Một Số Sai Lầm Khi Dùng Tham Biến Và Tham Trị Trong Pascal

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Sai Lầm Khi Dùng Tham Biến Và Tham Trị Trong Pascal mới nhất ngày 27/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,970 lượt xem.

Khi giảng dạy về phần chương trình con ( CTC ) – Tin học 11 tôi nhận thấy hầu hết học sinh rất bỡ ngỡ với các khái niệm hoàn toàn mới mẻ mang tính trừu tượng như: Danh sách tham số, tham số giá trị, tham số biến, tham số hình thức, tham số thực sự

Điều làm tôi không khỏi băn khoăn đó là làm thế nào để học sinh hiểu và nắm bắt được các khái niệm này một cách hiệu quả nhất, nhằm tránh những sự hiểu lầm giữa các khái niệm tham biến và tham trị .

Hiện nay hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều tổ chức hai cách truyền tham số khi gọi một CTC, đó là truyền theo trị và truyền theo biến. Việc truyền tham chiếu theo hai cách khác nhau nhiều khi gây ra những kết quả khác nhau không mong muốn, điều này dẫn đến những lỗi logic rất khó phát hiện. Dưới đây trình bày những sai lầm có thể xảy ra khi sử dụng hai cách truyền tham chiếu và cách dùng chúng cho đúng để đạt được múc đích đã đề ra của chương trình.

Bài viết này không nghiêng về thuật toán của các bài toán khó mà chỉ đưa ra các bài toán có thuật toán đơn giản nhất để học sinh không rơi vào việc giải quyết thuật toán mà chú trọng đến vấn đề của bài viết: “Một số sai lầm khi dùng tham biến và tham trị trong PASCAL”

A - Đặt Vấn đề
	Khi giảng dạy về phần chương trình con ( CTC ) - Tin học 11 tôi nhận thấy hầu hết học sinh rất bỡ ngỡ với các khái niệm hoàn toàn mới mẻ mang tính trừu tượng như: Danh sách tham số, tham số giá trị, tham số biến, tham số hình thức, tham số thực sự
Điều làm tôi không khỏi băn khoăn đó là làm thế nào để học sinh hiểu và nắm bắt được các khái niệm này một cách hiệu quả nhất, nhằm tránh những sự hiểu lầm giữa các khái niệm tham biến và tham trị .
Hiện nay hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều tổ chức hai cách truyền tham số khi gọi một CTC, đó là truyền theo trị và truyền theo biến. Việc truyền tham chiếu theo hai cách khác nhau nhiều khi gây ra những kết quả khác nhau không mong muốn, điều này dẫn đến những lỗi logic rất khó phát hiện. Dưới đây trình bày những sai lầm có thể xảy ra khi sử dụng hai cách truyền tham chiếu và cách dùng chúng cho đúng để đạt được múc đích đã đề ra của chương trình.
Bài viết này không nghiêng về thuật toán của các bài toán khó mà chỉ đưa ra các bài toán có thuật toán đơn giản nhất để học sinh không rơi vào việc giải quyết thuật toán mà chú trọng đến vấn đề của bài viết: "Một số sai lầm khi dùng tham biến và tham trị trong PASCAL"
B- Giải quyết vấn đề:
1. Những tình huống có thể xẩy ra trong khi sử dụng tham biến và tham trị .
Nếu một CTC có danh sách tham số thì các tham số phải được khai báo ở phần đầu sau tên CTC, trong cặp dấu ngoặc tròn. Khai báo một tham số có nghĩa là chỉ ra nó thuộc loại tham số nào ( tham số biến hay tham số trị ) và nó có kiểu dữ liệu là gì?
Ví dụ:	Procedure	Delta(Var x: integer ; y: real);
	Function Beta( a, b: real): real; 
 Danh sách tham số là x, y, a, b. Với x có kiểu dữ liệu Integer y, a, b, có kiểu số thực. Vậy trong danh sách tham số x, y, a, b đâu là tham biến, đâu là tham trị? Bằng trực quan ta dễ dàng nhận thấy x là tham biến vì x có từ khoá Var đứng trước; y, a, b là tham trị vì không có từ khoá Var đứng trước. Để thấy rõ hơn về bản chất sự khác nhau giữa tham biến và tham trị ta xét ví dụ sau:
Ví dụ1:
Progam Vidu1;
	Procedure Tong_hieu(a, b: Integer; Var c, d: Integer ); 
	Begin
	c:= a - b ; 
	d:= a + b ; 
	a:= a*b ;
	End;
	Begin clrscr;
	a:= 10; b:= 3; c:= 5; d:= 6;
	Tong_hieu(a,b,c,d); 
	Write(a,b,c,d);
	Readln;
	End.
 Mới nhìn vào chương trình nhiều học sinh có thể chủ quan đưa ra các giá trị 30, 3, 7, 13 tương ứng với các tham số a, b, c, d. Nhưng kết qủa nhận được sau khi chạy chương trình lại là 10, 3, 7, 13 tương ứng với các tham số a, b, c, d. Vậy tại sao lại có kết quả này?
 Thật vậy, do a, b được truyền theo trị nên khi có lời gọi Tong_hieu(a,b,c,d) thì giá trị của a, b vẫn được giữ nguyên như ban đầu a = 10, b = 3 còn c, d được truyền theo biến nên khi có lời gọi Tong_hieu(a,b,c,d) thì các giá trị của c, d thay đổi c = 7, d = 13
Nhận xét:	Qua ví dụ1, sau khi chạy chương trình thì tham biến có kết quả thay đổi còn tham trị kết quả không thay đổi, đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa tham biến và tham trị, ta xét ví dụ sau.
Ví dụ 2: 
Program VD2;
	Var x,y: Integer ;
	Procedure Thamso(Var Z: Integer ; W: Integer);
	Begin
	Z:= 1; W:=1;
	End;
	Begin	{chuong trinh chinh}
	x:= 0; y:= 0;
	Writeln(x:5,y:5);
	Thamso(x,y);
	Writeln(x:5,y:5);
	Readln;
	End.
	Kết quả nào sẽ xuất hiện trên màn hình khi chương trình được thực hiện:
 0 0	0 0	0 0	0 0
	1 0	1 1	0 1	0 0
 Bước vào thân chương trình chính ban đầu x và y đều có giá trị là 0 (do các lệnh x:= 0, y:= 0). Khi gọi thủ tục Thamso(x,y), tham số biến được thay bởi biến x. Điêù này có nghĩa là mọi thao tác đối với z trong thủ tục sẽ xẩy ra đối với x; cụ thể là lệnh gán z:= 1 bây giờ sẽ là x:= 1, tức gán giá trị 1 cho biến x. Còn khi gọi thủ tục Thamso(x,y) tham số w được thay bởi biến y; giá trị của biến y được sao chép sang cho biến w. Tức là w có giá trị 0. Khi bước vào thân thủ tục không có một liên quan nào nữa giữa biến y với w, vì vậy lệnh gán w:= 1 không ảnh hưởng gì đến giá trị của y. Như vậy, giá trị của x được in ra là 1, còn y là 0.
 Với thủ tục Procedure	 Thamso(Var z: Integer ; w: Integer ) thì các lời gọi sau đây có hợp lý không? Thamso(x + 1, y) hay Thamso(2, y). Khi thay lời gọi Thamso(x,y) bằng 2 lời gọi trên thì máy sẽ báo lỗi. Bởi trong lời gọi CTC các tham số biến chỉ được phép thay bởi các biến cùng kiểu, không được là hằng(2) hay biểu thức(x+1), còn các tham số giá trị được phép thay thế bởi hằng, biểu thức hoặc biến đơn. Sự thay thế phải theo đúng trật tự các tham số đã khai báo trong đầu của CTC. Ngoài lời gọi Thamso(x,y) thì các lời gọi Thamso(x,y+1); Thamso(x,3); đều không hợp lý. Đây chính là một sự khác nhau nữa giữa tham biến và tham trị.
 Nhận xét: Khi đã nhận biết được sự khác nhau giữa tham biến và tham trị thì một CTC có tham số lúc nào cần đến tham biến, lúc nào cần đến tham trị? 
Ví dụ 3: 
	Program VD3;
 Var x,y: Integer;
Procedure Hoandoi(x,y:Integer);
Var t:Integer;
Begin
 	t:= x; x:= y; y:= t;
End;
Begin
 	x:=1; y:= 2;
 	Hoandoi(x,y);
 	Writeln('Hai so chua hoandoi:',x:2,y:2);
 	Write('x=',x:2,' y=',y:2);
 	Readln;
End.
 Thủ tục Hoandoi(x,y) trong ví dụ này dùng để đổi giá trị giữa 2 biến nguyên x và y. Tuy nhiên khi chạy chương trình, điều này không xẩy ra. Giá trị của 2 biến nguyên x và y trước khi gọi thủ tục x có giá trị bằng 1, y có giá trị bằng 2 và sau khi gọi thủ tục Hoandoi(x,y) giá trị của x, y có giá trị vẫn không đổi: x=1, y=2.
 Vậy lỗi xẩy ra do thủ tục Hoandoi(x,y) tổ chức truyền theo trị nên các giá trị của các biến x và y không bị ảnh hưởng bởi các lệnh đổi giá trị trong thủ tục này. Nếu sữa lại việc khai báo các tham số trong thủ tục tráo đổi là truyền theo biến (thêm từ khoá Var trước x, y trong phần đầu của thủ tục) thì chương trình sẽ cho kết quả như mong muốn: x=2, y=1.
 Ví dụ 4:
	Program VD4;
Var tu,mau,d:word;
Function UCLN(Var a,b:Word):Word;
Begin
 	 While ab Do
 	 If a>b Then a:= a-b
 	 Else b:= b-a;
 	 UCLN:= a;
End;
Begin
 	Write('nhap tu so:'); Readln(tu);
 	Write('nhap mau so:'); Readln(Mau);
 	 d:= UCLN(tu,mau); writeln('d =:',d);
 	If d>1 Then
 	Begin
 	 	Tu:= tu Div d;
 	 	mau:= mau Div d;
 	End;
 	Writeln('phan so duoc toi gian la:',tu,'/',mau);
 	 Readln;
End.
 Chương trình trên sử dụng hàm UCLN(a, b) để tối giản một phân số khi nhập từ bàn phím các giá trị tử số và mẩu số của nó.
 Nhìn vào chương trình ta không phải bàn đến tính đúng đắn của công thức. Vì ta thấy chương trình trên trả về UCLN của hai số nguyên dương a và b và dùng hàm này để tính d là UCLN của tử và mẫu. Phân số tối giản nhận được bằng cách cùng chia tử và mẫu cho d. Tuy nhiên khi chạy chương trình, ta luôn nhận được kết quả không mong muốn là 1/1 cho mọi phân số. Vậy lỗi do đâu?
Lỗi logic này xẩy ra do hàm UCLN được tổ chức truyền theo tham biến, nên sau lời gọi d:= UCLN(tu,mau) , ta được đồng thời các giá trị d, tu, mau bằng nhau và bằng d. Để chương trình cho kết quả đúng ta phải sửa lại việc khai báo các tham số trong hàm UCLN là truyền theo tham trị ( bỏ từ khoá Var trước a, b). 
Nhận xét:	Việc tổ chức truyền theo trị hay truyền theo biến cho một tham số là không thể tuỳ tiện vì nó có thể dẫn đến những kết quả sai với yêu cầu của bài toán. Qua hai ví dụ trên đã minh hoạ các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ 3 cho một kết quả sai khi truyền theo trị trong khi nếu sửa lại việc khai báo các tham số trong thủ tục Hoandoi là truyền theo tham biến thì chương trình sẽ cho kết quả đúng với yêu cầu của bài toán. Còn ở ví dụ 4 cho thấy một kết quả sai khi truyền theo tham biến. 
Ví dụ 5: 
Program VD5;
Var a: Byte;
Function F(Var x:Byte):Byte;
Begin
 	x:=x+1; F:=x;
End;
Begin
 	a:=5; Writeln(F(a)+F(a));
 Readln;
End.
 Chương trình đơn giản trên đưa ra màn hình giá trị F(a)+F(a) với a = 5. Bằng suy luận thông thường, kết quả đúng phải là 12 vì tại a = 5, F (a) cho giá trị 6. Tuy nhiên khi chạy chương trình ta sẽ nhận được kết quả 13. Có thể sửa biểu thức F(a)+F(a) thành biểu thức 2*F(a) lúc này ta sẽ nhận được kết quả là 12. Chương trình vẫn thực hiện đúng những lệnh mà ta viết, chỉ có điều ở đây xuất hiện hiệu ứng phụ do hàm F được tổ chức truyền theo biến đối với tham biến x của nó. Lệnh x:= x + 1 trong hàm F sẽ làm biến a tăng lên một đơn vị mỗi khi gọi F(a) khi thực hịên biểu thức F(a)+F(a), giá trị F(a) được gọi hai lần. Tại lần thứ nhất a = 5, do đó F(a) = 6 , tại lần gọi thứ hai lúc đó a = 6 do đó F(a) = 7 và ta nhận được kết quả 13.
Trong khi đó biểu thức 2*F(a) chỉ gọi giá trị F(a) một lần vì thế mà ta nhận được kết quả là 12. Nếu sửa lại việc truyền cho tham biến x của hàm F là theo trị thì không còn sự khác nhau như vậy nữa.
 Nhận xét: Như vậy, khi truyền một tham số cho CTC, nếu ta muốn bảo vệ giá trị của tham số đó khỏi bị CTC " vô tình phá" thì tham số đó phải được dùng như là tham trị. Khi đó cho phép giá trị đầu vào tương ứng có thể là hằng, biểu thức hoặc biến nguyên. Còn một tham số nếu muốn dùng để lấy kết quả (những biến đổi) do chương trình con đem lại thì tham số đó phải là tham biến và giá trị đầu vào tương ứng chỉ có thể là biến.
2. Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập phục vụ cho tiết kiểm tra.
Câu 1: Với a là tham biến, b là tham trị thì khai báo phần đầu cho thủ tục nào sau đây là đúng? (a, b đều có kiểu DL Integer)
Procedure M(Var a:Integer ; b: Integer );
Procedure M(a,b: Integer );
Procedure M(Var a,b: Integer );
Procedure M(a: Integer ; Var b: Integer ) ;
Đáp án: A
Câu2: Cho biết giá trị tương ứng cho các biến a, b, c, d sau khi chạy thử chương trình : 
Progam Vidu1;
	Procedure Tong_hieu(a, b: Integer; Var c, d: Integer ); 
	Begin
	c:= a - b ; 
	d:= a + b ; 
	a:= a*b ;
	End;
	Begin clrscr;
	a:= 10; b:= 3; c:= 5; d:= 6;
	Tong_hieu(a,b,c,d); 
	Write(a,b,c,d);
	Readln;
	End.
A. 30, 3, 7, 13	B. 10, 3, 7, 13	C. 10, 3, 5, 6	D. 30, 3, 5, 6
Đáp án: B
Câu 3: Số nào được in ra màn hình khi thực hiện chương trình sau?
Program c3;
Var a,b:byte;
Procedure Thu1(Var a:byte);
Begin
 a:= 2*a; b:=b+5;
End;
Begin
 a:= 3; b:= 7; Thu1(b);
 a:= a+b; Writeln(a);
 Readln;
End.	
A. 13	B. 19	C. 22	D. (Một đáp án khác)
Đáp án: C
Câu 4: Số nào được in ra màn hình khi thực hiện chương trình sau?
program C4;
Var x:integer;
Procedure Thaydoi( x:integer);
Begin
 x:=1;
end;
Begin
 x:=0; Thaydoi(x); Writeln(x:3);
 readln
End.
	A. 1	B. 0	C. 1 0	D. 0 1
Đáp án: B 
Câu 5: Chương trình sau cho kết quả gì? 
Program VD5;
Var a: Byte;
Function F(Var x:Byte):Byte;
Begin
 	x:=x+1; F:=x;
End;
Begin
 	a:=5; Writeln(F(a)+F(a));
 Readln;
	End.
A. 10	B. 11	C. 12	D. 13
Đáp án: D
Câu 6: (Ta cũng có thể có câu hỏi như sau đối với Vd5):
	Hãy sửa lỗi chương trình trên để chương trình có kết quả là 12 ?
Đáp án: Cách 1: Function F( x:Byte):Byte;
	 Cách 2: Thay biểu thức (F(a)+F(a))thành biểu thức (2*F(a)) 	
Câu 7: Với đầu thủ tục: 
	Procedure N( x:Integer ; Var y:Integer );
 m là biến nguyên, các lời gọi sau đây lời gọi nào là hợp lệ?
N(m,m+3);
N(2,m);
N(m+1,4);
N(2,3*m+5);
Đáp án: B
Câu 8: Hãy sữa lỗi chương trình sau và cho biết chương trình sau làm việc gì?
	Program 	C8;
	Var n:integer;
	Begin
	Function fibo( Var n: longint):longint;
	Begin
	If n<3 then fibo:= 1
	Else fibo:= fibo(n-1)+fibo(n-2);
	End;
	Write('nhap n:'); Readln;
	Writeln(fibo(n));
	Readln;
	End.
Đáp án: Chương trình được sữa lỗi:
	Program 	C8;
	Var n:integer;
	Function fibo(n: longint):longint;
	Begin
	If n<3 then fibo:= 1
	Else fibo:= fibo(n-1)+fibo(n-2);
	End;
	Begin
	Write('nhap n:'); Readln(n);
	Writeln(fibo(n));
	Readln;
	End.
	Chương trình dùng hàm để tính dãy số Fibonaxi F1, F2, , Fn 
với F1= F2=1	 
 Fn =Fn-1+Fn-2(n>2) .
C- Kết luận 
	 Đề tài đã thu được một số kết quả sau:
Xây dựng được hệ thống câu hỏi, bài tập để giảng dạy chương VI - phần CTC và lập trình có cấu trúc,
Sử dụng các ví dụ này vào trong các đề kiểm tra: tìm đáp án đúng hay sửa lỗi chương trình
Đề tài đã được ứng dụng để giảng dạy và đạt kết quả tốt trong năm học vừa qua. Phần lớn học sinh đã phân biệt được bản chất của sự khác nhau giữa tham biến và tham trị và cách sử dụng chúng.
 D- Kiến Nghị
Để tiết kiệm thời gian và các giờ học đạt kết quả cao, giáo viên cần chuẩn bị sẵn các chương trình vào máy hay trên khổ giấy lớn. Học sinh có thể chạy chương trình và thử với các bộ test khác nhau (Tốt hơn là dạy bằng máy chiếu vì hầu hết trường nào cũng đã có).
Bài viết này mới chỉ là một phần của CTC, chúng tôi mong rằng có nhiều bài viết về những vấn đề còn lại của CTC để hoàn thiện cả phần CTC. 
Tháng 4 / 2008
Tài liệu tham khảo
Hồ Sĩ Đàm - Hồ Cẩm Hà - Trần Đỗ Hùng - Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Thành Tùng - Ngô ánh Tuyết . Tin học 11(SGK thí điểm), NXB Giáo dục.
Hồ Sĩ Đàm - Hồ Cẩm Hà - Trần Đỗ Hùng - Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Thành Tùng - Ngô ánh Tuyết . Tin học 11(SGV thí điểm), NXBGD.
Lê Khắc Thành - Hồ Cẩm Hà - Nguyễn Vũ Quốc Hưng. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT chu kỳ III (2004 - 2007).
Quách Tuấn Ngọc. Ngôn ngữ lập trình PASCAL (lý thuyết và bài tập).

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,374

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Mỗi cổng là một kết nối cung cấp chọn băng thông cho host. Trong Ethernet Hub, tất cả các cổng kết nối vào một mạng chính, hay nói cách khác, tất cả các thiết bị kết nối Hub sẽ cùng chia sẻ băng thông mạng. Nếu có hai máy trạm được thiết lập phiên kết nối thì chúng sẽ sử dụng một lượng băng thông đáng kể và hoạt động của các thiết bị còn lại kết nối vào Hub sẽ bị giảm


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,305

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,137

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Vậy cụ thể drama là gì ? Hít drama là gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong các bài viết sau đây nhé ! Drama là gì ? Drama theo nghĩa gốc dịch từ tiếng anh qua thì nó nghĩa là tuồng, kịch. Nhưng hiện tại trên facebook, ngoài nghĩa đó thì drama còn mang nhiều nghĩa khác như: phim dài tập để phân biệt với phim một tập (movie). Hay là những câu chuyện mang tính hồi hợp, gay cấn, kịch tính,... Phim drama Là


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 13,662

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Trọng lượng do Trái Đất tác dụng tác dụng vào hộp phấn. b) Một lực sĩ đang nâng một quả tạ trên tay. Lực nâng của lực sĩ lên phía trên và trọng lượng của quả tạ là hai lực cân bằng. c) Đặt một quả nặng lên cân đĩa thì


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,078

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Và được sử dụng nhiều với hàm nghĩ khi mà nam giới thoả mãn bạn giới của mình và ngược lại. Cho nên khi sử dụng kimochi trong ngữ cảnh này khá nhạy cảm nên các bạn trẻ nên lưu ý khi sử dụng để tránh gây khiếm nhã nhé. Tại sao các bạn trẻ lại thường xuyên sử dụng kimochi với hàm nghĩa trên? Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi chúng ta thường biết rằng, Nhật Bản là nơi có


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 11,682

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm nhiều dạng và cá thể của các loài cùng với những biến dị di truyền của thế giới sinh vật, cũng như nhiều dạng của các cấp độ


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,088

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 10,989

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,098

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Hoặc có thể dùng cách nào đó che bớt lại cũng được. Như vậy người khác sẽ không có khả năng biết được con số này ngoài bạn. Nhưng trước khi xóa số Cvv/Cvc trên thẻ atm. Bạn hãy chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ số này


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 9,900

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Số thứ hai đại diện cho quận, huyện trong khu vực. Tiếp đó là một khoảng trắng và cuối cùng là một mã số tùy ý gồm một và hai chữ cái khác nhau. Mã Zip Code iPhone có gì khác biệt với các mã Zip khác? Zip Code iPhone là mã zip được Apple bổ sung trên các dòng điện thoại nhằm hỗ trợ quá trình vận chuyển tới người nhận. Những mã này thường xuất hiện trên các website có hỗ trợ dịch


Đề xuất

Tin Học 11 Bài 15: Thao Tác Với Tệp - Xem 2,673

Tóm tắt lý thuyết Để làm việc với dữ liệu kiểu tệp ta phải sử dụng biến tệp. Khai báo biến tệp văn bản có dạng: Khai báo trên xác định hai biến tệp văn bản tep1 và tep2. a. Gắn tên tệp Thủ tục gắn tên tệp với biến ... Mở tệp để đọc dữ liệu tentep:= 'DL.INP'; assign(tep1,tentep); reset(tep1); assign(tep1, 'DL.INP'); reset(tep1); c. Đọc/ghi tệp văn bản Việc đọc tệp văn bản được thực hiện giống như nhập từ bàn phím. Việc ghi dữ liệu ra tệp văn bản


Tình Yêu Là Cái Gì? - Xem 3,465

Các bạn trẻ thân mến, Điều gì làm cho các bạn mất thời giờ nhiều nhất? Điều gì làm cho các bạn quan tâm nhất? Điều gì làm cho các bạn hạnh phúc nhất và cũng có thể đau khổ nhất? Thưa đó chính là tình yêu. Công chưa thành, ... Tất cả trở thành tình yêu vào lúc hai người thật sự dấn thân hứa trao ban trọn vẹn cho nhau, đón nhận nhau trong viễn tượng tương lai, khi thịnh vượng cũng như lúc gian, mạnh khỏe, ốm đau. Yêu nhau là cùng dìu nhau đi đến tương lai, thế nên


Khai Giảng Lớp Luyện Thi A2, B1, B2 - Xem 2,871

Hiện nay bài thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 được tổ chức rộng rãi trên cả nước và là yêu cầu bắt buộc của nhiều người. Ví dụ, sinh viên Đại học tốt nghiệp, đầu vào và đầu ra cao học hay thi công chức, chuyển ngạch cần ... Nhiều bạn thắc mắc nên thi chứng chỉ trong nước hay chứng chỉ quốc tế để được chấp nhận. Anh ngữ VIVIAN sẽ so sánh các loại chứng chỉ này để các bạn đưa ra những lựa chọn phù hợp với mình nhé. Quy đổi trình độ theo khung năng


Uống Nhiều Rượu Gây Bệnh Gì? - Xem 2,673

Trong văn hóa Việt Nam rượu là một thức uống không thể thiếu, nhất là trên bàn nhậu. Tuy nhiên uống nhiều rượu sẽ gây tổn hại lớn đến sức khỏe. Muốn biết uống nhiều rượu gây bệnh gì bạn đừng nên bỏ qua bài viết dưới đây. 1. Bệnh ... Muốn biết uống nhiều rượu gây bệnh gì bạn đừng nên bỏ qua bài viết dưới đây. 1. Bệnh sảng run Đây là bệnh lý mà chỉ xuất hiện ở những người nghiện rượu và cũng là một trong những biến chứng nghiêm trọng


8 Kiểu Reminder Email Nghệ Thuật Không Thể Bỏ Qua - Xem 2,673

Reminder email là một trong những cách tốt nhất để tăng số lượng khách hàng tiềm năng. nó còn giúp tăng tỷ lệ open trên các email dùng để quảng bá sự kiện của bạn. Reminder email là email Marketing dùng để nhắc nhở khách hàng về doanh nghiệp, về ... Nó sẽ thổi thêm sức sống mới vào quảng bá sự kiện của bạn. Cách thông minh nhất mà bạn nên lập kế hoạch gửi reminder email trước khi gửi đến khách hàng, chạy chiến dịch quảng bá.Đây là nơi tuyệt vời để thay đổi chuyển địa


Bạn đang xem bài viết Một Số Sai Lầm Khi Dùng Tham Biến Và Tham Trị Trong Pascal trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!