Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính mới nhất ngày 29/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,069 lượt xem.

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia có năm doanh nghiệp A, B, C, D, E sản xuất một loại sản phẩm với xuất

một loại sản phẩm với xuất lượng và một số khoản mục chi phí sản xuất như bảng sau:

Chi phí của

quốc gia để

sản xuất sản

phẩm

Chi phí

trung gian

Khấu hao

Chi phí

khác

20 30 25 50 40

5 12 8 15 10

95 68 62 95 80

Xuất lượng 120 110 95 160 130

Trong hệ thống hạch toán quốc gia có các khoản mục sau:

– Tiền lương = 280 W Tiêu dùng các hộ gia đình = 300 C

– Tiền lãi = 20 i Đầu tư ròng = 25 I

n

– Tiền thuê = 15 R Xuất khẩu = 10 X

– Nhập khẩu = 15 M Lợi tức chủ doanh nghiệp = 12 Pr

– Lợi tức không chia = 4 Pr Thuế thu nhập doanh nghiệp = 8 Td

– Lợi tức cổ phần = 13 Pr Thuế thu nhập cá nhân = 23 Td

– Thuế di sản = 7 Td Thuế doanh thu = 23 Td

– Thuế xuất nhập khẩu = 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt = 6 Ti

– Thuế gián thu khác = 13 Ti Trợ cấp người nghèo = 3 Tr

– Trợ cấp hưu trí = 5

– Chính phủ trợ cấp học bổng cho sinh viên = 2 Tr

– Doanh nghiệp đóng góp vào quỹ cứu trợ = 3 Pr

– Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu = 38 M

– Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu = 18 X

– Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ = 80 G

Yêu cầu:

1. Tính GDPmp bằng ba phương pháp.

2. Từ GDPmp suy ra GNPmp và GNPfc.

3. Từ GDPmp hãy tính NNPmp, NNPfc, NI, PI, DI?

Bài giải

Theo công thức tính GDP bằng phương pháp sản xuất

Ta có: VA(A) = 120 – 20 = 100

VA(B) = 110 – 30 = 80

VA(C) = 95 – 25 = 70

VA(D) = 160 – 50 = 110

VA(E) = 130 – 40 = 90

Vậy: GDPmp = 100 + 80 + 70 + 110 + 90 = 450

Trang 1

Phương pháp phân phối GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti

Ta có:

 De = 5 + 12 + 8 + 15 +10 = 50

 W = 280

 R = 15

 i = 20

 Pr = 12 + 13 +4 + 8 + 3 = 40

(Với: Pr gồm : lợi tức của chủ doanh nghiệp (12);lợi tức cổ phần (13); lợi tức không chia (4); thuế lợi

tức (8); đóng góp quỹ cứu trợ (3))

 Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45

(Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu

khác(13))

Vậy: GDP mp = 50 + 280 + 15 + 20 + 40 + 45 = 450

Phương pháp chi tiêu GDPmp = C + G + I + X -M

Với: C = 300

G =80

I = khấu hao + đầu tư ròng = 50 + 25 = 75

X =10

M =15

Vậy: GDPmp = 300 + 80 + 75 + 10 – 15 = 450

Tính GNPmp:

Ta có: GNPmp = GDPmp +NIA

Với: GDPmp = 450 (từ kết quả câu 1)

NIA = Thu nhập từ các yếu tố XK – Thu nhập từ các yếu tố NK

= 18 – 38 = -20

Vậy: GNPmp = 450 + (-20) = 430

Tính GNPfc: GNPfc = GNPmp – Ti

Với GNPmp = 430

Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45

(Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu

khác(13))

Vậy: GNPfc = 430 – 45 = 385

Tính NNP:

Trang 2

NNP(mp) = GNPmp – De = 430 – 50 = 380

*Tính NI:

NI = NNPmp – Ti = 380 – 45 = 335

Tính PI: PI = NI – Pr (không chia, nộp) + Tr

Với: NI = 335 (Kết quả câu trên)

Pr (nộp, không chia) = 4 + 8 + 3 = 15

(Với Pr nộp, không chia gồm lợi tức không chia (4), thuế lợi tức (8), đóng góp quỹ cứu trợ (3))

Tr = 5 + 3 + 2 = 10

(Với Tr gồm trợ cấp hưu trí (5), trợ cấp người nghèo (3), trợ cấp học bổng học sinh-sinh viên (2))

Vậy: PI = 335 – 15 + 10 = 330

Tính DI: DI = PI – Td

Với PI = 330 (Kết quả câu trên)

Td = 23 + 7 = 30 (Td gồm thuế thu nhập (23) và thuế di sản (7))

Vậy: DI = 330 – 30 = 300

Bài 2:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Tổng đầu tư 200 Tiền lương 360

Tiền thuê 22 Tiền lãi 10

Đầu tư ròng 50 Lợi tức doanh nghiệp 10

Lợi tức cổ phần 20 Lợi tức không chia 5

Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 Thuế doanh thu 12

Thuế tiêu thụ đặc biệt 8 Thu nhập ròng từ nước ngoài (-50)

Thuế thu nhập cá nhân 20 Bù lỗ xí nghiệp quốc doanh 3

Trợ cấp hưu trí 7 Các yếu tố khác 0

Tính :

a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường.

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

Bài giải

Tổng đầu tư : I = 200

Tiền lương : W = 360

Tiền thuê : R = 22

Tiền lãi : i = 10

Đầu tư ròng : I

n

= 50

Trang 3

Khấu hao : De = I – I

n

= 200 – 50 = 150

Doanh lợi : Pr = 10 + 20 + 5 + 5 = 40

(Pr bao gồm: Lợi tức DN (10), Lợi tức Cổ phần ( 20), lợi tức không chia ( 5), Thuế TNDN (5))

Thuế gián thu : Ti = 12 + 8 = 20

(Ti bao gồm: Thuế doanh thu (12); Thuế tiêu thụ đặc biệt (8)

Thuế trực thu : Td = 20 (bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Chi chuyển nhượng : Tr = 3 + 7 = 10 (bao gồm: bù lỗ XN Quốc doanh và trợ cấp hưu trí)

Thu nhập ròng từ NN : NIA = – 50

Pr(nộp, ko chia) : 5 + 5 = 10 (Thuế TNDN (5), Lợo tức ko chia (5)

1. Tính GDPmp. GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá trị trường?

a, GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 150 + 360 + 22 + 10 + 40 + 20 = 602

b, GNPmp = GDPmp + NIA = 602 + (-50) = 552

c, NNPmp = GNPmp – De = 552 – 150 = 402

d, NNPfc = GNPmp – Ti = 552 – 20 = 532

2. Tính NI, PI, DI?

a, NI = NNPmp – Ti = 402 – 20 = 382

b, PI = NI – Pr(nộp, ko chia) + Tr = 382 – 10 + 10 = 382

c, DI = PI – Td = 382 – 20 = 362

Bài 3:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Khấu hao 100 Tiền lương 330

Tiền thuê 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp 7

Lợi tức cổ phần 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5

Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 Thuế doanh thu 12

Thuế xuất nhập khẩu 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân 20

Trợ cấp học bổng 4 Các yếu tố khác 0

Tính:

a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường.

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

Bài giải :

Theo đề bài ta có:

Khấu hao De 100 Tiền lương W 330

Tiền thuê R 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp Pr 7

Trang 4

Lợi tức cổ phần Pr chia 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp Pr

nộp

5

Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu

trợ

Pr nộp 4 Thuế doanh thu Ti 12

Thuế xuất nhập khẩu Ti 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân Td 20

Trợ cấp học bổng Tr 4 Các yếu tố khác 0

Pr = 14 + 4 + 7 + 5 = 30

( Pr gồm: lợi tức cổ phần 14 + Doanh nghiệp đóng quỹ bảo trợ 4 + lợi tức chủ doanh nghiệp 7 +

thuế thu nhập doanh nghiệp (5) )

Pr nộp và không chia = 4 + 5 = 9

( Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 + Thuế thu nhập doanh nghiệp 5)

Ti = 8 + 12 = 20

( gồm: Thuế xuất nhập khẩu 8 + thuế doanh thu 12)

NIA = 12 – 42 = – 30

( Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12 – Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42)

a. Tính GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường?

GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 100 + 330 + 20 + 0 + 30 + 20 = 500

GNPmp = GDPmp + NIA = 500 + (- 30) = 470

NNPmp = GNPmp – De = 470 – 100 = 370

NNPfs = NNPmp – Ti = 370 – 20 = 350

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

NI = NNPmp – Ti = 370 -20 = 350

PI = NI – Pr k/c + Tr = 350 – 9 + 4 = 345

DI = PI – Td = 345 – 20 = 325

Bài 4:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Tiền lương 500 Tiền thuê 105

Tiền lãi 50 Lợi tức chủ doanh nghiệp 10

Lợi tức cổ phần 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5

Bù lỗ cho các xí nghiệp quốc doanh 3 Thuế thu nhập cá nhân 5

Thuế xuất nhập khẩu 6 Thuế tiêu thụ đặc biệt 9

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 20 Lợi tức không chia 5

Trợ cấp hưu trí 2 Các yếu tố khác 0

Trang 5

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,869

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Khi các máy ở các cổng khác nhau cần liên lạc với nhau, Switch sẽ chuyển frame từ cổng này sang cổng kia và đảm bảo cung cấp chọn băng thông cho mỗi phiên kết nối. Để chuyển frame hiệu quả giữa các cổng, Switch lưu giữ một bảng địa chỉ. Khi Switch nhận vào một frame, nó sẽ ghi địa chỉ MAC của máy gửi tương ứng với cổng mà nó nhận frame đó vào. Sau đây là các đặc điểm chính


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,404

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 16,335

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Làm thế nào để thực hiện được việc này cho chính xác? Lời giải: Buộc một vật nặng vào sợi dây để làm dây dọi. Do trọng lượng tác dụng lên vật nặng và lực căng của sợi dây là hai lực cân bằng nên sợi dây có phương


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,236

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Ví dụ như vụ câu chuyện nữ sinh chia tay bạn trai bị phát tán clip quan hệ trên mạng. Để lại hậu quả đó là nữ sinh không chịu nổi dư luận mà chọn kết thúc cuộc sống bằng cách tự tử. Đó là một câu chuyện minh chứng cho dư luận là con dao giết người vô


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 12,771

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm nhiều dạng và cá thể của các loài cùng với những biến dị di truyền của thế giới sinh vật, cũng như nhiều dạng của các cấp độ


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,375

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc về hay Kimochi Yamate. Mời các bạn cùng tham khảo. Kimochi là gì? Nhắc đến Kimochi thì hầu như ai cũng biết đây là âm thanh quen thuộc được nhắc đến tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc,


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,385

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 11,088

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 10,494

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những cấu trúc mã Zip Code khác nhau. Tại Mỹ, mã Zip Code thường có từ 5 tới 9 số được thêm vào phía sau địa chỉ bưu chính nhằm hỗ trợ quá trình phân loại bưu phẩm. Trong khi đó, tại một số các quốc gia như Anh hoặc Canada, mã bưu chính lại gồm cả số lẫn chữ cái. Cấu trúc của mã zip thường bao gồm một tới hai chữa số đầu được đặt theo tên


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,197

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Số này nằm ngay sau dải ô chữ ký chủ thẻ. Chức năng chính của dãy số này chính là mã bảo mật của thẻ thanh toán Visa/Mastercard. Số Cvv Số Cvv được quy định đối với thẻ Visa. Đó là viết tắt của từ Card Verification Value (Mã xác


Đề xuất

3 Con Giáp Này Sinh Con Năm 2020 Canh Tý Sẽ Mang Lại Vận Mệnh May Mắn Cho Bé Cả Đời - Xem 5,544

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2020 Canh Tý để mang lại nhiều may mắn, tài lộc suốt đời cho bé, đồng thời giúp gia đình ăn nên làm ra, phát tài trong tương lai? Nếu các bố mẹ thuộc 3 con giáp này thì hãy sẵn sàng ... Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2020 - Đó chính là người tuổi Thân Năm 2020 là năm Tý, Thân Tý bán hợp, báo hiệu 1 năm suôn sẻ, thuận lợi, mọi vấn đề trong cuộc sống của những chú Khỉ đều được giải quyết êm đẹp. Xuất


Số Nhị Phân, Mức Logic Và Dạng Sóng Số Là Gì? - Xem 4,851

Điện tử số bao gồm những mạch và những hệ thống mà trong đó chỉ có 2 trạng thái khả dĩ. Những trạng thái này được biễu diễn bởi hai mức điện áp khác nhau: CAO và THẤP. Hai trạng thái này cũng có thể được biểu diễn bởi những ... Vì vậy, nếu mức điện áp 2.5 V được đặt vào mạch, mạch sẽ hiểu nó là cao, số nhị phân 1. Còn nếu điện áp 0.5 V được đặc vào mạch sẽ hiểu nó là thấp hoặc số nhị phân 0. Đối với loại mạch này, điện áp từ 0.8 V đến 2 V không được chấp nhận. Sóng số Sóng số bao gồm những mức điện áp thay đổi qua lại giữa những mức hoặc trạng thái CAO và


Xuất File Gerber Từ Phần Mềm Thiết Kế Mạch - Xem 3,069

Tiến hànhTiến hànhClick chuột vào vùng Định dạng PCB của Orcad là *.MAX. Để khởi động Orcad ta chọn Start -> All programs -> Orcad -> Layout. Sau đó ta chọn file PCB MAX để mở file. 1.2Cách xuất file. Sau khi đã mở được file, điều đầu tiên là ... Options->Post Process Settingmột cửa sổ thiết lập hiện lên. Plot outputsau đó Click chuột phải chọnProperties (hoặc nhấn Ctrl+E). - chọn Format Extended Geber - và X Shtft Y Shift để giá trị 0 - Center on Page không chọn -Các thuộc tính khác để nguyên theo mặc định sau đó nhấn OK


Nhân Viên Order Là Gì? 7 Kỹ Năng “vàng” Một Nhân Viên Order Nhà Hàng - Xem 4,257

Nhân viên Order là gì? Những kỹ năng cần có của một nhân viên Order là gì?… là 2 trong số rất nhiều câu hỏi mà nhân sự Nhà hàng – Khách sạn gửi về mục “Hỏi/ Đáp” trên website Hoteljob.vn. Tham khảo bài viết dưới đây của Doisonggiaitri.com để ... Với những khách dễ tính, dễ gần thì nhân viên Order không mất quá nhiều công sức để phục vụ. Ngược lại, những khách khó tính, luôn đòi hỏi cao thì việc làm hài lòng họ không hề đơn giản. Sự ứng biến linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp; đồng thời dễ dàng thích nghi với từng môi trường phục vụ, từng đối tượng khách chính là yếu tố cần có của một nhân viên Order chuyên


Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị - Xem 4,257

Kế toán là khái niệm quen thuộc đối với những người ngoại đạo hoặc mới bắt đầu tiếp xúc với ngành, còn kế toán quản trị lại khiến không ít người mông lung và còn chưa nắm rõ. Vậy kế toán quản trị là gì ? Chức năng và đặc ... Đặc điểm của kế toán quản trị Kế toán quản trị cũng là việc dự báo về tương lai. Nó giúp các nhà quản trị ra quyết định cũng như lên các kế hoạch hành động cho doanh nghiệp mình. Kế toán quản trị phân tích và lý giải nguyên nhân tăng trưởng cũng như thua lỗ của doanh nghiệp, so sánh với những kỳ kế toán trước. Bên cạnh đó, kế toán quản trị còn xem xét sự tác động


Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!