Quy Trình Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Trình Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ mới nhất ngày 20/10/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,544 lượt xem.

Quy định công tác định kỳ thực hiện đánh giá nội bộ (kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tuân thủ HTQLCL) tại các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh nhằm xác định mức độ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và những mục tiêu mong muốn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Sổ tay chất lượng;

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (điều khoản 8.2.2).

4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

Đánh giá chất lượng nội bộ: bao gồm các hoạt động kiểm tra, xem xét, quan sát và phỏng vấn để so sánh kết quả thực tế với những quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Đoàn đánh giá: gồm một hay nhiều chuyên gia thực hiện cuộc đánh giá.

Chuyên gia đánh giá: là người có đủ đủ năng lực để tiến hành cuộc đánh giá.

Bên được đánh giá: Đơn vị được đánh giá.

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

5.2.1 Lập kế hoạch đánh giá

Căn cứ tình hình hoạt động chung của Thanh tra tỉnh, tình trạng và tầm quan trọng của các hoạt động, lĩnh vực đánh giá và kết quả đánh giá trước đó, thư ký ban chỉ đạo ISO tiến hành lập kế hoạch đánh giá định kỳ theo mẫu BM-03-01. Kế hoạch đánh giá đảm bảo đề cập rõ đơn vị được đánh giá, hoạt động được đề cập đến, thời gian thực hiện, các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có liên quan trình Trưởng ban chỉ đạo xem xét và phê duyệt triển khai.

Ngoài các cuộc đánh giá định kỳ, có thể tiến hành đánh giá đột xuất theo nhu cầu hay đề xuất của lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

5.2.2. Phân công nhiệm vụ và thành lập đoàn đánh giá

Trưởng ban chỉ đạo ISO chỉ định trưởng đoàn đánh giá và các thành viên theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các bộ phận, đảm bảo khách quan, công bằng, người đánh giá không tự đánh giá công việc của mình.

Các thành viên đoàn đánh giá được lựa chọn trên cơ sở đã được đào tạo về đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu về ISO 9001:2008 và các hoạt động của Thanh tra tỉnh.

5.2.3. Lập thông báo chương trình và nội dung đánh giá

Trưởng đoàn đánh giá được chỉ định có trách nhiệm lập thông báo về chương trình và nội dung đánh giáBM-03-02 và gửi trước đến các đơn vị được đánh giá trước thời gian ít nhất 01 tuần. Chương trình đánh giá cần đề cập đầy đủ các yêu cầu của HTQLCL.

5.2.4. Công tác chuẩn bị:

Các thành viên đoàn đánh giá:

Sau khi có thông báo, từng thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị các nội dung sau:

– Nghiên cứu và nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được đánh giá;

– Xem xét yêu cầu của tiêu chuẩn, tài liệu có liên quan đến hoạt động được đánh giá;

– Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi nếu thấy cần thiết;

– Chuẩn bị phiếu/báo cáo ghi chép.

Đơn vị được đánh giá:

Các đơn vị được đánh giá có trách nhiệm gửi trước tài liệu có liên quan tới Trưởng đoàn đánh giá, bố trí thời gian và nhân sự, hồ sơ, phương tiện cần thiết để sẵn sàng làm việc.

5.2.5. Tiến hành đánh giá

a./ Họp khai mạc:

Nhóm đánh giá họp với phụ trách đơn vị cùng các đại diện liên quan của đơn vị được đánh giá để:

– Thông báo và khẳng định lại mục tiêu, nội dung, phạm vi cuôc đánh giá.

– Sửa đổi chương trình đánh giá đã thông báo (nếu cần)

– Rà soát lại yêu cầu cần thiết cho việc đánh giá (Các tài liệu, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu cần thiết do phụ trách đơn vị được đánh giá chỉ định cho những thành viên chuẩn bị để phục vụ cho nhóm đánh giá).

b./ Đánh giá thực tiễn:

Khi đến đơn vị được đánh giá, Trưởng đoàn phải thông báo tóm tắt cho trưởng bộ phận được đánh giá về phương pháp, phạm vi và những yêu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá.

Đánh giá được tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, chọn ngẫu nhiên, nhưng cần đảm bảo xem xét hết các yếu tố chính của hệ thống.

Các chuyên gia đánh giá phải thực hiện những công việc sau trong quá trình đánh giá:

– Các yêu cầu của ISO 9001:2008 có liên quan lĩnh vực công việc của đơn vị được đánh giá có được nêu đầy đủ trong tài liệu, thủ tục, hướng dẫn hay trong các biểu mẫu mà họ hiện có chưa;

– Thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu đó có được áp dụng và có thích hợp khôn

– Bằng chứng của việc áp dụng thể hiện như thế nào;

– Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các hoạt động khắc phục và phòng ngừa mà lần đánh giá trước đó có liên quan

Với các yêu cầu nêu trên, các kỹ thuật cụ thể chuyên gia phải vận dụng trong đánh giá thực tế bao gồm:

– Kỹ thuật lắng nghe

– Kỹ thuật đọc-So sánh

– Kỹ thuật lấy mẫu

– Kỹ năng giải thích

– Kỹ thuật phân loại sự KPH

– Tập trung nghe

– Nói ít

– Sàng lọc thông tin

– Tạo hưng phấn cho người đối thoại

– So sánh giữa tài liệu và hồ sơ

– So sánh giữa quy định và thực hiện

– So sánh thời gian: Kế hoạch-Thực hiện

– Chú ý những từ trọng tâm (Key Word)

– Lấy mẫu đại diện

– Tập trung vào vấn đề cơ bản

– Chú ý những dấu hiệu khác thường

– Tính sẵn sàng của đơn vị được đánh giá

– Luôn bám sát tiêu chuẩn

– Luôn bám sát tình huống

– Dùng ngôn từ nôm na, dễ hiểu

– Lấy các ví dụ gần gũi, sát thực tế

Hệ thống văn bản bỏ qua vấn đề cơ bản, Bỏ không thực hiện nên ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều lỗi nhẹ nhưng phổ biến, trung lặp…

Các quy định không được tuân thủ (có làm nhưng không đến đầu, đến cuối)…

Điểm lưu ý (OB): Chưa đủ bằng chứng kết luận NC, là cơ hội cải tiến, là cảnh báo của chuyên gia…

Vận dụng tất cả các kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn nếu nhận thấy bất cứ sự không phù hợp nào, chuyên gia đánh giá phải ghi nhận theo mẫu BM-03-03 và thống nhất với đơn vị được đánh giá, sau đó thông báo với Trưởng đoàn đánh giá.

Trong trường hợp có bất đồng giữa đoàn đánh giá và bên được đánh giá, chuyên gia đánh giá phải báo cáo với cấp ra quyết định đánh giá bằng văn bản để giải quyết kịp thời.

C./ Báo cáo đánh giá và theo dõi hành động khắc phục:

Kết thúc thời gian đánh giá, nhóm đánh giá sẽ họp riêng để nhận định và thống nhất những điều đã tìm được khi đánh giá. Thống nhất về các dạng không phù hợp đã phát hiện được và phân mức độ không phù hợp của chúng. Sau đó tổ chức họp tổng kết toàn bộ cuộc đánh giá:

Thành phần dự: Nhóm đánh giá cùng lãnh đạo và có thể các đại diện của đơn vị được đánh giá đã dự phiên họp khai mạc ban đầu.

Nội dung: Khẳng định sự phù hợp về phạm vi, mục tiêu đã đánh giá. Trưởng nhóm đánh giá trình bày về những điều được phát hiện và các kết luận của nhóm đánh giá, trong đó ít nhất phải đề cập:

– Các ưu nhược điểm và tính hiệu quả của hệ thống;

– Công bố những sự không phù hợp và mức độ những sự không phù hợp đó theo BM-03-03 (Báo cáo sự không phù hợp).

– Thảo luận và giải thích về những sự không phù hợp:

– Mọi sự chưa nhất trí nào đó giữa nhóm đánh giá và đơn vị đều phải được thảo luận đi đến nhất trí để không gây trở ngại cho các giai đoạn triển khai sau này.

– Rút kinh nghiệm cho cuộc đánh giá tiếp theo.

Tổng hợp báo cáo: Kết thúc phiên họp, Trưởng đoàn đánh giá căn cứ trên cơ sở các điểm không phù hợp đã thống nhất, tiến lập báo cáo đánh giá tổng hợp (BM-03-04) và gửi lên Trưởng ban chỉ đạo xem xét.

Trên cơ sở các báo cáo, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu trưởng đơn vị được đánh giá phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến sự không phù hợp (đã được phát hiện trong quá trình đánh giá) nhằm triệt để ngăn ngừa sự tái diễn. Đồng thời, trưởng bộ phận được đánh giá có trách nhiệm đề xuất hành động khắc phục trên phần 2 của biểu mẫu báo cáo sự không phù hợp theo (BM-03-03) và trình lên Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt.

Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm báo cáo tổng hợp hành động khắc phục và gửi lên Trưởng ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt, đồng thời gửi đến các đơn vị liên quan thực hiện hành động khắc phục theo QT-05).

Căn cứ thời hạn hoàn thành của mỗi đơn vị, Trưởng ban chỉ đạo cử chuyên gia đánh giá kiểm tra lại để đảm bảo hành động khắc phục đã đề ra được thực hiện có hiệu quả hay không (sự không phù hợp được xử lý triệt để khi có xác nhận tại phần 03 theo dõi hiệu quả xử lý trên BM-03-03).

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện hành động khắc phục, người kiểm tra phải báo cáo ngay với Trưởng ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết kịp thời.

6. LƯU HỒ SƠ

TT

Nội dung hồ sơ

Đơn vị lưu trữ

Thời gian lưu

Các phòng chuyên môn

3 năm

Các phòng chuyên môn

Ban chỉ đạo ISO

Báo cáo đánh giá tổng hợp

Ban chỉ đạo ISO

Các phòng chuyên môn

Kế hoạch đánh giá BM-03-01

Thông báo chương trình và nội dung đánh giá BM-03-02

Báo cáo sự không phù hợp BM-03-03

Báo cáo đánh giá tổng hợp BM-03-04 2 Thông báo chương trình và nội dung đánh giá 3 Báo cáo sự không phù hợp 5 Quyết định, danh sách đoàn đánh giá 7. PHỤ LỤC/MẪU BIỂU ĐÍNH KÈM

Liên quan

Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 33,858

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Trọng lực tác dụng lên quyển sách cân bằng với phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách. Bài 8.4* trang 33 VBT Vật Lí 6: Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây: A. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái


Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 28,908

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Trong các hệ thống mạng hiện nay, Fast Ethernet Switch được sử dụng làm đường trục chính cho mạng LAN, còn Ethernet Switch, Ehternet Hub hoặc Fast Ethernet Hub được sử dụng kết nối xuống các máy tính. Khi các ứng dụng mới như truyền thông đa phương tiện, video hội nghị... ngày càng trở nên phổ biến hơn thì mỗi máy tính sẽ được một kết nối 100 Mbps riêng vào


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 22,869

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 20,889

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Ví dụ như vụ câu chuyện nữ sinh chia tay bạn trai bị phát tán clip quan hệ trên mạng. Để lại hậu quả đó là nữ sinh không chịu nổi dư luận mà chọn kết thúc cuộc sống bằng cách tự tử. Đó là một câu chuyện minh chứng cho dư luận là con dao giết người vô


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 20,097

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành. Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 17,820

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 17,820

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 16,731

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Ngoài ra thì " kimochi ii" và " kimochi warui " còn được dùng khi bạn được tặng một món quà nào đó, hay nhận được một lời khen thật lòng từ người khác. Ngoài ra cụm từ kimochi còn được giới trẻ ngày nay sử dụng để biểu cảm cảm giác thích, sướng hay phê, và kimochi còn được nhắc đến đây dùng để mang hàm ý nhắc đến chuyện chăn gối hay việc sinh hoạt vợ chồng và đặc biệt


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 15,642

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Loại mã zip này cho phép Apple kiểm tra vị trí, thông tin cơ bản và phương thức thanh toán của người tiêu dùng trong quá trình đặt mua, vận chuyển và thanh toán các loại thiết bị do họ phân phối. Do đó, trong quá trình đăng ký ID Apple hoặc xác minh thông tin thanh toán, các website chính thức của Apple đều yêu cầu người dùng phải cung cấp mã zip hoặc mã bưu điện trong khu vực. Không chỉ vậy, mã


Từ Hán Việt Là Gì? Các Từ Hán Việt Thường Gặp & Giải Nghĩa - Xem 15,345

Bài học hôm này các em sẽ làm quen với khái niệm từ Hán Việt là gì? các từ Hán Việt thường gặp và một số thông tin quan trọng về vai trò, cách nhận viết và ví dụ của từ Hán Việt. Kiến thức này nằm trong chương trinh ... Ví dụ như Hôn lễ (lễ cưới), hôn phối (lấy nhau). Còn hôn phu, hôn quân lại mang nghĩa hoàn toàn khác đó là chỉ người chồng, vua tệ bạc. - Không phân biệt tiếng Hán Việt và tiếng thuần Việt. - Lạm dụng từ Hán Việt. Ví dụ "tặc" chỉ ăn cướp nhưng nếu dùng "cát tặc", "vàng tặc" về mặt ngữ pháp là SAI. - Hiểu sai nghĩa thành ra viết


Đề xuất

Tìm Hiểu Về Event Logisticsthang Long Eventthang Long Event - Xem 4,752

Event logistics là tập hợp con người, hoạt động và các phương tiện kỹ thuật, vật chất để tổ chức, sắp xếp lịch trình nhằm triển khai nguồn lực làm nên một event thành công. Nói một cách dễ hiểu, event logistics bao hàm việc lập kế hoạch, tổ chức ... Nhưng họ đã lầm. Khi mà hầu hết các công ty coi trọng event hướng đến khách hàng như một công cụ marketing hiệu quả, họ cũng chấp nhận đặt lên bàn cân hiệu quả của nó, có thể là tốt hay là kém hiệu quả. Yêu cầu của khách tham dự


Lgbt Là Gì? Cộng Đồng Lgbt Là Gì? Sb Là Gì Trong Lgbt? - Xem 8,910

Khi con người lớn dần lớn lên sẽ có sự thay đổi trong cơ thể bao gồm thay đổi về hormone, cảm xúc và hình thành các giới tính khác nhau trong đó có LGBT. LGBT, cộng đồng LGBT hay lá cờ rực rỡ 06 màu biểu trưng cho những ... Với việc xây dựng những phong trào đấu tranh đòi quyền lợi, cộng đồng LGBT ở nhiều quốc gia đã rất thành công. Ví dụ như thành công của cộng đồng LGBT tại Mỹ là vào năm 2015, nước này đã thông qua việc cho phép kết hôn đồng giới và được ghi nhận trong văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, cộng đồng LGBT quốc tế đã và đang đón nhận những sự ủng hộ nhất định khi đã có những


Body Lotion Là Gì? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào? - Xem 5,247

Body lotion là gì? Công dụng thực sự của body lotion? Cách sử dụng body lotion? Body lotion nào tốt? Giá body lotion khoảng chừng bao nhiêu? Tất cả những thắc mắc này của bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây. Body lotion là gì? Công dụng của body ... Sau đây, mình xin tóm gọn các bước sử dụng Lotion Body, bạn tham khảo thêm nhé : Bước 1 : Chọn một sản phẩm phù hợp với loại da của bạn (da khô, da nhờn, da nhạy cảm, da thường,...) Bước 2 : Tắm rửa sạch sẽ, lau người bằng khăn bông


Nuôi Cấy Mô Tế Bào Thực Vật - Xem 4,950

Nuôi cấy mô tế bào thực vật là tổng hợp những kỹ thuật được sử dụng để duy trì và nuôi cấy các tế bào, mô hoặc cơ quan thực vật trong điều kiện vô trùng trên môi trường nuôi cấy giàu dinh dưỡng với những thành phần đã xác ... Các chồi nảy sinh từ một mẫu nuôi cấy, sau đó có thể được cắt ra, tạo rễ bằng auxin và tạo cây con, khi trưởng thành, có thể được chuyển vào trong chậu đất hoặc xa hơn, có thể sinh trưởng trong điều kiện nhà kính như là cây


Chúng Ta Vẫn Thường Nói, Em Yêu Dấu, Nhưng ‘dấu’ Nghĩa Là Gì? - Xem 5,247

Từ thời xa xưa, ngôn ngữ Việt Nam đã rất đa dạng, phong phú. Nhất là những từ ngữ cổ bởi chúng có thể diễn tả sâu sắc nội tâm của con người, diễn tả chi tiết về sự vật, hiện tượng…. Cho đến ngày nay, chúng vẫn tồn tại ... (theo Huỳnh Tịnh Của, Đại Nam quốc âm tự vị) 'Thêu thùa' là từ ghép tổ hợp (hay ghép đẳng lập), trong đó cả thêu và thùa đều có nghĩa - Thêu là dùng chỉ màu đính lên bề mặt vải làm ra hoa văn; - Thùa là kết chỉ thêm, làm cho


Bạn đang xem bài viết Quy Trình Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!