Tạo Biểu Thức Có Điều Kiện (Boolean)

--- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Bảng, Truy Vấn, Form, Báo Cáo Trong Access
 • Java: Giới Thiệu Biểu Thức Chính Quy
 • 8 Biểu Thức Chính Quy Bạn Nên Biết
 • Tìm Điều Kiện Để Biểu Thức Có Nghĩa Toán 9 Lý Thuyết & Bài Tập
 • Nơi Mà Các Biểu Hiện Đã Gặp Rắc Rối. Một Biểu Thức Có Nghĩa Là Gì?
 • Bài viết này giải thích cách tạo biểu thức điều kiện (còn được gọi là Boolean) trong Access. Biểu thức có điều kiện đánh giá là true hoặc false, và nó rồi trả về một kết quả đáp ứng điều kiện mà bạn xác định. Nếu bạn sử dụng hàm trong biểu thức có điều kiện của bạn, bạn cũng có thể xác định một hành động cho các giá trị làm và không đáp ứng các điều kiện trong biểu thức. Ví dụ, bạn có thể tạo một biểu thức tìm tất cả doanh số với một lợi nhuận của 10 phần trăm hoặc ít hơn, và sau đó xác định các số xuất hiện trong kiểu màu đỏ, hoặc thay thế các giá trị bằng tin nhắn.

  Tìm hiểu về biểu thức có điều kiện

  Biểu thức có điều kiện là một kiểu của biểu thức kiểm tra dữ liệu của bạn để xem nếu đáp ứng điều kiện, và sau đó sẽ đưa một hành động tùy thuộc vào kết quả. Ví dụ, một biểu thức có thể tìm giá trị ngày trễ hơn ngày đã cho bắt đầu, và sau đó hiển thị thông báo lỗi khi bạn tìm cách nhập một ngày trước ngày bắt đầu đã xác định.

  Biểu thức có điều kiện có cùng một biểu mẫu và sử dụng cùng cú pháp cơ bản như biểu thức khác, và bạn có thể dùng chúng trong cùng một cách mà bạn sử dụng biểu thức khác:

  • Để truy vấn, bạn có thể thêm biểu thức có điều kiện của bạn vào một ô trống trong hàng trường , hoặc bạn có thể sử dụng một biểu thức trong hàng tiêu chí của truy vấn. Khi bạn sử dụng một biểu thức trong hàng trường , kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng một cột trong kết quả truy vấn. Khi bạn sử dụng một biểu thức làm tiêu chí cho một trường hiện có, biểu thức hoạt động như một bộ lọc và giới hạn các bản ghi mà truy vấn trả về.

   Ví dụ, bạn có thể dùng biểu thức này vào hàng trường của truy vấn: = IIf (, “thứ tự được nhập vào sau ngày 1 tháng 4”). Biểu thức xác định một tiêu chí ngày (< = #04/01/2018 #). Khi truy vấn sẽ chạy, nó sẽ hiển thị tất cả các giá trị ngày đáp ứng tiêu chí, và bất kỳ giá trị ngày mà không đáp ứng các tiêu chí được thay thế bằng thông báo “Thứ tự được nhập vào sau ngày 1 tháng 4.” Các bước trong phần Thêm một biểu thức vào truy vấn sẽ giải thích cách sử dụng biểu thức này trong một truy vấn.

   Ngược lại, bằng cách dùng biểu thức này trong trường tiêu chí của truy vấn trả về chỉ các bản ghi với những ngày đáp ứng tiêu chí: nhấtween #04/01/2018 # AND #05/15/2018 #.

  Để biết thêm thông tin về cách tạo và sử dụng biểu thức, hãy xem bài viết Tìm hiểu để xây dựng biểu thức.

  Tạo một biểu thức có điều kiện

  Các bước trong phần này giải thích cách thêm một biểu thức có điều kiện vào bảng, điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo và truy vấn. Mỗi bộ bước sử dụng biểu thức hơi khác một chút để kiểm tra các giá trị trong một trường ngày/thời gian và thực hiện thao tác, dựa trên việc các giá trị ngày đáp ứng điều kiện đã xác định.

  Thêm một biểu thức vào trường bảng

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào bảng bạn muốn thay đổi rồi bấm Dạng xem Thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Trong cột Kiểu dữ liệu , hãy bấm trường ngày/giờ.

  3. Bên dưới Thuộc tính trường, trên tab chung , bấm vào hộp thuộc tính Quy tắc hợp lệ và nhập biểu thức sau đây:

   Lưu ý: Bạn không cần phải sử dụng định dạng ngày Hoa Kỳ. Bạn có thể sử dụng định dạng ngày cho quốc gia/khu vực của bạn hoặc bản địa. Tuy nhiên, bạn phải bao quanh giá trị ngày tháng với hai dấu thăng (#), như minh họa.

  4. Bấm vào cột bên cạnh Văn bản xác thực và nhập chuỗi văn bản này:

   Ngày phải lớn hơn 1 tháng 1, 2000.

   Một lần nữa, bạn có thể sử dụng định dạng ngày cục bộ của bạn.

  5. Lưu các thay đổi của bạn, và chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu. Để làm điều này, bấm chuột phải vào tab Tài liệu của bảng và bấm Dạng xem biểu dữ liệu trên menu lối tắt.

  6. Nhập một giá trị ngày trong trường ngày/thời gian cũ hơn 1 tháng 1, 2000. Access Hiển thị thông báo đã xác định trong hộp thuộc tính Quy tắc hợp lệ , và bạn không thể để trường, trừ khi bạn nhập một giá trị biểu thức đánh giá là true.

  Thêm một biểu thức vào một điều khiển

  1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu mà bạn muốn thay đổi và bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Bấm chuột phải vào điều khiển gắn kết một trường ngày/giờ và sau đó bấm thuộc tính trên menu lối tắt.

   Trang thuộc tính cho điều khiển sẽ xuất hiện.

  3. Trên tab dữ liệu hoặc tab tất cả , bấm vào trường kế bên Quy tắc hợp lệ và nhập biểu thức sau đây:

   Lưu ý: Bạn không cần phải sử dụng định dạng ngày Hoa Kỳ. Bạn có thể sử dụng định dạng ngày cho quốc gia/khu vực của bạn hoặc bản địa. Tuy nhiên, bạn phải bao quanh giá trị ngày tháng với hai dấu thăng (#), như minh họa.

  4. Bấm vào cột bên cạnh Văn bản xác thực và nhập chuỗi văn bản này:

   Ngày phải lớn hơn 1 tháng 1, 2000.

  5. Lưu các thay đổi của bạn và chuyển trở lại dạng xem biểu mẫu. Để làm điều này, bấm chuột phải vào tab Tài liệu cho biểu mẫu và bấm Dạng xem biểu mẫu trên menu lối tắt.

  Thêm một biểu thức vào truy vấn

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào truy vấn mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Dạng xem Thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào một ô trống trong hàng trường của lưới thiết kế và nhập biểu thức sau đây:

   = IIf(, “Ngày sau ngày 1 tháng 4, 2022”)

   Khi bạn nhập biểu thức, hãy đảm bảo rằng bạn thay thế cả hai phiên bản của Field_Name với tên của trường ngày/thời gian của bạn. Ngoài ra, nếu bảng của bạn không chứa ngày trước ngày 1 tháng 4 2022, thay đổi ngày tháng trong biểu thức để làm việc với dữ liệu của bạn.

  3. Lưu các thay đổi, sau đó bấm chạy để xem kết quả.

  Biểu thức hoạt động như sau: đối số đầu tiên (= IIf () xác định những người dùng thấy khi điều kiện là đúng – ngày tháng trong trường. Đối số thứ ba (“Ngày sau ngày 1 tháng 4, 2022”)) xác định thông báo mà người dùng nhìn thấy khi dữ liệu không đáp ứng điều kiện.

  Khi bạn tiếp tục, hãy nhớ rằng không phải tất cả biểu thức có điều kiện sử dụng hàm IIf . Ngoài ra, hãy nhớ rằng hàm IIf là một phần của biểu thức đòi hỏi phải có các đối số và không biểu thức đó.

  Để biết thêm thông tin về biểu thức và cách thức bạn có thể dùng chúng, hãy xem bài viết Tìm hiểu để xây dựng biểu thức.

  Ví dụ về biểu thức có điều kiện

  Biểu thức trong bảng sau đây Hiển thị một số cách để tính toán giá trị true và false. Các biểu thức dùng hàm IIf (ngay lập tức nếu) để xác định một điều kiện là true hoặc false, và sau đó trả về một giá trị nếu điều kiện là đúng và giá trị khác nếu điều kiện sai.

  Hãy xem bài viết Hàm IIf để biết thêm thông tin.

  = IIf(),””, ), , &”” & – – [ngày vận chuyển])

  Hiển thị thông báo “kiểm tra cho một ngày thiếu” nếu kết quả của trừ giá trị của trường ngày vận chuyển từ trường RequiredDate là Null; Nếu không, nó sẽ hiển thị sự khác biệt giữa các giá trị của trường RequiredDate và ShippedDate.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xây Dựng Một Biểu Thức Trong Access
 • Hướng Dẫn Về Cú Pháp Biểu Thức
 • Cách Nói Thời Gian Và Thời Điểm Trong Tiếng Anh
 • Giải Toán Lớp 4 Bài 34: Biểu Thức Có Chứa Ba Chữ
 • Bài Tập Lớp 4 Nâng Cao: Dạng Toán Tính Giá Trị Của Biểu Thức
 • Trong Các Biểu Thức Sau Biểu Thức Nào Là Biểu Thức Số Học?

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Thức Logic Được Sử Dụng Trong Các Trường Hợp Nào ?
 • Dạng Bài Tập Tìm Giá Trị Của Biến Để Biểu Thức Có Giá Trị Nguyên Cực Hay
 • Giải Bài Tập Tin Học 11
 • Chương Iv. §1. Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số
 • Bệnh Parkinson Có Chữa Được Không? Khám Và Điều Trị Ở Đâu Tốt?
 • Chủ đề :

  Môn học:

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Những công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?
  • Vì sao cần tạo liên kết giữa các bảng ?
  • Chức năng sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng” là chức năng của đối tượng nào sau đây?
  • Phát biểu: Một hệ Quản trị CSDL cung cấp môi trường cho người dùng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc dữ liệu ” đó là phát biểu của chức năng nào sau đây?
  • Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường Ngày sinh nên chọn loại nào ?
  • Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,…?
  • Phần mềm Microsoft Access là…………………………. (A)……………nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. Điền vào chỗ trống (A) từ ngữ thích hợp?
  • Một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lí gọi là gì?
  • Dữ liệu kiểu văn bản gồm các kí tự trong Access là gì?
  • Để chỉ định khóa chính ta thực hiện thao tác nào?
  • Bảng DIEM gồm có các trường : SBD, HOTEN, TOAN, LI, HOA.Muốn tạo thêm một mẫu hỏi chứa các trường của bảng DIEM và có thêm trường TB, ta xây dựng biểu thức để tính điểm trung bình (TB) ra sao?
  • Tệp CSDL cuả Access có phần mở rộng là gì?
  • Chữ Tiếng Anh của thuật sĩ là gì ?
  • Thao tác đầu tiên để tạo liên kết cho các bảng là gì?
  • Khi xây dựng công thức trong loại đối tượng mẫu hỏi, hằng văn bản được viết như thế nào?
  • Trong các hàm sau đây, hàm nào chỉ thực hiện trên các trường kiểu số nào sau đây?
  • Trong các biểu thức sau biểu thức nào là biểu thức số học?
  • Khi đang mở cửa sổ Relationship, để chỉnh sửa/xóa một liên kết giữa hai bảng, thực hiện những thao tác nào?
  • Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?
  • Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đây là đúng?
  • Những người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng là những người nào ?
  • Hệ quản trị CSDL là gì?
  • Để tạo mẫu hỏi, trong của sổ CSDL đang làm việc, nháy vào nhãn nào là đúng ?
  • Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào ?
  • Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
  • Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây?
  • Sau khi nhập dữ liệu vào bảng, phát hiện ra người nhập gõ nhầm chữ NG thành GN.Làm cách nào tốt nhất để có thể chỉnh sửa được lỗi này ?
  • Thuật ngữ Data Type dùng để làm gì?
  • Đặc điểm nào sau đây không có ở biểu mẫu ?
  • Thao tác nào sau đây không là cập nhật dữ liệu ?
  • Muốn xoá liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện những thao tác nào?
  • Biểu thức logic được sử dụng trong các trường hợp nào ?
  • Phép toán số học trong mẫu hỏi là gì?
  • Nháy nút X để đóng cửa sổ Relationship. Nháy Yes để lưu lại liên kết, đúng hay sai ?
  • Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quuyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò: là người Quản trị CSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không?
  • Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi chế độ thiết kế, ta thực hiện những bước nào?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Suất Tiêu Thụ Của Mạch Điện Xoay Chiều, Công Thức Tính Hệ Số Công Suất Và Bài Tập
 • Tính Giá Trị Biểu Thức Thật Dễ Dàng
 • Tổng Hợp Các Công Thức Tích Phân Và Dạng Bài Tập Liên Quan
 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Cách Phân Loại Các Phương Thức Biểu Đạt
 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản
 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Cách Phân Loại Các Phương Thức Biểu Đạt
 • Tổng Hợp Các Công Thức Tích Phân Và Dạng Bài Tập Liên Quan
 • Tính Giá Trị Biểu Thức Thật Dễ Dàng
 • Công Suất Tiêu Thụ Của Mạch Điện Xoay Chiều, Công Thức Tính Hệ Số Công Suất Và Bài Tập
 • Trong Các Biểu Thức Sau Biểu Thức Nào Là Biểu Thức Số Học?
 • Số lượt đọc bài viết: 26.767

  Phương thức biểu đạt là gì là thắc mắc của rất nhiều người, đặc biệt khi đang quan tâm đến các loại biểu đạt. Theo định nghĩa, phương thức biểu đạt chính là cách người với người trao đổi những tâm tư, ý nghĩ và cảm xúc của mình với đối tượng trực tiếp.

  Phương thức biểu đạt giúp người với người hiểu nhau hơn, gần gũi hơn và giúp gắn kết các mối quan hệ. Bởi không ai không muốn những suy nghĩ và cảm xúc của mình được hưởng một cách đầy đủ và đúng đắn.

  Mặc dù vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bày tỏ được hết những gì bản thân mong muốn. Do đó, người biểu đạt cần biết nắm vững các phương thức biểu đạt cũng như ý nghĩa của chúng để thể hiện suy nghĩ của mình một cách tốt nhất.

  Tự sự hay còn gọi là tường thuật, kể chuyện. Tự sự là cách kể lại, thuật lại sự việc, cũng là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia và cuối cùng kết thúc thể hiện một ý nghĩa. Đặc trưng của phương thức tự sự như sau:

  Phương thức miêu tả là việc làm cho người đọc, người nghe, người xem có thể thấy sự vật, hiện tượng hay con người (đặc biệt là với thế giới nội tâm) như đang hiện ra trước mắt qua đối tượng được thể hiện ngôn ngữ miêu tả.

  Là phương thức biểu đạt giúp thể hiện hay bộc lộ được tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.

  Đây là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải, trái, đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ của người nói, người viết.

  Phương thức này sẽ được sử dụng khi cần cung cấp, giới thiệu hay muốn giảng giải những tri thức về một sự vật hoặc hiện tượng nào đó cho người đọc và người nghe.

  • Phương pháp liệt kê.
  • Phương pháp giải thích hay nêu định nghĩa.
  • Phương pháp dùng con số hay nêu ví dụ.
  • Phương pháp phân loại, phân tích
  • Phương pháp so sánh hay đối chiếu.

  Phương thức biểu đạt theo hình thức hành chính – công vụ thuộc dạng văn bản thuộc phong cách hành chính công vụ là văn bản điều hành xã hội, có chức năng xã hội. Xã hội được điều hành bằng luật pháp, văn bản hành chính.

  Đặc trưng của phương thức hành chính – công vụ chính là việc quy định rõ ràng, ràng buộc mối quan hệ giữa các tổ chức nhà nước với nhau. Bên cạnh đó còn là giữa các cá nhân với nhau trong khuôn khổ hiến pháp và các bộ luật văn bản pháp lý dưới luật từ trung ương tới địa phương.

  Từ việc tìm hiểu phương thức biểu đạt là gì, bạn sẽ thấy có 6 phương pháp thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong thực tế mỗi văn bản đều sử dụng kết hợp nhiều cách biểu đạt khác nhau.

  Việc sử dụng đơn lẻ hay phối hợp các phương pháp biểu đạt là tùy thuộc ngữ cảnh, cách dùng, khả năng cũng như ngôn ngữ của người nói hay người sử dụng ngôn từ. Một điểm đặc biệt là trong một văn bản, các phương thức biểu đạt sẽ không có vai trò ngang nhau, mà sẽ có phương thức chủ đạo và phương pháp xen thêm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 24. Công Và Công Suất
 • Công Và Công Suất, Công Thức Tính Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bầu Đại Biểu Dự Đại Hội Đảng Bộ Cấp Trên Được Quy Định Ra Sao?
 • Phân Biệt Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản
 • Văn Biểu Cảm Là Gì? Đặc Điểm, Ví Dụ, Các Bước, Cách Làm Văn Biểu Cảm
 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Cách Phân Loại Các Phương Thức Biểu Đạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Công Thức Tích Phân Và Dạng Bài Tập Liên Quan
 • Tính Giá Trị Biểu Thức Thật Dễ Dàng
 • Công Suất Tiêu Thụ Của Mạch Điện Xoay Chiều, Công Thức Tính Hệ Số Công Suất Và Bài Tập
 • Trong Các Biểu Thức Sau Biểu Thức Nào Là Biểu Thức Số Học?
 • Biểu Thức Logic Được Sử Dụng Trong Các Trường Hợp Nào ?
 • Phương thức biểu đạt trong văn bản là cách mà người viết truyền tải những thông điệp đến với người đọc, thể hiện những tâm tư, những suy nghĩ, tình cảm của chính người viết đối với đối tượng đang đọc tác phẩm của mình.

  Có 6 loại phương thức biểu đạt như sau:

  – Tự sự

  – Miêu tả

  – Thuyết minh

  – Biểu cảm

  – Nghị luận

  – Hành chính – công vụ

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt tự sự: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích

  2. Phương thức biểu đạt miêu tả

  – Là việc sử dụng những từ ngữ, hình ảnh để giúp người đọc liên tưởng ra được sự vật, hiện tượng đang xảy ra hoặc được nói đến một cách chân thực, cụ thể và sinh động nhất. Hay là việc miêu tả để người đọc hình dung được thế giới nội tâm phong phú của nhân vật, của con người.

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt miêu tả: Thơ, bút kí, văn tả người, tả cảnh…

  3. Phương thức biểu đạt biểu cảm

  – Đây là một phương thức được thấy tương đối nhiều, bởi việc bộc lộ những cảm xúc, những tâm tư, nguyện vọng là một nhu cầu thiết yếu của con người trong cuộc sống. Phương thức biểu cảm là việc dùng những từ ngữ thể hiện thái độ, cảm xúc, tình cảm… của người viết về những sự việc được nói đến, những nhân vật trong tác phẩm hay là cảm xúc của người viết về chính mình…

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt biểu cảm: có hầu hết trong các loại văn bản: truyện, thơ, vè,…

  Một số cách trình bày bài văn nghị luận trong bài thi THPT Quốc Gia 4. Phương thức biểu đạt thuyết minh

  – Là cung cấp cho người đọc những tri thức về sự vật, địa điểm, nhân vật lịch sử… là các kiến thức hàn lâm hoặc khoa học mà con người chưa biết. Từ đó làm tăng, mở rộng vốn hiểu biết của con người về những sự vật, hiện tượng đó.

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt thuyết minh: văn thuyết minh về con vật, đồ vật, thuyết minh về di tích lịch sử, địa điểm du lịch, thuyết minh về một nhân vật lịch sử hay một vấn đề khoa học…

  5. Phương thức biểu đạt nghị luận

  – Là việc dùng những dẫn chứng, luận điểm, luận cứ để người viết bộc lộ quan điểm cá nhân, dẫn dắt người đọc theo quan điểm, đồng tình với quan điểm của mình.

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt nghị luận: văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, nghị luận về một tư tưởng đạo lí…

  6. Phương thức biểu đạt hành chính – công vụ

  – Là phương thức dùng để giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân, hay giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan hoặc giữa nước này và nước khác trên cơ sở pháp lí

  – Loại văn bản thường xuất hiện phương thức biểu đạt hành chính – công vụ: Các nghị định của nhà nước, thông tư được ban hành, văn bản báo cáo trong các công ty, các hợp đồng thuê, mua bán, sở hữu…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản
 • Bài 24. Công Và Công Suất
 • Công Và Công Suất, Công Thức Tính Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bầu Đại Biểu Dự Đại Hội Đảng Bộ Cấp Trên Được Quy Định Ra Sao?
 • Phân Biệt Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản
 • Phương Thức Biểu Đạt Là Gì Và Các Phương Thức Biểu Đạt Hiện Nay Trong Công Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Tam Giác Đồng Dạng Cần Ghi Nhớ
 • Chuyên Đề Tính Giá Trị Của Biểu Thức: Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng
 • Chương Iv. §4. Đơn Thức Đồng Dạng
 • Bài Tập Toán Tính Giá Trị Biểu Thức Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5
 • Giải Thuật Và Lập Trình: §7. Ký Pháp Tiền Tố, Trung Tố Và Hậu Tố
 • Phương thức biểu đạt là gì?

  Hiểu 1 cách đơn giản, phương thức biểu đạt là cách thức, phong cách sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu,… để biểu đạt thái độ, tình cảm và ý nghĩa nhất định nào đó. Thông qua phương thức này, chúng ta còn truyền tải được thông điệp đối với người đọc, người nghe 1 cách rõ ràng.

  Trong 1 bài nói hoặc bài viết, hay thậm chí là các tác phẩm nghệ thuật văn chương, người ta có xu hướng kết hợp các phương thức biểu đạt khác nhau. Điều này cho phép tác giả thể hiện ý đồ của mình 1 cách rõ ràng, đa dạng hơn.

  Tự sự

  Tự sự là phương thức dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc có trình tự và dẫn tới kết thúc. Bên cạnh truyền tải nội dung câu chuyện, tự sự còn khắc hoạ tính cách nhân vật. Thông qua đó, chúng ta còn cảm nhận được những bài học, thông điệp sâu sắc, mới mẻ về con người, cuộc sống.

  Miêu tả

  Miêu tả là phương thức dùng ngôn ngữ nhằm khiến cho người nghe, người đọc có thể hình dung cụ thể sự vật, sự việc được nhắc đến. Thông qua cách nói, cách viết miêu tả, người nghe, người đọc hình dung sự vật, sự việc như đang hiện ra trước mắt.

  Miêu tả không chỉ hướng tới những thứ bên ngoài, mà còn lột tả được thế giới nội tâm bên trong.

  Biểu cảm

  Biểu cảm là phương thức lồng ghép, thể hiện cảm xúc của người nói, người nghe về thế giới xung quanh. Mục đích của phương thức này là khiến người ta rung động, đồng cảm với cảm xúc của người viết, người nói.

  Thuyết minh

  Thuyết minh là phương thức cung cấp, giới thiệu, giảng giải về 1 sự vật, hiện tượng nào đó. Khác với những phương thức khác, văn bản thuyết minh chỉ đơn thuần cung cấp tri thức chính xác.

  Nghị luận

  Nghị luận là phương thức được dùng để bàn luận về 1 vấn đề nào đó. Nghị luận cho chúng ta biết được quan điểm về vấn đề đúng – sai như thế nào. Bên cạnh đó, phương thức này còn bộc lộ ý kiến và thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm đó.

  Hành chính – công

  Hành chính – công là phương thức mang tính trịnh trọng, chính xác. Những văn bản hành chính – công đơn thuần để thông báo, cam kết, yêu cầu tuân thủ các quy định.

  Phương thức này được sử dụng để giao tiếp giữa các cơ quan, Nhà nước và nhân dân, các quốc gia,…

  Liêm sỉ là gì? Ý nghĩa của việc liêm sỉ trong… Clone là gì? Clone có ý nghĩa như thế nào trong… Quyết đoán là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Phải Biết Để Học Tốt, Nói Hay
 • Công Suất Là Gì? Công Thức Tính Công Suất Và Bài Tập Vận Dụng
 • Định Nghĩa Về Công, Công Suất Trung Bình Và Công Thức Tính
 • Tổng Hợp Các Công Thức Tính Công Suất
 • Giáo Án Đại Số 7 Tiết 64: Ôn Tập Chương Iv
 • Biểu Thức Lambda Trong C ++ 11 Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lệnh Điều Kiện Trong C++, Cú Pháp Và Cách Sử Dụng
 • Macro Và Hàm Trong Ngôn Ngữ C
 • Một Vài Macro Hữu Dụng Trong C
 • Macro C Hữu Ích Cho Việc Gì?
 • Tại Sao Không Có Macro Trong C #?
 • C ++ bao gồm các hàm chung hữu ích như std::for_eachstd::transform, có thể rất tiện dụng. Thật không may, chúng cũng có thể khá cồng kềnh khi sử dụng, đặc biệt nếu mà bạn muốn áp dụng là duy nhất cho chức năng cụ thể.

  Trong C ++ 03, bạn có thể muốn viết một cái gì đó như sau, để giữ functor cục bộ:

  C ++ 11 giới thiệu lambdas cho phép bạn viết một functor nội tuyến, ẩn danh để thay thế struct f. Đối với các ví dụ đơn giản nhỏ, điều này có thể dễ đọc hơn (nó giữ mọi thứ ở một nơi) và có khả năng duy trì đơn giản hơn, ví dụ ở dạng đơn giản nhất:

  Các hàm Lambda chỉ là đường cú pháp cho hàm functor ẩn danh.

  Trong các trường hợp đơn giản, kiểu trả về của lambda được suy ra cho bạn, ví dụ:

  tuy nhiên khi bạn bắt đầu viết lambdas phức tạp hơn, bạn sẽ nhanh chóng gặp phải trường hợp loại trả về không thể được suy ra bởi trình biên dịch, ví dụ:

  Cho đến nay chúng ta không sử dụng bất cứ thứ gì ngoài những gì được truyền cho lambda trong đó, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng các biến khác, trong lambda. Nếu bạn muốn truy cập các biến khác, bạn có thể sử dụng mệnh đề chụp ( nắm bắt tất cả các biến được sử dụng trong lambda bằng cách tham chiếu

 • nắm bắt các biến như với nắm bắt các biến như với [=], nhưng epsilon bằng cách tham chiếu
 • operator()consttheo mặc định, với ngụ ý rằng ảnh chụp sẽ được constkhi bạn truy cập chúng bằng cách mặc định. Điều này có tác dụng là mỗi cuộc gọi có cùng một đầu vào sẽ tạo ra cùng một kết quả, tuy nhiên bạn có thể để yêu cầu cuộc gọi operator()được tạo ra không const

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?
 • Danh Sách Liên Kết (Linked List) Trong C
 • Kinh Tế Học (P30: Các Mô Hình Trong Kinh Tế Vĩ Mô)
 • Con Trỏ This Trong C++
 • Bài 14: Hàm Nội Tuyến (Inline Function) Trong C++
 • Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Thức Lambda Trong C ++ 11 Là Gì?
 • Lệnh Điều Kiện Trong C++, Cú Pháp Và Cách Sử Dụng
 • Macro Và Hàm Trong Ngôn Ngữ C
 • Một Vài Macro Hữu Dụng Trong C
 • Macro C Hữu Ích Cho Việc Gì?
 • Vấn đề

  C++ bao gồm các hàm chung hữu ích như std::for_eachstd::transform, có thể rất tiện dụng. Thật không may, chúng cũng có thể khá cồng kềnh khi sử dụng, đặc biệt nếu functor bạn muốn áp dụng là duy nhất cho chức năng cụ thể.

  Nếu bạn chỉ sử dụng f một lần và ở nơi cụ thể đó, có vẻ như quá mức cần thiết để viết cả một lớp chỉ để làm một cái gì đó tầm thường và một cái.

  Trong C++ 03, bạn có thể muốn viết một cái gì đó như sau, để giữ functor cục bộ:

  tuy nhiên điều này không được phép, f không thể được truyền cho a template function trong C++ 03.

  Giải pháp mới

  C++ 11 giới thiệu lambdas cho phép bạn viết một functor nội tuyến, ẩn danh để thay thế struct f. Đối với các ví dụ đơn giản nhỏ, điều này có thể dễ đọc hơn (nó giữ mọi thứ ở một nơi) và có khả năng duy trì đơn giản hơn, ví dụ ở dạng đơn giản nhất:

  Các hàm Lambda chỉ là đường cú pháp cho hàm functor ẩn danh.

  Trả về các loại

  Trong các trường hợp đơn giản, kiểu trả về của lambda được suy ra cho bạn, ví dụ:

  tuy nhiên khi bạn bắt đầu viết lambdas phức tạp hơn, bạn sẽ nhanh chóng gặp phải trường hợp loại trả về không thể được suy ra bởi trình biên dịch, ví dụ:

  Biến “Chụp”

  Cho đến nay chúng ta không sử dụng bất cứ thứ gì ngoài những gì được truyền cho lambda trong đó, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng các biến khác, trong lambda. Nếu bạn muốn truy cập các biến khác, bạn có thể sử dụng mệnh đề chụp ( chụp bằng tham chiếu

 • nắm bắt tất cả các biến được sử dụng trong lambda theo giá trị
 • , nhưng epsilon theo giá trị
 • , nhưng epsilon bằng cách tham chiếu
 • Theo mặc định, operator() được tạo là const, với hàm ý rằng các ảnh chụp sẽ là const khi bạn truy cập chúng theo mặc định. Điều này có tác dụng là mỗi cuộc gọi có cùng một đầu vào sẽ tạo ra cùng một kết quả, tuy nhiên bạn có thể đánh dấu lambda là mutable để yêu cầu operator() được tạo ra không phải là const.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Liên Kết (Linked List) Trong C
 • Kinh Tế Học (P30: Các Mô Hình Trong Kinh Tế Vĩ Mô)
 • Con Trỏ This Trong C++
 • Bài 14: Hàm Nội Tuyến (Inline Function) Trong C++
 • Khái Niệm Hàm Inline Trong C/c++ Là Gì?
 • Lambda Là Gì? Tìm Hiểu Về Biểu Thức Lambda

  --- Bài mới hơn ---

 • Nắm Rõ Java Lambda Expression Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Các Hàm Luận Lý (Logical) Trong Excel
 • Đơn Giản Hóa Các Biểu Thức
 • Định Nghĩa Dòng Điện, Cường Độ Dòng Điện Và Biểu Thức Liên Quan
 • Tính Toán Số Học Bằng Ký Pháp Balan Postfix Trong Javascript
 • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về hàm vô danh hay còn gọi là hàm Lambda trong Python. Hàm Lambda là gì, cú pháp hàm Lambda như thế nào, và cách sử dụng hàm Lambda với ví dụ kèm theo ra sao, tất cả sẽ giải đáp ngay sau đây.

  Trước khi tìm hiểu về cú pháp hàm Lambda và cách sử dùng hàm Lambda với các ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu định nghĩa về hàm Lambda trong Python.

  Hàm Lambda trong Python là một hàm vô danh hay hàm ẩn danh (Anonymous function), một hàm được định nghĩa mà không có tên. Đây là một hàm nhỏ và bị hạn chế, không có nhiều hơn một dòng. Cũng giống như một hàm bình thường, một hàm Lambda có thể có nhiều đối số với một biểu thức.

  Trong Python, biểu thức Lambda được sử dụng để xây dựng các hàm ẩn danh. Để làm như vậy, bạn sẽ sử dụng từ khóa lambda (giống như bạn sử dụng def để định nghĩa các hàm thông thường). Mỗi hàm ẩn danh mà bạn xác định trong Python sẽ có 3 phần thiết yếu:

  – Một hàm Lambda có thể lấy bất kỳ số lượng đối số nào, nhưng chúng chỉ chứa một biểu thức duy nhất. Biểu thức là một đoạn mã được thực thi bởi hàm Lambda, có thể trả về hoặc không trả về bất kỳ giá trị nào.

  – Các hàm Lambda có thể được sử dụng để trả về các đối tượng hàm.

  – Về mặt cú pháp, các hàm Lambda chỉ được giới hạn trong một biểu thức duy nhất.

  2. Cách sử dụng hàm Lambda trong Python

  Một hàm Lambda trong Python có cú pháp như sau:

  2.1. Cú pháp của hàm Lambda

  Tại đây, bạn có thể thêm bao nhiêu tham số tùy ý. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng ta không sử dụng dấu ngoặc xung quanh các tham số như chúng ta làm với các hàm thông thường. Biểu thức là bất kỳ biểu thức Python hợp lệ nào hoạt động trên các tham số bạn cung cấp cho hàm.

  2.2. Ví dụ về hàm Lambda trong Python

  Đây là một ví dụ về hàm Lambda tăng gấp đôi giá trị nhập vào:

  Trong ví dụ này, lambda x: x * 2 là hàm Lambda. x là đối số và x * 2 là biểu thức đảm nhận việc tính toán và trả về kết quả.

  Hàm này không có tên. Nó trả về đối tượng hàm được gắn với định danh là nhan_doi. Chúng ta có thể gọi nó là một hàm thông thường. Lệnh

  nhan_doi= lambda x: x * 2

  gần giống như:

  Thông thường, hàm Lambda được sử dụng khi cần một hàm vô danh trong một thời gian ngắn. Trong Python, chúng ta sử dụng nó như một đối số cho bậc hàm cao hơn (một hàm nhận các hàm khác làm đối số). Hàm Lambda được sử dụng cùng với các hàm tích hợp sẵn như filter(), map() hay reduce()…

  3.1. Ví dụ sử dụng hàm Lambda với hàm filter()

  Hàm filter() trong Python sẽ lấy các tham số trong một hàm hoặc một list. Hàm sẽ được gọi với tất cả các mục trong list và list mới được trả về, chứa các mục mà hàm đánh giá là True.

  Đây là ví dụ về việc sử dụng hàm filter() để chỉ lọc các số chẵn từ danh sách:

  3.2. Ví dụ sử dụng hàm Lambda với hàm map()

  Hàm map() trong Python cũng lấy các tham số trong một hàm và một list. Hàm được gọi với tất cả các mục trong list và list mới được trả về, chứa các mục được hàm trả về cho mỗi mục.

  Đây là một ví dụ sử dụng hàm map() để nhân đôi tất cả các mục trong một danh sách.

  Hàm Lambda được xử lý giống như các hàm thông thường ở cấp thông dịch. Theo một cách nào đó, bạn có thể nói rằng hàm Lambda cung cấp cú pháp nhỏ gọn để viết các hàm trả về một biểu thức duy nhất.

  Một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho hàm Lambda là trong lập trình hàm vì Python hỗ trợ mẫu hình (hoặc kiểu) lập trình được gọi là lập trình hàm.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/lambda-la-gi-61644n.aspx

  Nó cho phép bạn cung cấp một hàm dưới dạng tham số cho một hàm khác (ví dụ: trong bản đồ, bộ lọc…). Trong những trường hợp như vậy, hàm Lambda mang đến một cách hay để tạo một hàm dùng một lần và chuyển nó làm tham số.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Thức Lambda Trong C# Sử Dụng Lambda Với Delegate
 • Cùng Tìm Hiểu Về Biểu Thức Lambda
 • Xét Biểu Thức Lôgic: (N
 • Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán
 • Dùng Biểu Thức Liên Hợp Để Giải Toán
 • C++ — Biểu Thức Lambda Trong C++ 11 Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Tò Mò Về Sử Dụng Lambda Trong C++
 • Các Thành Phần Và Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++
 • Preprocessors Và Macros Trong Chương Trình C
 • Sử Dụng Makefile Trong Quá Trình Biên Dịch C++
 • Sử Dụng Makefile Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa: = Và = Trong Makefile Là Gì
 • namespace {

  struct f {

  void operator()(int) {

  // do something

  }

  };

  }

  f f;

  std::for_each(v.begin(), v.end(), f);

  }

  struct {

  void operator()(int) {

  // do something

  }

  } f;

  std::for_each(v.begin(), v.end(), f);

  }

  std::for_each(v.begin(), v.end(), (double d) { return d < 0.00001 ? 0 : d; }

  );

  }

  std::transform(v.begin(), v.end(), v.begin(),

  chụp bằng tham chiếu

 • nắm bắt tất cả các biến được sử dụng trong lambda theo giá trị
 • , nhưng epsilon theo giá trị
 • , nhưng epsilon bằng cách tham chiếu
 • Theo mặc định, operator() được tạo là const, với hàm ý rằng các ảnh chụp sẽ là const khi bạn truy cập chúng theo mặc định. Điều này có tác dụng là mỗi cuộc gọi có cùng một đầu vào sẽ tạo ra cùng một kết quả, tuy nhiên bạn có thể đánh dấu lambda là mutable để yêu cầu operator() được tạo ra không phải là const.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thuật Và Lập Trình
 • Sử Dụng Thư Viện Chuẩn Stl Cho C/c++
 • Các Chỉ Số Kinh Tế Vĩ Mô Là Gì?
 • Các Chỉ Số Tài Chính Vĩ Mô
 • Interface Trong C#, Loosely Coupling
 • Nơi Mà Các Biểu Hiện Đã Gặp Rắc Rối. Một Biểu Thức Có Nghĩa Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • “: =” Cú Pháp Và Biểu Thức Gán: Cái Gì Và Tại Sao?
 • Đặc Điểm Nhận Diện Các Phương Thức Biểu Đạt Bạn Cần Ghi Nhớ
 • Văn Biểu Cảm Là Gì? Đặc Điểm, Ví Dụ Và Cách Làm Văn Biểu Cảm
 • Quyết Định Phân Bổ Số Lượng Đại Biểu Chính Thức, Đại Biểu Dự Khuyết Và Đại Biểu Đương Nhiên Dự Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Hội Mỹ Thuật Việt Nam Lần Thứ Ix (Nhiệm Kỳ 2022
 • Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thực Hiện Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng
 • Đăng lại từ nhật ký

  Http: chúng tôi

  =========================================================

  Và đây là một bổ sung khác:

  Http: //dic.academia.ru/dic.nsf/michelson_old/7133/

  .

  Từ điển giải thích lớn của Michelson (đánh vần gốc)

  .

  Thợ may Tom

  .

  Bị bắt ở prosak (nước ngoài)

  .

  – trong tình trạng khó khăn, trong b; du.

  Chín cảnh báo, và thứ mười – đã vào prosak.

  .

  Thứ tư Thông minh, nhưng một xu không giữ,

  Heather, và đi qua

  Thôi nào!

  .

  Nekrasov. Gửi cho ai ở Nga. Cuối cùng; Thở. 2.

  .

  . Thứ tư (Mặc dù) đôi khi anh ấy ở prosak

  Anh ta đi qua như một kẻ đơn giản.

  .

  A.S Pushkin. Evg. Ông; g. 6, 6. (O Zar; ckom.)

  .

  .

  Thứ tư Anacreon dưới cá heo,

  Nhà thơ, lẩm bẩm, vui vẻ!

  Bạn ăn lyre, saber hoặc thủy tinh

  Tương tự, bạn sẽ không nhận được vào lỗ.

  .

  Hoàng tử P.A Vyazemsky. Để nhà thơ đảng phái.

  Thêm bổ sung …

  .

  .

  Prosacus từng được gọi là một cỗ máy đặc biệt để dệt dây thừng và dây thừng. Nó có cấu trúc phức tạp và những sợi xoắn rất nhiều đến nỗi việc lấy quần áo, tóc, râu vào đó có thể khiến một người phải trả giá. Chính từ những trường hợp như vậy mà biểu hiện mà ông gặp rắc rối đã xảy ra, mà ngày nay có nghĩa là đang ở trong một vị trí khó xử.

  . (http://ru.wikipedia.org/wiki/)

  .

  http://www.consmed.ru/ginekolog/view/7672/

  .

  Các vprosakiêu, như một số nhà từ nguyên học xem xét, có thể được kết nối với các món ăn, cũng như nó. Sackgasse là một ngõ cụt.

  / Theo tôi, đây là ảo tưởng thuần túy, thậm chí theo nghĩa thời gian thuần túy. Những từ tương tự như Sê-ri, cho đến khi có từ vựng về môi trường thế tục, nhưng trong một ngôi làng, hoàn toàn là dân gian, chúng tồn tại từ thời cổ đại, khi dây thừng, vải, dây thừng, đồ gia dụng được tạo ra ../.

  .

  Từ diễn đàn dịch thuật trực tuyến:

  – Những người khác tin rằng biểu thức quay trở lại từ “prosak” – một nhà máy kéo sợi, một máy cáp cỡ lớn. Để vào đó trong khi dệt dây thừng vừa nguy hiểm vừa ngu ngốc, vì chỉ có một người rất bất cẩn và thiếu chú ý không thể nhận ra những sợi dây xoắn trên nó. V.I. Dahl giải thích: Hồi Prosak là không gian từ bánh xe quay đến xe trượt tuyết nơi dây bện bị vênh và xoắn ..; nếu bạn đến đó với phần cuối của quần áo, với mái tóc của bạn, bạn sẽ vặn nó, và bạn đã thắng được ra ngoài; từ điều này và câu nói. ”

  .

  Trước đây, có những sự kết hợp như là bạn, bạn sẽ ở trong cống,, bị bắt trong một địa ngục cao cấp. Nhưng sau khi nghĩa gốc của từ prosak bị lãng quên, sự kết hợp trong prosak biến thành một trạng từ và giờ chỉ được sử dụng trong sự kết hợp ổn định (đơn vị cụm từ) của chú chó gặp rắc rối, được biết đến từ đầu thế kỷ 18. Hiện nay, bài phát biểu văn học chỉ được viết và độc quyền với nhau.

  .

  Một phiên bản thay thế của từ nguyên của cụm từ trong phim của Alexei Balabanov “Zhmurki”, được lồng tiếng bởi nhân vật N.S. Mikhalkova:

  Mạnh – Chúng tôi, Sergei Mikhalych, đã rơi vào một mớ hỗn độn.

  – Seryozhenka, bạn có biết rằng pros prosak là gì không? Prosak, Seryozha, đây là khoảng cách giữa âm đạo và hậu môn …

  – Ở phụ nữ.

  Vâng, ngay cả Vladik cũng biết.

  Để hỗ trợ cho phiên bản này, ngoài bộ phim được đặt tên, họ còn chỉ ra sự tồn tại của Don Cossacks trong từ “crotch” trong ý nghĩa của crotch, nó được trích dẫn như thể câu tục ngữ tồn tại trên Don được trích dẫn: Họ cũng đề cập đến A. Rosenbaum, người có lời trong bài hát “Silent Flows the Don”:

  .

  “Cắt con chó

  Để yên xe, rê bóng,

  Còn gì nữa không

  Cho người thân trong làng,

  Trên đồng cỏ

  Vâng, đối với bất động sản hoàng gia

  .

  (trên trang web chính thức của A. Rosenbaum – trước khi rút xuống, có lẽ đây là một sai lầm khi giải mã bản ghi âm bằng tai). Diễn đàn của các dịch giả ghi nhận từ những lời của chúng tôi Rosenbaum, rằng khi ông viết chu kỳ các bài hát Cossack của mình, ông đã bắt gặp câu “Chúng tôi băm con chó lên yên, đến prozaka.” Anh ta cũng bắt đầu quan tâm đến từ nguyên, và sau một nghiên cứu nhỏ, anh ta đã tìm thấy ở đâu đó một nhược điểm là một cái háng, và đâm vào một vết trượt có nghĩa là có được một cái gì đó chắc chắn trên đó hoặc cực kỳ không thành công để ngồi xuống. Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta đang xử lý các từ đồng âm và sự ô nhiễm (chồng chéo, trộn lẫn) ý nghĩa của chúng.

  .

  Mặc dù, theo các chuyên gia, khái niệm về rò rỉ, không có trong giải phẫu học, trong tiếng lóng của các nhân viên y tế, từ này cũng được ghi nhận trong khoảng cách ý nghĩa giữa âm đạo và hậu môn – đây có thể là kết quả của quá trình từ hóa thứ cấp của cụm từ hiện đại. . Hôm nay trên các diễn đàn có một cách sử dụng tiếng lóng của từ “pros prosak” theo nghĩa được chỉ định.

  Nguồn và thông tin bổ sung:

  chúng tôi – nó là gì – gặp rắc rối;

  chúng tôi – định nghĩa trong Từ điển Giải thích D.N. Ushakova;

  Từ Internet (diễn đàn của các dịch giả):

  .

  Tôi nghe một phiên bản hơi khác. Giống như, người đánh xe, ngủ gật, lạc lối, có thể nói, điều khiển con ngựa * S * Đến một lúc nào đó con ngựa mệt mỏi đi đâu đó và cô dừng lại. Một người đánh xe đang ngủ từ một điểm dừng, theo quán tính, rơi vào mặt anh ta với khuôn mặt của anh ta. Tức là vào một tình huống khó xử. Trời ạ!

  http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?fu003d55&tu003d1649

  .

  .

  Nếu bạn không quá lười biếng để tìm hiểu xung quanh, có rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy về prosak!

  © Bản quyền: Falaleyeva Tatyana, 2013

  Nhận xét

  Nhiều thành ngữ biến âm thanh biểu cảm. Chúng được sử dụng theo nghĩa thông thường, và ít người nghĩ về nghĩa gốc của các từ tạo nên cơ sở của chúng. Ngồi trên kukan có nghĩa là không có đủ mức độ tự do di chuyển. Đây là loại đầu bếp nào? Có lẽ đây là một cái gì đó không đứng đắn? Không, đó là một thuật ngữ câu cá thông thường, có nghĩa là một sợi dây hoặc dây câu, trong đó bắt được gắn vào, văng xuống nước trong thời gian hiện tại.

  Thật không may, văn hóa của lời nói hiện đại, thật không may, quá thường xuyên dựa vào cụm từ mượn từ từ vựng của các bộ phận gộp lại trong xã hội. Trong một thời gian, việc sử dụng những lời tục tĩu đã trở thành một sự sang trọng đặc biệt trong số các đại diện của giới trí thức Nga và Liên Xô, cả về kỹ thuật và sáng tạo. Có một số lý do cho việc này. Hầu hết các tầng lớp này đã trải qua một trường trại trại khắc nghiệt cách đây vài thập kỷ và học được nhiều ngã rẽ từ những người hàng xóm doanh trại của họ, trong khi những người khác, với mục đích được gọi là những người dày dạn, cũng bắt đầu sử dụng biệt ngữ, đôi khi, những từ này có ý nghĩa ban đầu khá vô nghĩa.

  Trong hơn hai thế kỷ đi bộ, biểu hiện, rơi vào một lỗ, ý nghĩa của nó vẫn như cũ và sự kiểm duyệt của hoàng gia không nhận thấy bất kỳ sự tục tĩu nào trong đó. Từ điển của Dahl đã cho anh ta một sự biện minh hoàn toàn hợp lý và hài hòa.

  Một sự khai sáng của người Viking như vậy có thể dẫn đến việc loại trừ khỏi một doanh thu lời nói của một đơn vị cụm từ dân gian hoàn toàn đàng hoàng và có nguồn gốc dân gian. Có thể trong một xã hội tử tế, những cụm từ vô hại khác sẽ sớm trở nên xấu hổ khi phát âm.

  Từ đồng nghĩa với biểu thức Hit vào lỗ: cho một cái đu, vặn nó lên, ngồi trong vũng nước, xấu hổ, đánh vào mặt đất, ngồi xuống trong một cái galosh, đi ra ngoài.

  Ví dụ:

  Đếm đi, hôm nay cái quần ở đường may tách ra trên mông, suốt ngày như thế này, ở đây, một sự xấu hổ, tôi đã rơi vào một mớ hỗn độn, bây giờ không có gì để làm.

  Ưu điểm– đây là nơi nằm giữa vl @ g Biếnche và @ nus (phân vùng), trong đó một người đàn ông vụng về bước vào trong một sekas, cố gắng nhanh chóng lặn xuống độ sâu ẩm ướt

  ???

  Chưa ai đánh giá bài viết này về thang điểm của các bài viết Dự án: Điện ảnh.

  Người ta tin rằng một sinh viên y khoa đã không uống cocaine (trong những ngày khắc nghiệt đó, rất khó tìm thấy ngay cả ở Moscow, nhưng amphetamine (“tốc độ”). Hãy thay đổi, xin vui lòng. 109.173.105.226 13:20, ngày 17 tháng 8 năm 2014 (UTC) Đi ngang qua Vasily Shpil.

  Về “prosak”

  Tôi không biết phải thêm từ đâu về ý nghĩa thực sự của từ “sai lầm” hay sự thật. Hỗn hợp 217.150.61.161 05:50, ngày 24 tháng 9 năm 2010 (UTC)

  Lỗi trong phim (đã xóa khỏi bài viết)

  Thêm AI!

  • Trong cảnh trong phòng bi-a vào lúc cô phục vụ ra lệnh, một TV LCD màn hình rộng trên tường, không được sản xuất tại thời điểm đó, có thể nhìn thấy rõ trong khung.
  • Ở phần đầu của bộ phim, hành động diễn ra trong nhà xác, máy quay di chuyển chậm, trong hậu cảnh là những xác chết. Họ thở, được nhìn thấy rõ ràng khi được xem trong một màn hình tăng tốc (diễn viên – sinh viên và người quen của các thành viên phi hành đoàn đóng vai trò là “xác chết”).
  • Trong tập phim khi Simon và Serega đến gặp Bác sĩ, vào lúc Simon giết Bác sĩ, rõ ràng là Bác sĩ đã chết, đang ngã, đang cố nắm lấy cạnh bàn bằng tay phải
  • Khi Simon giết người nghiện và đổ anh ta cho bác sĩ, rõ ràng “phù thủy” mặc áo khoác đen đang thở.
  • Tập phim, trong đó BMW lái xe tới nhà và đập vào người Zhiguli, – chiếc xe năm năm (chiếc xe bị đánh cắp để cướp quả bóng) trên nhiều đường nhựa ướt của BMW có thể nhìn thấy, đó là bộ phim không phải là lần đầu tiên.
  • Trong tập phim về cuộc trò chuyện với Bác sĩ sau khi giết chết mái nhà của mình, có thể thấy rõ rằng trong các cửa hàng của cả hai khẩu súng ngắn của Simon, hộp đạn đã hết (các bu lông vẫn ở vị trí cực đoan phía sau, đứng trên chốt chậm). Tuy nhiên, ngay sau khi Simon rời khỏi khung hình, tiếng súng vang lên. Không chắc là anh ta có thể tải lại vũ khí trong tích tắc.
  • Khi băng đảng Crown lấy chiếc vali, ở phía sau, một nhân viên đền thờ bình tĩnh thay đổi các biển hiệu trên cổng, bất chấp những phát súng. Tuy nhiên, cô biến mất trong một giây, khi góc nhìn của camera thay đổi.
  • Khi cảnh sát bị giết và nó rơi khỏi ghế, rõ ràng là một dây đeo được buộc vào chân ghế, rõ ràng là đã được kéo để cảnh sát trên ghế nghiêng lại
  • Không giống như phiên bản lồng tiếng trong bộ phim Prosac –

  1. Kéo sợi; xoắn, thắt nút dây hoặc máy nghiền dây, kéo dây. 2. Tình trạng khó khăn. Ví dụ, anh ta rơi vào một mớ hỗn độn hoặc đang ngồi trong bùn. 3. Từ từ để xoắn – không gian từ bánh xe quay đến xe trượt tuyết, nơi dây bện bị vênh và xoắn, một đoạn riff hạ xuống. Nếu bạn đến đó với phần cuối của quần áo hoặc mái tóc của bạn, bạn sẽ vặn nó và bạn đã giành được ra khỏi đó, đó là câu nói. (V. I. Dahl, Từ điển minh họa tuyệt vời của ngôn ngữ Nga,

  • Lúc mới bắt đầu, nơi Simon và Sergey dừng lại gần một cỗ máy với dòng nước lấp lánh, ở phía đối diện của con phố có một cửa hàng với dòng chữ khắc gỗ dán, vải sơn …. Đầu những năm 90, laminate không được bán rộng rãi …
  • Simon và Sergey đã cắn một miếng tại McDonald. Được biết, bộ phim diễn ra tại một thị trấn tỉnh vào năm 1995. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đồ ăn nhanh của McDonald ở Nga chỉ có ở Moscow và St. Petersburg – 178.130.40,65 12:54, ngày 13 tháng 3 năm 2014 (UTC) George.

  89,23.202.174 13:51, ngày 3 tháng 6 năm 2013 (UTC) Vasilich “… vào năm 1995. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thức ăn nhanh của McDonald ở Nga chỉ ở Moscow và St. Petersburg …” Vô nghĩa. Ví dụ, ở Samara “Mack” từ năm 1989.

  • Trong tập phim về cuộc trò chuyện giữa Brain (Garik Sukachev) và chú chó nhọn (Viktor Sukhorukov), có một chiếc đèn trên bàn với chao đèn màu đen và chân đế linh hoạt – lúc đó không có đèn bàn như vậy.
  • Trong cảnh khi Serge và Semyon đặt các thi thể vào bồn tắm dưới nền, có một nồi hơi, phù hợp với ống nhựa kim loại và vòi khí bằng đồng – những ống và vòi như vậy không được bán vào thời điểm đó.

  Khi Simon và Sergey lái xe đến máy soda, Simon đã uống một cốc nước và ném nó lên nhựa đường. Chiếc kính không vỡ, nhưng trở thành tư thế thẳng đứng. Có lẽ, người điều khiển đã nhận thấy tai nạn này, và sau khi bọn cướp rời đi, chiếc kính vẫn ở trong khung thêm 5-6 giây nữa. Diễn viên Grigory Siyatvinda, người đóng vai Cà tím, thực sự có nước da ngăm đen, nhưng sáng hơn nhiều so với trong phim. Để đạt được màu da mong muốn, anh đã đến thăm phòng tắm nắng, khiến nhân viên của anh vô cùng ngạc nhiên. 46.188.123.196 19:09, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)

  Ở Samara, McDonald mở năm 1998)))) I.

  Câu chuyện trật khớp với một chiếc vali

  Có ai hiểu logic của cảnh sát đã va vào nhà xác trong nỗ lực tìm hiểu những gì Mikhalych đã nói với kẻ hành quyết để tìm ra từ anh trai mình không? Và tại sao, khi đọc được ghi chú từ túi của kẻ hành quyết, cảnh sát đã quyết định rằng Mikhalych đang bảo vệ luật sư, người sẽ phải chuyển tiền cho anh ta ngay cả ngày và giờ? Nó không phù hợp trong bất kỳ cách nào.

  Nhận được vào prosak này:

  Vào trong kê

  Glade

  Tiêu dùng

  bạn sẽ ở trong glade, bị bắt trong một địa ngục của một cái nhìn thoáng qua vào kê

  Trạng từ vô ích

  Ý kiến u200bu200bthay thế

  Thánh địa (ngõ cụt).

  / A. S. Pushkin, “Eugene Onegin”/

  Georges Danden

  Ghi chú

  Tài liệu tham khảo

  Vì lý do chính đáng đó là:

  Vô ích

  Glade – một từ có nhiều nghĩa, bao gồm cả nghĩa bóng.

  Ưu điểm

  1. Kéo sợi; xoắn, thắt nút dây hoặc máy nghiền dây, kéo dây.

  2. Tình hình thật khó khăn, anh bạn nghèo, nơi bạn không biết phải làm gì. Ví dụ anh ấy đã vào một mớ hỗn độn hoặc ngồi trong bóng.

  3. Từ – không gian từ bánh xe quay đến xe trượt tuyết, nơi dây bện bị vênh và xoắn, một đoạn riff hạ xuống. Nếu bạn đến đó với phần cuối của quần áo hoặc tóc, bạn sẽ vặn nó và bạn đã giành được ra khỏi đó, đây là một câu nói.

  do đó prosak, đây là một máy để dệt dây thừng và dây thừng. Đó là một mạng lưới phức tạp của những sợi dây kéo dài từ một bánh xe quay đến một chiếc xe trượt tuyết nơi chúng xoắn lại. Cỗ máy xoắn sợi dây rất nhiều đến nỗi lấy quần áo, tóc, râu vào đó có thể khiến một người phải trả giá.

  Tiêu dùng

  Trước đây, từ này đã được sử dụng trong một số lượt ổn định (ví dụ: bạn sẽ ở trong glade, bị bắt trong một địa ngục của một cái nhìn thoáng qua), bây giờ từ này được sử dụng riêng trong lời nói thông tục trong biểu thức vào kê (hoặc không có gì), có nghĩa là thông qua lỗi của bạn trong một vị trí khó chịu, khó xử; Biểu hiện đã được biết đến từ đầu thế kỷ 18.

  Trạng từ vô ích được hình thành như là kết quả của sự hợp nhất của các yếu tố biểu hiện và sự tiến hóa của ngôn ngữ.

  Ý kiến u200bu200bthay thế

  Một số nhà từ nguyên học liên kết từ này với từ tiếng Đức Thánh địa (ngõ cụt).

  Ưu điểm trong tác phẩm nghệ thuật

   Đôi khi chính anh ta rơi vào một cái lỗ như một kẻ đơn giản.

  / A. S. Pushkin, “Eugene Onegin”/

  Georges Danden

  Ghi chú

   V.I. Dahl, Từ điển Giải thích minh họa lớn về ngôn ngữ Nga, 2007, M. Astrel, trang 254

  Tài liệu tham khảo

  • Ưu điểm trong Từ điển giải thích của tiếng Nga Ushakov
  • Ưu điểm trong Từ điển giải thích của ngôn ngữ Nga vĩ đại sống Dahl

  Công tố là gì?

  Công tố là gì?

  Kẻ giết người – 78 ™

  Công tố là gì?

  Prosac là một từ có nhiều nghĩa, bao gồm cả nghĩa bóng.

  1. Kéo sợi; xoắn, thắt nút dây hoặc máy nghiền dây, kéo dây.

  2. Tình trạng khó khăn. Ví dụ , anh ấy đã vào một mớ hỗn độn hoặc đang ngồi trong một mớ hỗn độn.

  3. Từ từ để xoắn – không gian từ bánh xe quay đến xe trượt tuyết, nơi dây bện bị vênh và xoắn, một đoạn riff hạ xuống. Nếu bạn đến đó với phần cuối của quần áo hoặc tóc, bạn sẽ vặn nó và bạn đã giành được ra khỏi đó, đây là một câu nói.

  T. về. Triển vọng là một máy để dệt dây thừng và dây thừng. Đó là một mạng lưới phức tạp của những sợi dây kéo dài từ một bánh xe quay đến một chiếc xe trượt tuyết nơi chúng xoắn lại. Cỗ máy xoắn sợi dây rất nhiều đến nỗi lấy quần áo, tóc, râu vào đó có thể khiến một người phải trả giá.

  Trước đây, từ này được sử dụng trong một số lượt ổn định (ví dụ: khi bạn ở trong một lỗ, bạn đã bị một lỗ khá lớn), bây giờ từ này chỉ được sử dụng trong biểu thức thông tục để đi vào lỗ (hoặc một mớ hỗn độn), có nghĩa là ở một vị trí khó chịu, lúng túng; Biểu hiện đã được biết đến từ đầu thế kỷ 18.

  Trạng từ được hình thành là kết quả của sự hợp nhất các yếu tố biểu hiện và sự tiến hóa của ngôn ngữ.

  Từ prosak có nghĩa là gì?

  Gotcha, v.v.

  Vova nhỏ

  Mọi người đều biết câu nói “Hit a pro-hacker”, nghĩa là để vào một vị trí khó chịu, khó xử, để bỏ lỡ. Người hùng của bộ phim Burnt by the Sun lặp lại nó, ôm bạn gái của mình.

  Từ điển Michelson từ diễn giải từ “pros prosak” là khoảng trống trong máy Tkat. Nói rằng, đến được mép của chiếc váy, sẽ rất khó để thoát ra.

  Tuy nhiên, các nguồn đáng tin cậy (những người được tôi tôn trọng) đã giải thích cho tôi từ “prosak” (tôi xin lỗi vì các chi tiết giải phẫu) là một nơi giữa âm đạo và hậu môn.

  Cuối cùng, tôi dễ dàng tin tưởng. Nó thực sự trở nên lúng túng khi bạn đến đó. Nó cũng đau.

  Như vậy ở đây, “khoa học và công nghệ.”

  Peresvetik

  Trên thực tế, “đã vào một lỗ” là một tiếng lóng, một câu tục ngữ. Và từ “lỗ” về cơ bản có nghĩa là một spinner, nó như một vòng xoắn trên đó dây thừng và dây thừng được đan và bện. Prosak cũng có nghĩa là một tình huống khó khăn.

  Biểu hiện để gặp rắc rối hoặc gặp rắc rối có nghĩa là rơi vào một tình huống khó xử, ngu ngốc và khó khăn. Bây giờ từ prosak đã để lại cụm từ và chỉ tiếng lóng được sử dụng để đi vào prosak.

  Trước đó, thường trong ngôn ngữ thông tục và văn học có những biểu hiện – bạn sẽ ở trong một cái lỗ hoặc bạn sẽ rơi vào một cái lỗ cực kỳ lớn. Và sau đó, mọi thứ biến thành một trạng từ và những từ này đã bị lãng quên. Và từ thế kỷ thứ mười bảy, nó chỉ được sử dụng để đi vào prosak.

  Từ cổ rê bóng chúng tôi, có lẽ, sẽ chỉ gặp nhau trong cụm từ “đi vào một mớ hỗn độn”, có nghĩa là “ở trong một vị trí khó khăn, lúng túng hoặc vô lý.” Cụm từ này phát sinh từ bài phát biểu của những người quay và các bậc thầy cáp treo “chui vào lỗ”. Prosak là một dây thừng hoặc nhà máy dây thừng mà trên đó dây thừng dày hoặc dây thừng được xoắn. Chính nó, cấu trúc này là cồng kềnh và nằm trên đường phố. Để vào một cái máy như vậy khỏi sự khó xử đã đe dọa đến tính mạng. Khi sản phẩm này biến mất, từ “pros prosak” đã bị lãng quên, và trạng từ bị đặt sai vị trí, vẫn chỉ tồn tại trong đơn vị cụm từ này.

  Vest

  Câu hỏi tuyệt vời. có hai câu trả lời ngữ nghĩa. Vâng, thực sự, đúng tolikvot – một thiết bị cho mạng dệt. Nhưng sau đó, một cách giải thích có phần thô lỗ xuất hiện, mà phần còn lại đang nói đến. Vì vậy, chọn những gì gần gũi hơn với bạn trong tinh thần. Nói tóm lại, “bối rối, tình huống không thoải mái, tình huống vô vọng” …

  C s c p

  Theo tôi biết, từ này được gọi là đáy quần (Nếu bạn xem xét kỹ hơn từ này, nó sẽ trở nên rõ ràng tại sao. Để vào một prossak có nghĩa là bỏ lỡ, bỏ lỡ mục tiêu đã được đặt trước.

  Bắt bẫy – vào một vị trí khó khăn, không thoải mái hoặc hài hước.

  Một số nhà từ nguyên học tin rằng, Vprosak, có thể được liên kết với, sak, giống như anh ấy. Thánh địa – một ngõ cụt.

  Trước đây, cũng có những sự kết hợp của bạn, bạn sẽ tham gia vào trò chơi Glade, được bắt gặp trong một vinh quang tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi ý nghĩa vĩnh cửu của từ prosak bị lãng quên, sự kết hợp trong prosak đã chạy vào trạng từ và hiện chỉ được sử dụng trong sự kết hợp ổn định (cụm từ) để gặp rắc rối, điều này đã được hiểu từ đầu thế kỷ 18. Thời gian hiện tại trong văn học nói chỉ được viết và chỉ với nhau.

  Một phiên bản khác của từ nguyên cụm từ trong phim của Alexei Balabanov Hồi Người mù Người lồng tiếng do nhân vật N.S. Mikhalkova:

  Mạnh – Chúng tôi, Sergei Mikhalych, đã rơi vào một mớ hỗn độn.

  Seryozhenka, bạn có biết rằng pros prosak là gì không? Prosak, Seryozha, đây là khoảng cách giữa âm đạo và hậu môn …

  Ở phụ nữ.

  Chà, ngay cả Vladik cũng biết.

  Để hỗ trợ cho phiên bản này, ngoài bộ phim được đặt tên, họ còn chỉ ra sự tồn tại của từ “pros prosak” trong ý nghĩa của crotch Criêu trong số các Don Cossacks, nó được trích dẫn như thể câu tục ngữ tồn tại trên Don: Thay Cut từ vương miện của người đứng đầu. Họ cũng đề cập đến A. Rosenbaum, người có lời trong bài hát “Silent Flows the Don”:

  “Cắt con chó

  Để yên xe, rê bóng,

  Còn gì nữa không

  Cho người thân trong làng,

  Trên đồng cỏ

  Vâng, đối với bất động sản hoàng gia

  Các liên kết hữu ích đến Từ điển cụm từ toàn diện của Michelson không được hỗ trợ trong ấn phẩm được trình bày trên Internet (Mikhelson MI Ý tưởng và bài phát biểu của Nga. Sở hữu và kẻ thù. Kinh nghiệm về cụm từ tiếng Nga. Bộ sưu tập các từ ngữ và câu chuyện ngụ ngôn. T. 1-2. và các từ được viết tốt. Một bộ sưu tập các trích dẫn, tục ngữ, câu nói, cách diễn đạt và các từ riêng lẻ (ngụ ngôn). St. Petersburg: Class. Khoa học hàn lâm, 1896-1912.), như vậy không có nghĩa của từ này.

  Mặc dù, theo các chuyên gia, khái niệm về rò rỉ, không có trong giải phẫu học, trong tiếng lóng của công nhân mật ong, từ này cũng được ghi nhận trong ý nghĩa của khoảng cách giữa âm đạo và hậu môn – đây có thể là kết quả của từ nguyên từ thứ cấp của cụm từ hiện đại. văn minh. Bây giờ trên các diễn đàn được quan sát tiếng lóng sử dụng từ “prosak” trong giá trị được chỉ định.

 • vprosak.ru – nó là gì – gặp rắc rối;
 • slovari.yandex.ru – định nghĩa trong Từ điển Giải thích D.N. Ushakova;
 • slovopedia.com – định nghĩa của từ pros prosakồng trong M. Fasmer từ điển từ điển;
 • Ngoài ra với trang web về ý nghĩa của các từ và thành ngữ, hãy bắt các cụm từ và trích dẫn:

 • Tào lao là gì?
 • Một “chabold” là gì?
 • Abracadabra là gì?
 • Sự tôn trọng là gì?
 • Từ mamon có nghĩa là gì?
 • Biểu hiện của người Viking trong Palestine Palestine có nghĩa là gì?
 • Biểu hiện của cảnh báo tiếng Trung cuối cùng của Nhật Bản có nghĩa là gì?
 • Biểu hiện “chúng ta đã đánh hơi được bông hoa này” nghĩa là gì?
 • Cụm từ lịch sử của các Medes là tối và không thể hiểu được nghĩa là gì?
 • Những biểu hiện của pinch lint tinh nghĩa là gì?
 • Biểu thức “thả màu xanh” có nghĩa là gì?
 • Ngoài ra với trang web về triết học ngôn ngữ học:

 • Hoán dụ là gì?
 • Synecdoc là gì?
 • Thần kinh học là gì?
 • Oxymoron là gì?
 • Nghĩa bóng là gì?
 • Màng phổi là gì?
 • Có những sai lầm phong cách nào?
 • Một câu hỏi tu từ là gì?
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Điều Kiện Để Biểu Thức Có Nghĩa Toán 9 Lý Thuyết & Bài Tập
 • 8 Biểu Thức Chính Quy Bạn Nên Biết
 • Java: Giới Thiệu Biểu Thức Chính Quy
 • Giới Thiệu Về Bảng, Truy Vấn, Form, Báo Cáo Trong Access
 • Tạo Biểu Thức Có Điều Kiện (Boolean)