụ minh họa bên dưới)

  3. Nguyên mẫu hàm được sử dụng khi nào?

  ・ Ở ví dụ của mục 4 trong bài viết Các bước viết một hàm trong C/C++, chúng ta thấy 2 hàm TinhTong va TinhHieu 2 số nguyên được đặt trên hàm main() (tức là hàm gọi) thì không cần khai báo nguyên mẫu hàm. Vì chương trình chạy từ trên xuống dưới thì trình biên dịch (compiler) đã nhận biết dc sự có mặt của 2 hàm này rồi, nên ở hàm main() có lời gọi hàm TinhTong, TinhHieu sẽ được thực hiện được bình thường.

  ・ Dùng nguyên mẫu hàm khi:

  1. Hàm thực hiện chức năng được định nghĩa dưới hàm gọi nó.
  2. Các hàm được tổ chức trong các file khác nhau.

  ■ chúng tôi hàm thực hiện chức năng ( TinhTong, TinhHieu) được định nghĩa dưới hàm (main) gọi nó.

  // Khai báo nguyên mẫu hàm trước khi nó được gọi // Lưu ý: Có dấu ; khi kết thúc khai báo int TinhTong(int a, int b); int TinhHieu(int, int); int main() { // Khai báo biến int a, b, tong, hieu; // Nhập 2 số printf( "Nhap vao a = " ); scanf_s( "%d", &a ); printf( "Nhap vao b = " ); scanf_s( "%d", &b ); // Thực hiện lời gọi hàm tong = TinhTong(a, b); printf("Tong cua 2 so la: %dn", tong); hieu = TinhHieu(a, b); printf("Hieu cua 2 so la: %dn", hieu); getchar(); return 0; } // Định nghĩa hàm int TinhTong(int a, int b) { return a + b; } int TinhHieu(int a, int b) { return a - b; }

  ■ chúng tôi các hàm được tổ chức trong các file khác nhau, có nghĩa là mỗi hàm sẽ được viết trong từng file riêng biệt. Ví dụ các file trong chương trình được tổ chức như hình bên dưới:

  – Trong đó:

  • File NguyenMauHam.h : Khai báo các nguyên mẫu hàm
  • File TinhTong.c : chứa định nghĩa của hàm tính tổng 2 số
  • File TinhHieu.c : chứa định nghĩa của hàm tính hiệu 2 số
  • File Main.c : hàm main() thực hiện chương trình

  – Nội dung của các file như sau:

  ★ File NguyenMauHam.h

  #ifndef NGUYEN_MAU_HAM #define NGUYEN_MAU_HAM // Nguyên mẫu hàm tính tổng 2 số int TinhTong(int a, int b); // Nguyên mẫu hàm tính hiệu 2 số int TinhHieu(int, int); #endif

  ★ File TinhTong.c

  // include file header khai báo nguyên mẫu hàm #include "NguyenMauHam.h" // Hàm tính tổng 2 số int TinhTong(int a, int b) { return a + b; }

  ★ File TinhHieu.c

  // include file header khai báo nguyên mẫu hàm #include "NguyenMauHam.h" // Hàm tính hiệu 2 số int TinhHieu(int a, int b) { return a - b; }

  ★ File Main.c

  // include file header khai báo nguyên mẫu hàm // trước khi 2 hàm TinhTong, TinhHieu được gọi bên trong hàm main() #include "NguyenMauHam.h" int main() { // Khai báo biến int a, b, tong, hieu; // Nhập 2 số printf( "Nhap vao a = " ); scanf_s( "%d", &a ); printf( "Nhap vao b = " ); scanf_s( "%d", &b ); // Thực hiện lời gọi hàm tong = TinhTong(a, b); printf("Tong cua 2 so la: %dn", tong); hieu = TinhHieu(a, b); printf("Hieu cua 2 so la: %dn", hieu); getchar(); return 0; }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Year Trong Excel, Hàm Cho Giá Trị Là Năm Của Biểu Thức Số, Ví Dụ V
 • Tổng Quan Về Xml Trong Excel
 • Đối Tượng Worksheet Trong Excel Vba
 • Đối Tượng Workbook Trong Excel Vba
 • Hàm Var Trong Excel, Hàm Ước Tính Phương Sai Dựa Trên Mẫu, Ví Dụ Và Cá
 • Biểu Thức Lambda Trong C ++ 11 Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lệnh Điều Kiện Trong C++, Cú Pháp Và Cách Sử Dụng
 • Macro Và Hàm Trong Ngôn Ngữ C
 • Một Vài Macro Hữu Dụng Trong C
 • Macro C Hữu Ích Cho Việc Gì?
 • Tại Sao Không Có Macro Trong C #?
 • C ++ bao gồm các hàm chung hữu ích như std::for_eachstd::transform, có thể rất tiện dụng. Thật không may, chúng cũng có thể khá cồng kềnh khi sử dụng, đặc biệt nếu mà bạn muốn áp dụng là duy nhất cho chức năng cụ thể.

  Trong C ++ 03, bạn có thể muốn viết một cái gì đó như sau, để giữ functor cục bộ:

  C ++ 11 giới thiệu lambdas cho phép bạn viết một functor nội tuyến, ẩn danh để thay thế struct f. Đối với các ví dụ đơn giản nhỏ, điều này có thể dễ đọc hơn (nó giữ mọi thứ ở một nơi) và có khả năng duy trì đơn giản hơn, ví dụ ở dạng đơn giản nhất:

  Các hàm Lambda chỉ là đường cú pháp cho hàm functor ẩn danh.

  Trong các trường hợp đơn giản, kiểu trả về của lambda được suy ra cho bạn, ví dụ:

  tuy nhiên khi bạn bắt đầu viết lambdas phức tạp hơn, bạn sẽ nhanh chóng gặp phải trường hợp loại trả về không thể được suy ra bởi trình biên dịch, ví dụ:

  Cho đến nay chúng ta không sử dụng bất cứ thứ gì ngoài những gì được truyền cho lambda trong đó, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng các biến khác, trong lambda. Nếu bạn muốn truy cập các biến khác, bạn có thể sử dụng mệnh đề chụp ( nắm bắt tất cả các biến được sử dụng trong lambda bằng cách tham chiếu

 • nắm bắt các biến như với nắm bắt các biến như với [=], nhưng epsilon bằng cách tham chiếu
 • operator()consttheo mặc định, với ngụ ý rằng ảnh chụp sẽ được constkhi bạn truy cập chúng bằng cách mặc định. Điều này có tác dụng là mỗi cuộc gọi có cùng một đầu vào sẽ tạo ra cùng một kết quả, tuy nhiên bạn có thể để yêu cầu cuộc gọi operator()được tạo ra không const

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?
 • Danh Sách Liên Kết (Linked List) Trong C
 • Kinh Tế Học (P30: Các Mô Hình Trong Kinh Tế Vĩ Mô)
 • Con Trỏ This Trong C++
 • Bài 14: Hàm Nội Tuyến (Inline Function) Trong C++
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100