Thư Viện String Trong C++

Cập nhật thông tin chi tiết về Thư Viện String Trong C++ mới nhất ngày 23/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,168 lượt xem.

####Chào các bạn học viên đang theo dõi khóa học lập trinh trực tuyến ngôn ngữ C++.

Trong những bài học trước, mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện một số thao tác đơn giản với C-style string, hay còn gọi là mảng kí tự.

Để thao tác với mảng kí tự, chúng ta cần include thư viện cstring vào chương trình để được cung cấp một số hàm sẵn có. Tuy vậy, việc xử lý mảng kí tự vẫn còn nhiều khó khăn. Một ví dụ điển hình là việc bạn thực hiện nối chuỗi kí tự bằng hàm strcat. Bạn luôn phải để tâm đến việc số lượng ô nhớ mà bạn đã cấp phát cho mảng kí tự có đủ để chứa thêm chuỗi kí tự được nối vào không. Hay là khi bạn khai báo một mảng kí tự, bạn cũng phải đặt ra câu hỏi: Liệu bao nhiêu ô nhớ là đủ? Và bạn phải luôn đặt kí tự ‘ ‘ tại vị trí kết thúc chuỗi kí tự… Quá nhiều thứ khiến bạn phải để tâm.

Trong bài học hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về kiểu dữ liệu string được định nghĩa trong thư viện string của ngôn ngữ C++ (các bạn đừng nhầm lẫn giữa thư viện cstring của ngôn ngữ C với thư viện string của ngôn ngữ C++, hai thư viện này hoàn toàn riêng biệt).

Các bạn có thể làm được gì với thư viện string mà ngôn ngữ C++ cung cấp? Trước hết, chúng ta hãy cùng xem thư viện string là gì, và nó chứa những gì bên trong.

###Cpp-Style string

Mình tạm gọi là Cpp-style string để tiện phân biệt với C-style string mà các bạn đã học trong một số bài học trước.

string là một lớp chuẩn mô tả về về chuỗi kí tự, nó cung cấp khả năng lưu trữ chuỗi kí tự gọi là standard container, và thêm vào đó một số chi tiết được thiết kế để xử lý chuỗi kí tự mà nó đang lưu trữ.

Một ưu điểm mà lớp string đem lại cho chúng ta là standard container có thể tự thay đổi kích thước vùng nhớ cho phù hợp với yêu cầu về mặt lưu trữ chuỗi kí tự. Do đó, các bạn có thể tùy ý nối hoặc chèn thêm dữ liệu vào standard container cho đến khi dung lượng bộ nhớ không đủ để cung cấp nữa.

#####Khai báo và khởi tạo

Tương tự như cách chúng ta khai báo biến thông thường, kiểu dữ liệu sẽ được dùng trong bài học này là string (Các bạn cần include thư viện string vào trước khi sử dụng).

#include <string> using namespace std; //......... string my_string; 

Lớp string cũng được đặt trong namespace std nên dòng lệnh using namespace std là cần thiết.

Vậy là chúng ta đã khai báo được một đối tượng có tên là my_string từ lớp string. Các bạn có thể khởi tạo chuỗi kí tự cho đối tượng tại thời điểm khai báo bằng một số cách như sau:

string empty_string(); string my_string = "Learning C++ is easy"; string another_string("Don't give it up"); string temp_string("What the hell is going on?"); string one_more = temp_string; string it_just_began(temp_string); 

Chúng ta có thể khởi tạo bằng cách gán cho đối tượng một chuỗi kí tự thông qua toán tử gán ‘=’ hoặc lấy chuỗi kí tự từ một đối tượng của lớp string khác, và còn nhiều cách nữa.

 • Output:

  Để đưa dữ liệu bên trong standard container của string ra màn hình console, chúng ta sử đụng đối tượng cout như cách chúng ta vẫn thường dùng, chỉ cần sử dụng tên biến của đối tượng string.

   string output_string = "I'm learning C++ programming language"; cout << output_string << endl; 
 • Input:

  Chúng ta có thể sử dụng đối tượng cin để nhập dữ liệu vào từ bàn phím cho những đối tượng của lớp string.

   string input_string; cout << "Please enter your command: "; cin >> input_string; 

  Với cách nhập dữ liệu này, chúng ta lại gặp phải trường hợp dữ liệu truyền vào string bị dừng khi gặp kí tự khoảng trắng.

  Trong một số trường hợp, chúng ta chỉ yêu cầu người dùng nhập 1 từ thì có thể sử dụng đối tượng cin như cách trên, ví dụ:

   string command; do { cout << "Enter "new" to create a new file." << endl; cout << "Enter "cancel" to discard the previous behavior." << endl; cout << "Enter "quit" to exit the program." << endl; cout << "=============================================" << endl; cout << "Enter your command: "; cin >> command; cout << "=============================================" << endl; //do something depend on the command } while (true); 

  Nhưng trong một số trường hợp, chúng ta cần string nhận vào kí tự khoảng trắng, ví dụ khi nhập họ tên đầy đủ, thì chúng ta cần có một cách khác.

  Để khắc phục trường hợp string không nhận kí tự khoảng trắng, chúng ta sử dụng hàm getline được định nghĩa bên trong thư viện string.

   string name; cout << "Enter your full name: "; getline( cin, name ); 

  Mình truyền vào getline đối tượng cin để nhận dữ liệu từ bàn phím, khi cần nhận dữ liệu từ file thì mình sẽ truyền vào đối số đầu tiên một đối tượng có kiểu file stream (phần này các bạn sẽ được học sau).

  Bây giờ thì chúng ta có thể nhập dữ liệu mà không bị giới hạn bởi kí tự khoảng trắng nữa.

  Hàm getline mặc định xem kí tự ‘n’ được tạo ra khi nhấn phím Enter là kí tự kết thúc nhập dữ liệu cho string. Chúng ta có thể thay đổi điều này.

  Hàm getline có thể nhận thêm đối số thứ 3 đại diện cho kí tự kết thúc nhập dữ liệu cho string. Ví dụ:

   string str; cout << "Enter a string (end by a dot): " << endl; getline(cin, str, '.'); cout << str << endl; 

  Đoạn chương trình trên khiến chương trình dừng lại và chờ cho đến khi quá trình nhập dữ liệu của bạn kết thúc, nó chỉ kết thúc khi phát hiện dấu chấm.

###String manipulating

#####Tính độ dài chuỗi kí tự được lưu trong standard container

Lớp string định nghĩa cho chúng ta 2 phương thức để thực hiện việc lấy ra độ dài của chuỗi kí tự được lưu trong standard container.

string my_favorite_quote = "By my will, this shall be finished"; cout << "Length of the quote: " << my_favorite_quote.length() << endl; cout << "Length of the quote: " << my_favorite_quote.size() << endl; 

Hai phương thức lengthsize của lớp string đều được dùng để tính độ dài của chuỗi kí tự trong standard container.

Khi string có độ dài chuỗi kí tự là 0, nó được xem là string rỗng. Để kiểm tra xem string có rỗng hay không, chúng ta sử dụng phương thức empty, phương thức này trả về giá trị true khi string rỗng, ngược lại, trả về giá trị false.

string empty_string = ""; if(empty_string.empty()) cout << "string is empty" << endl; 
string str = "This is a sample string". str.clear(); if(str.empty()) cout << "str is now empty" << endl; 

#####Truy cập phần tử trong string

Cũng tương tự như việc truy cập phần tử trong mảng kí tự, chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc vuông và truyền vào một giá trị số nguyên đại diện cho chỉ số của phần tử cần truy xuất.

string str = "Learn from others people"; for(int32_t index = 0; index <= str.length() - 1; index++)	{ cout << str[index] << " "; } cout << endl; for(int32_t index = 0; index <= str.length() - 1; index++)	{ cout << str.at(index) << " "; } 

Phương thức at của lớp string cũng thực hiện truy xuất đến phần tử có chỉ số index tương tự cặp dấu ngoặc vuông.

Nếu chương trình phát hiện hành vi truy xuất đến phần tử có chỉ số không hợp lệ (index < 0 hoặc index >= string length), Assertion sẽ ép buộc chương trình kết thúc và thông báo dòng lệnh gây ra lỗi cho bạn.

2 cách truy cập phần tử trên được dùng để truy xuất phần tử có chỉ số không cố định. Lớp tring còn cung cấp cho chúng ta 2 phương thức để truy xuất nhanh đến phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng của chuỗi kí tự trong standard container.

string sample = "Access to the first and the last element"; cout << "First: " << sample.front() << endl; cout << "Last: " << sample.back() << endl; 

Assertion đặt trong 2 phương thức frontback sẽ được kích hoạt nếu string rỗng.

#####Thay đổi dữ liệu trong string

Có khá nhiều phương thức được lớp string định nghĩa dùng để thay đổi dữ liệu trong standard container.

 • Nối thêm 1 kí tự vào sau string:

  Chúng ta chỉ cần truyền vào phương thức push_back kí tự mà chúng ta muốn thêm vào sau chuỗi kí tự trong standard container.

   string str = "A sentence must end with a dot"; str.push_back('.'); 
 • Xóa phần tử cuối cùng của string:

  Ngược lại với phương thức push_back ở trên, phương thức pop_back xóa đi kí tự cuối cùng trong string. Nếu các bạn thực hiện phương thức này khi string rỗng, chương trình sẽ gây ra lỗi xung đột vùng nhớ, vì thế, các bạn cần kiểm tra trước khi xóa.

   string str = "The dot will be removed."; if(!str.empty()) str.pop_back(); 
 • Nối chuỗi kí tự vào sau string:

  Chúng ta có thể sử dụng phương thức append của lớp string để nối thêm một chuỗi kí tự vào sau chuỗi kí tự trong standard container.

  string& append (const string& str);string& append (const char* s);

  Các bạn có thể truyền vào phương thức append một đối tượng có kiểu string hoặc tên của một mảng kí tự nào đó.

   string str = ""; str.append("Le"); str.append(" "); str.append("Tran"); str.append(" Dat"); 

  Bên cạnh đó, lớp string cũng đã định nghĩa lại toán tử nối chuỗi kí tự giúp chúng ta tiết kiệm thời gian viết code hơn.

   string str = ""; str += "Use "+=" operator "; str += "to append string"; 

  Toán tử ‘+=’ có chức năng hoàn toàn giống với phương thức append.

 • Chèn một string vào vị trí bất kì trong string:

  Phương thức insert có thể giúp chúng ta chèn một string vào vị trí pos.

  string& insert (size_t pos, const string& str);

  Ví dụ:

   string str = "how to use."; string str2 = "i will introduce you "; cout << str << endl; str.insert(0, str2); cout << str << endl; str.insert(str.length() - 1, " string in C++"); cout << str << endl; 

  Trong lần sử dụng phương thức insert đầu tiên, mình chèn str2 vào str tại vị trí đầu tiên. Sau đó, mình chèn thêm một chuỗi kí tự tại vị trí str.length() - 1 (trước dấu chấm kết thúc câu).

  Sử dụng phương thức insert với vị trí chèn không hợp lệ sẽ gây ra lỗi xung đột vùng nhớ.

 • Thay thế một phần của string:

  Chắc các bạn cũng có thể đoán được tên của phương thức mà mình chuẩn bị nói tới. Phương thức replace dùng để thay thế một đoạn con của chuỗi kí tự lưu trong standard container bằng 1 string hoặc 1 mảng kí tự khác.

   string& replace (size_t pos, size_t len, const string& str); string& replace (size_t pos, size_t len, const char* s); 

  Ở trên đây là 2 cách mà chúng ta thường dùng. Trong đó, pos là vị trí trong standard container mà bạn muốn thực hiện thay thế, len là số lượng kí tự trong standard container mà bạn muốn thay, str là đoạn kí tự mới được ghép vào trong standard container.

  Ví dụ:

   string my_string = "This string will be replaced"; cout << my_string << endl; my_string.replace(20, 8, "changed"); cout << my_string << endl; 

  Nhìn vào kết quả đoạn chương trình trên và hình dung xem thử điều gì vừa diễn ra.

  Tại vị trí pos của string gốc, chương trình xóa đi len kí tự, và chèn str vào string gốc tại ví trí pos. Đó là cách mà phương thức replace hoạt động.

Ví dụ mình có string dùng để lưu một số tên của các thành viên trong nhóm thực hiện tutorial này:

string name_list = "Le Tran DatnNguyen Chiem Minh VunNgo Doan TuannLe Dinh Huy"; 

Thử in name_list ra màn hình:

Yêu cầu nhập vào một cái tên từ bàn phím và xác định xem tên đó có tồn tại trong danh sách trên hay không.

Sau đây là một số khai báo phương thức find trong lớp string sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề mình vừa đặt ra.

size_t find (const string& str, size_t pos = 0) const;

string name; cout << "Enter a name: "; getline(cin, name); int32_t search_index = name_list.find(name); 

Nếu name được tìm thấy bên trong name_list, biến search_index sẽ nhận được giá trị là chỉ sổ mà name được tìm thấy. Nếu không được tìm thấy, biến search_index nhận giá trị -1.

if(search_index == -1) cout << name << " is not exist in name_list" << endl; else cout << "Found at: " << search_index << endl; 

#####So sánh 2 string

Phép so sánh 2 string cũng được thực hiện theo thứ tự từ điển (từ trái sang phải) giống như khi so sánh hai mảng kí tự.

int compare (const string& str) const;

Hoặc

int compare (const char* s) const;

Phương thức so sánh compare trả về một giá trị số nguyên. Tương tự như so sánh 2 mảng kí tự bằng hàm strcmp, giá trị trả về sẽ là 1 trong 3 trường hợp:

 • Giá trị trả về là 0:

  Điều này có nghĩa nội dung của hai chuỗi kí tự này hoàn toàn giống nhau. Ví dụ:

   string str1 = "This is a string"; string str2 = "This is a string"; if(str1.compare(str2) == 0)	{ cout << "str1 and str2 are equal" << endl; } else	{ cout << "str1 ans str2 are not equal" << endl; } 
 • Giá trị trả về nhỏ hơn 0:

  Điều này có nghĩa tại vị trí phát hiện cặp kí tự không tương xứng giữa str1 và str2 tạm gọi là vị trí index_not_match, ta có:

  str1[index_not_match] < str[index_not_match]

  Ví dụ:

   string str1 = "abcDEF"; string str2 = "abcdef"; 

  Khi so sánh string str1 và string str2 như trên bằng dòng lệnh str1.compare(str2), ta nhận được giá trị trả về nhỏ hơn 0, vì tại vị trí có chỉ số là 3, kí tự ‘D’ của str1 có mã ASCII nhỏ hơn kí tự ‘d’ của str2.

 • Giá trị trả về lớn hơn 0:

  Ngược lại với việc giá trị trả về nhỏ hơn 0. Mình lấy lại ví dụ trên:

   string str1 = "abcDEF"; string str2 = "abcdef"; 

  Nếu các bạn thực hiện so sánh như sau:

   str2.compare(str1); 

  Giá trị trả về sẽ lớn hơn 0.

Một cách sử dụng khác của phương thức compare:

int compare (size_t pos, size_t len, const string& str) const;

Ví dụ:

string my_string = "Make a comparison"; int comparison = my_string.compare(7, 10, "comparison"); cout << "Result of the comparison: " << comparison << endl; 

Đối số pos được mình gán giá trị 7, đại diện cho vị trí bắt đầu so sánh. Tại vị trí có chỉ số 7, mình lấy ra 10 kí tự liên tiếp nhau để lần lượt so sánh với chuỗi “comparison” được mình truyền vào ở đối số thứ 3 trong phương thức compare.

Chương trình phát hiện 2 chuỗi kí tự con này giống nhau, nên giá trị trả về là 0.

Trong bài học này, mình chỉ mới giới thiệu cho các bạn một số khái niệm, cách sử dụng và thao tác cơ bản khi sử dụng lớp string. Vẫn còn nhiều phương thức xử lý chuỗi trong lớp string mà mình chưa đề cập đến, các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:

http://www.cplusplus.com/reference/string/string/

Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo trong khóa học lập trình C++ hướng thực hành.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại diễn đàn.

www.daynhauhoc.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 21,681

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Các segment như vậy cho phép các người dùng trên nhiều segment khác nhau có thể gửi dữ liệu cùng một lúc mà không làm chậm các hoạt động của mạng. Bằng cách chia nhỏ hệ thống mạng, sẽ làm giảm số lượng người dùng và thiết bị cùng chia sẻ một băng thông. Mỗi segment là một miền đụng độ riêng


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 18,909

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 15,939

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Ví dụ như hot girl bánh tráng Gia Lai, hay một số tình huống dàn dựng kịch tính gay cấn như The Face. Những câu chuyện đầy thị phi bốc phốt như sự Kiều Minh Tuấn và An Nguy,...... Như sự phân tích bên trên thì ở đây hít drama được hiểu là sự hóng hớt, thưởng thức. Bàn tán những câu chuyện những chủ đề hot, những câu chuyện hay cái phốt trên mạng xã hội. Thực trạng drama ngày nay Với


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 12,276

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất hút nữa. Vì nếu bị hút thì nó đã rơi ngay xuống Trái Đất. B. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 11,385

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành. Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 11,385

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng nghĩ với từ Felling. Và nếu như bạn chỉ hiểu ý nghĩa đơn giản như vậy thì nó không còn gì hấp dẫn cả, bởi trong tiếng Nhật Bản cụm từ " Kimochi" là cụm từ


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 10,692

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 9,999

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 9,702

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm cũng để ý đến số Cvv/Cvc. Đó là 3 chữ số ngược được in bằng mực đen, hơi nghiêng. Số này nằm ngay sau dải ô chữ ký chủ


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 9,108

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Mã zip này sẽ giúp Apple quản lý tốt hơn thiết bị, đồng thời hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng/ bảo hành sau này. Trong khi đó, mã Zip Code bưu điện thường không cung cấp những thông tin cơ bản về cá nhân hay phương thức thanh toán của người nhận. Các loại mã này chỉ đơn giản biểu thị địa chỉ giao - Nhận hàng nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình vận chuyển bưu phẩm. Mã Zip Code


Đề xuất

Giá Net Là Gì? Cách Tính Giá Nét, Giá Gross Chính Xác 100% Cho Doanh Nghiệp - Xem 4,455

Hàng ngày, nhiều doanh nghiệp lâu năm luôn phải tính toán chi phí Net đã không còn xa lạ. Đó là một loại chi phí mà bất kì doanh nghiệp, công ty nào cũng phải có. Tuy nhiên việc tìm hiểu giá Net lại là một điều mới mẻ với ... Tuy nhiên việc tìm hiểu giá Net lại là một điều mới mẻ với những người bắt đầu bước chân vào kinh doanh. Vậy giá Net là gì, cách tích giá net như thế nào và có tác dụng ra sao với mỗi công ty?HostingViet.vnsẽ giải đáp cho bạn những vấn


Daddy Là Gì? Sự Thật “trần Trụi” Của Từ Daddy Cư Dân Mạng Vẫn Thường Dùng - Xem 3,267

Nhờ tài năng của cư dân mạng, “daddy” không chỉ đơn giản là một danh từ mà con cái gọi cho người cha của mình nữa, daddy ngày nay có thể là cha, là bạn trai, là ” cha nuôi” và là cả …. Đối với chúng ta, dù là ... Đối với chúng ta, dù là những người hiểu biết có hạn chế về tiếng Anh thì cũng đều hiểu "daddy" là cách gọi thân thương của những đứa bé với người bố của chúng. Nhưng với sự " Thiên biến vạn hóa" của cư dân mạng, nghĩa


Lấy Lại Mật Khẩu Icloud, Khôi Phục Password Itunes Apple Khi Bị Mất Tr - Xem 2,772

Lấy lại mật khẩu iCloud, iTunes khi bị mất là điều cần thiết để bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng quan trọng trên thiết bị iOS như iPhone, iPad. Nếu như bạn chưa thể lấy lại mật khẩu iCloud sẽ dẫn tới rất nhiều tai hại ... Hãy lựa chọn cho mình một mật khẩu dễ nhớ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống để hoàn tất thủ thuật này nhé. Mật khẩu iCloud của bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: + Có kí tự in thường +


Trading Bot Là Gì? Các Bot Trade Coin Được Dùng Nhiều Nhất Hiện Nay - Xem 2,871

Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc tham gia trading crypto (giao dịch tiền điện tử) là cách được rất nhiều người sử dụng để kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử. Việc cơ bản nhất của trading crypto là việc tự phân tích xu hướng lên xuống của đồng ... Còn đối với người dùng Mac thì sẽ phải trả một khoản phí cao hơn. Đây là một Bot khá dễ cài đặt và sử dụng. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng khi chưa hiểu về bot, bởi vì sẽ phải chịu khá nhiều thiệt hại vì quá dựa vào bot.


[Mp3] Real Gdp Vs Nominal Gdp - Xem 2,871

//i0.wp.com/readtoolead.com/wp-content/uploads/2018/11/Mp3-Real-GDP-vs-Nominal-GDP.mp3 Gross Domestic Product, also known as GDP, can help tell us the health of our economy. It indicates the size of our economy and the rate of our economic growth or contraction. In other words, it’s the that helps us how we are doing with the goal, a long-run ... In this example, we'll analyze GDP data for the country of Germany. When using prices and domestic output for 2015, we can determine that Germany's nominal GDP in 2015 was 10 million euro. When using prices and domestic output for 2016, we can determine that Germany's nominal GDP in 2016 was 12 million


Bạn đang xem bài viết Thư Viện String Trong C++ trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!