Các Bài Văn Cảnh Sách

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Bài Văn Cảnh Sách mới nhất ngày 29/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,861 lượt xem.

Nam mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Vầng ô sắp hé phương đông

Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi

Tự tâm xúc cảnh đổi dời

Muôn mầu ngàn sắc mắt người choáng đi

Xác phàm đắm chấp làm chi

Cất đầu tỉnh dậy tu trì sớm mai

Chuyên cần sáu niệm không sai

Sao cho công quả tương lai tròn đầy.

Kính lễ Ðức Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bóng chiều đã xế ngàn dâu

Mặt trời thấp thoáng gác đầu non tây

Thời giờ thấm thoát mau thay

Cái già cái bệnh theo ngay bên mình

Chẳng ai có thuốc tràng sinh

Hằng ngày cái chết vẫn rình bên ta

Hôn trầm tán loạn tránh xa

Mọi người tự giác để mà tiến tu

Kính lễ Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Lời Ðức Phật Thích Ca dạy rằng: “Mệnh con người ta không bền, chóng mau hơn hơi thở, khi trẻ mạnh khỏe cũng còn đau yếu, nữa là lúc già yếu vậy ôi! Tôi nay cố gắng đến đây, đem lời Phật cùng nhau khuyên nhủ, kính mong đại chúng chớ thấy người hèn mà khinh chê báng bổ. Nên xem xét thân này, tới khi nhuốm bệnh, 4 đại chẳng đều, ba trăm sáu đốt sắp sửa rời tan, ăn uống dần dần kém bớt, thầy thuốc và thuốc cũng không thể chữa được, đại tiểu dầm đìa ra cả giường chiếu, rên rỉ nằm trên nệm gối, khi ấy ví như cá ngoi trong vạc dầu sôi, chốc lát nhừ tan, cũng như đèn dầu để trước gió, vụt liền tắt mất. Vì thế nên biết thân này chẳng được bao lâu sẽ đến cửa chết, đường trước lờ mờ, giây phút cuối cùng biết đi về đâu? Bạch Ðại chúng! Ví dù việc mình đã làm xong, chẳng phải hèn tôi biết đến, còn ai chưa làm xong sao chẳng sớm tự liệu mình, trông cái cảnh vô thường, thật là đáng sợ, ai nấy nhớ nghĩ cõi Tịnh độ, quyết chí sinh sang, xin gác bỏ mọi duyên để dốc lòng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật (3lần) –

Tuân lời vàng cổ triết thiền tông

Muốn tu Tịnh độ thành công

Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu

Thân Khẩu Ý trước sau tinh khiết

Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên

Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên

Vãng sinh Tịnh độ nhân duyên lu mờ

Ngày đêm phải sáu thời tinh tiến

Ý Miệng Thân ba nghiệp cần chuyên

Thân cần lễ bái tọa thiền

Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời

Ý cần chuyên không rời tịnh niệm

Ðêm và ngày kế tiếp không ngơi

Mới hay Tịnh độ hiện thời

Rõ ràng tam muội sáng ngời tự tâm

Ngoài sáu thời chuyên tâm tu tập

Không chuyện trò đón tiếp vãng lai

Nếu còn giao thiệp bề ngoài

Chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu

Quy ước ấy ai dù không giữ

Ngôi Chủ đường xét cử phạt ngay

Ba lần can gián cố chây

Thời mời ra khỏi nhà này không dung.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Bậc Cổ Ðức dạy rằng: “Người muốn tu Tịnh độ, cần phải trong sạch ba nghiệp. Ba nghiệp có được trong sạch, Tịnh độ mới thành. Ba nghiệp chẳng thuần, Tịnh độ không nhân đâu mà được.”

Vì vậy, trong 12 giờ, cần phải giữ gìn ba nghiệp. Như thân cần phải ngồi thiền lễ bái, khẩu cần phải đọc tụng kinh văn, ý cần phải nhiếp niệm tiếp nối luôn luôn. Như thế ngày đêm sáu thời, cố gắng làm xong, tức là cõi Tịnh độ hiện tiền, phép chính định cũng nhân đấy mà được.

Ngoài ra sáu thời, chẳng đuợc nói bàn tiếp đãi, đi lại xem xét, khiến bỏ mất công phu tịnh nghiệp. Nếu ai trái quy ước này, Ngôi Ðường chủ ra tay trị phạt. Ba lần can mà không nghe, cứ y pháp nhà Tịnh nghiệp đuổi ra, mặc cho người ấy, cứ tha hồ đông tây rảo bước.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Bài Cảnh Sách Thảo Ðường phúng tụng

Xin bạch cùng thất chúng thiền gia

Thế giới nào khác không hoa

Thân người huyễn hoá như là chiêm bao

Mọi sự vật trước sau đều thế

Là vô thường không thể cậy trông

Nhân tu nếu chẳng sớm trồng

Thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi

Cũng vì vậy Như Lai thương xót

Hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên

Khiến cho tắt lửa não phiền

Cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê

Hết sinh tử xa lìa khổ não

Chứng Niết bàn vui đạo nhiệm mầu

Phép tu giải thoát có nhiều

Tóm tắt chỉ có ba điều như sau

Tham thiền, tu quán làm đầu

Với môn niệm Phật để cầu vãng sinh

Phép tham thiền không thành không lập

Phải tự mình khế hợp Chân Như

Túc căn nếu chẳng trồng sâu

Ðường đi lắm ngả dễ hầu tới nơi

Huống đời mạt pháp lòng người

Kém phần phúc tuệ trây lười ngả nghiêng

Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm

Xét cho cùng tâm niệm Sát na

Hữu Vô hai chữ đều xa

Nếu không trí tuệ khó mà thành công

Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất

Thực rõ ràng đường tắt không hai

Kể từ cổ vãng kim lai

Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành

Tứ liệu giản rành rành kể rõ

Tu môn nào dễ khó phân minh

Cốt sao chuyên nhất cho tinh

Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa

Ðem sáu chữ Di Ðà ấn tượng

Tâm tưởng đều không vướng tạp duyên

Tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn

Rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta

Ví phút chốc lơ là tản mạn

Thời hôn trầm tán loạn hiện ngay

Phát tâm tinh tiến sâu dầy

Nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi

Dù tịnh niệm còn chưa kế tiếp

Cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên

Tâm tâm tịnh độ tưởng liền

Dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Ðà

Thời hiện tại không xa gang tấc

Ngay chốn này Cực Lạc rồi đây

Không cần đợi đến sau này

Thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao

Ðược thắng lợi dồi dào đến thế

Há lại không quyết chí tu trì

Ðem thân giả tạm suy nghi

Sinh già bệnh chết thọ trì bấp bênh

Mà đổi lấy thân vô lượng thọ

Là pháp thân không có đồng dao

Vui này há chẳng vui sao

Vãng sanh Cực Lạc vui nào còn hơn

Tụng rằng: trong ba cõi lửa phiền nóng bức

Nước tám dòng công đức thanh hương

Muốn xa cõi uế vô thường

Ðem thân nan trụ lạc bang quê nhà

Thời sáu chữ Di Ðà kế niệm

Như bánh xe liên tiếp quay hoài

Di Ðà Phật chẳng riêng ai

Chí nhân ngày tháng hôm mai tự cường

Kìa tám vạn bốn nghìn hảo tướng

Vốn không ngoài tâm tưởng người ta

Há phiền đức Phật Thích Ca

Ân chân biến cõi Ta Bà trang nghiêm.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Thế giới như hoa đốm ở hư không, thân người ta cũng như chiêm bao giả dối. Hết thảy muôn pháp đều thuộc vô thường, không thể trông cậy được. Nếu chẳng biết tu hành ắt cũng theo cảnh giả dối ấy, không có kỳ hạn nào thôi. Vì thế Ðức Như Lai thương xót mới xuất hiện ra đời, đem các giáo pháp mà dậy bảo chúng sinh, khiến cho họ dập tắt lửa phiền não, gạn nước dục tình, lên cõi Niết Bàn, thoát vòng sinh tử.

Song, đuờng tắt tu hành chẳng phải một. Tóm lại mà nói có ba môn: Tọa Thiền, Niệm Phật, và Tu Quán. Thiền vốn không có đường vào, nếu không có đầy đủ được căn lành, phần nhiều sa ngã đường tà, đời mạt pháp người hèn, khó lòng mà chứng ngộ được.

Cái pháp quán tâm, rất là mầu nhiệm, nếu không có tuệ căn sáng suốt, ít ai đắc đạo. Chỉ có một môn Niệm Phật mới là dễ dàng hơn hết. Từ xưa tới nay kẻ ngu người trí cùng tu, gái trai cũng đều đắc đạo, muôn người không xót một ai. Xem như trong tứ liệu giản đã nói rõ: “Chỉ cốt là mình phải tự quyết tâm, chớ đừng ngờ là mình không đắc đạo.” Nhưng phải luôn luôn chớ quên sáu chữ hồng danh, mắt xem, tai nghe rõ ràng minh bạch, nếu không được thì chẳng mịt mờ cũng bị rối loạn, kịp thời nên phát tâm tinh tiến, nối lại mỗi niệm xưa, sớm tối chẳng rời, tự nhiên tịnh niệm nối nhau. Ví dù chưa thể được, mà tâm tâm nhớ cõi tịnh độ, niệm niệm quán Ðức Phật Di Ðà ngay tấc bước chẳng rời, thì ngay đời hiện tại đã là cực lạc, cần đợi gì đến thân chết về sau, mới cầu thần hồn về nơi an dưỡng? Có lợi ích như thế sao chẳng cố gắng tiến lên?

Ðem cái thân giả dối, sinh, già, bệnh, chết, vài ba mươi năm mà đổi lấy cái Pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh của Ðức Phật Vô Lượng Thọ, há chẳng vui sướng lắm sao!

Ba cõi không yên ví như nhà lửa, nước tám công đức vốn mát trong, muốn xa lìa cõi Sa Bà, nên thẳng chuyên tâm về nơi Cực Lạc. Sáu chữ “Nam Mô A Di Ðà Phật” như bánh xe vần, mỗi tịnh niệm thường luôn luôn. Bản Chân Như Phật tính Di Ðà, tất cả chúng sinh đều có. Người khôn nên phải tự nên gắng nhớ, tám vạn bốn nghìn tướng rực rỡ, chẳng lìa tâm vương của ta, sao lại phải phiền đến Ðức Thích Ca, ấn ngón chân xuống cõi Sa Bà, mới hiện miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Ðây bài cảnh sách phân công

Ðảm đang chức sự trong tùng lâm ta

Cúng dàng Phật Pháp Tăng già

Làm tròn trách nhiệm lợi ta lợi người

Nên chẳng quản hao hơi nhọc sức

Cố gắng làm công đức vẹn tuyền

Nhẽ đâu sợ khó ngại phiền

Mượn điều lẩn tránh ngồi yên sao đành

Lỡ ra khuyết điểm phát sinh

Công việc chung cũng trở thành dở dang

Nên suy xét đảm đang nghiêm túc

Gip đỡ người tức giúp đỡ mình

Chăm lo củi nước hoàn thành

Cũng là phương cách tu hành cần chuyên

Giúp ta giác ngộ cơ thiền

So đo hơn thiệt não phiền càng tăng

Tổ Tào Khê siêng năng giã gạo

Tổ Tuyết Phong tần tảo làm cơm

Tổ Quy Sơn bếp nước chăm nom

Tổ Kính Sơn quét tước thường làm vệ sinh

Tổ Bách Trượng thanh minh trong chúng

Ngày không làm thời cũng không ăn

Tổ Thọ Xương cày cấy chung thân

Ðều là những bậc vĩ nhân cửa thiền

Gương xưa mãi mãi còn truyền

Cần lao phục vụ lực điền tận tâm

Nay đại chúng tùng lâm cộng trụ

Chức vụ thường thiếu sự gắng công

Ai đủ sức nên phát tâm

Rụt rè bỏ phế việc chung sao đành

Có công Phật tổ mới thành

Không thời biển khổ lênh đênh đời đời…

Phàm những người làm việc chúng, cốt để giúp đỡ trong chốn Tùng lâm, đem thân làm việc để cúng dàng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, mới mong thành công trong việc tu hành, làm việc trước lợi mình sau lợi người. Vì vậy, nên cố công gắng sức mà làm, vẫn còn sợ lòng này chưa hết, sức này chưa gắng. Sao vội chán lười, lánh việc ngồi yên, bỏ công việc chúng. Nếu mình và người đều thế, thành ra công việc thiếu cả.

Vì vậy, giúp người tức là giúp mình. Ai nấy đều nên làm tròn nhiệm vụ. Ngay như những việc bổ củi, gánh nước đều là việc đạo, được hay không được là cốt ở người, sao lại thích việc này chán việc kia, ngại nhọc cho sướng thân mình.

Tổ Tào Khê chuyên giã gạo, Tổ Tuyết Phong chuyên thổi cơm, Tổ Quy Sơn trông coi các việc thức ăn, Tổ Kính Sơn coi việc tảo xí, Tổ Bách Trượng ngày nào không làm thì không ăn, Tổ Thọ Xương suốt đời đi cày. Những bậc Tổ làm việc tầm thường như thế, đều có ghi chép trong bảng Truyền đăng. Như thế nên để mắt xem, nhận làm công việc khó nhọc, thực chẳng việc gì ngoài việc đạo vậy. Hiện nay ở trong đại chúng đông đúc như thế, mà công việc nơi thường trụ, như vẫn thiếu người. Ai có sức, nên tự ý phát tâm. Hướng lên trước mà xem, sao lại rút lui cho yên phận mình! Trừ những người không muốn làm Phật, làm Tổ, thì tôi đâu dám nhắc đến những người như thế vậy.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Xin đại chúng chớ nên lưỡng lự

Ðã gọi là tu học cùng nhau

Việc làm kẻ trước người sau

Ai ai cũng để tâm vào là xong

Nay tăng chúng ở trong thường trụ

Nhận việc gì chớ bỏ dở dang

Gọi là dây dớp ăn phần

Gặp sao hay vậy còn ăn thua gì

Xem Phật Tổ xưa kia bao kiếp

Suốt đêm ngày mài miệt công phu

Ðạo thành cốt ở chỗ tu

Biếng lười lần nữa dễ hồ được sao?

Nhân không trồng quả bao giờ được,

Ðạo không tu ai rước mình lên?

Thử coi chư Phật, Thánh Hiền,

Gieo bao phúc tuệ nhân duyên giúp đời.

Vậy ai đã gọi là người biết,

Tính ươn hèn nên kíp bỏ đi

Cùng nhau khuya sớm tu trì

Ðể tâm làm việc có gì khó đâu

Nên khuyên bảo cùng nhau cố gắng

Ðạo Bồ Ðề quyết chứng không lui

Nên chăng hay dở ở người.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Xin đại chúng lắng nghe cho kỹ:

Phật dạy rằng rất quý là thân!

Vì bao đời tích thiện nhân,

Nên nay mới được tái sinh làm người.

Phật Pháp chính là nơi khó gặp,

Thầy, bạn hiền cũng rất hiếm hoi.

Ta nay may gặp đủ rồi,

Không mau tu tỉnh đợi thời nào ư?

Phải nên kịp bài trừ tánh xấu,

Bao điều hay khuyên bảo lẫn nhau,

Phải nên suy trước nghĩ sau,

Chớ theo cảnh dối tìm vào bến mê!

Ðể thân lại quay về bể khổ,

Kiếp bọt bèo sóng vỗ tả tơi,

Ðắm chìm chưa biết bao đời,

Vào sinh ra tử đứng ngồi lao đao.

Lúc đó muốn tu nào dễ được,

Ðường đã lầm càng bước càng xa.

Chi bằng ta hãy vì ta,

Bây giờ tu Phật thật là dễ thay!

Học ngay phép xưa nay Phật học,

Việc Phật làm cũng dốc lòng theo,

Chí thành làm được bao nhiêu,

Quả sau kết bởi nhân gieo từ giờ.

Việc phúc thiện đêm ngày nên gắng,

Ðiều hại người chớ tưởng màng chi.

Thẳng dong đường chính bước đi,

Ngàn kia xa cũng có khi tới gần.

Bấy giờ được pháp thân tự tại,

Cả hai đường phúc tuệ vẹn hai.

Lại ra độ khắp muôn loài,

Theo như chư Phật đời đời yên vui.

Dốc lòng niệm đức Như Lai!

Nam Mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Lời đức Thế Tôn dạy rằng: “Mệnh con người không bền chóng hơn hơi thở, tuổi thanh xuân còn vậy, nữa là lúc già yếu vậy ôi!”

Tôi nay cố gắng đến đây, khuyên nhủ cùng nhau, kính mong Ðại Ðức chớ thấy người hèn mà khinh chê báng bổ. Nên xem xét thân này, rồi đây mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng mỏi, xương gù, cốt đau, gân run, bước đi không vững, tinh thần mờ tối. Ví như mặt trời xế về tây, ánh sáng dần dần vụt tắt, chẳng khác gì cỏ cây vào mùa thu, rời tan phút chốc.

Vì vậy, nên biết thân này chẳng được bao lâu sẽ đến cửa chết, đường trước lờ mờ, giây phút cuối cùng biết đi về đâu?

Bạch Ðại Ðức, ví dù việc mình đã làm xong chẳng phải hèn tôi biết đến? Hoặc người chưa làm xong, sao chẳng sớm tự liệu mình, trông cái cảnh vô thường thật đáng run rợ thay! Không gì bằng chuyên tâm tu Tịnh độ, quyết chí sinh sang, xin gác bỏ mọi duyên, dốc lòng niệm Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Xin đại chúng lắng nghe cho rõ:

Phật dạy rằng từ cổ tới nay,

Cõi đời thay đổi đổi thay,

Biến thiên từng phút từng giây chẳng ngừng.

Ngẫm ngay cảnh tưng bừng trước mắt,

Ngoảnh cổ đi đã mất hết rồi

Khác nào như đám mây trôi,

Thiên hình vạn trạng hợp rồi lại tan.

Muôn loài ở thế gian là khổ,

Sinh, ốm, già, chết đủ đắng cay.

Ái ân ly biệt thảm thay,

Cầu chi chẳng được lòng này xót xa.

Ở với kẻ nếu là thù oán,

Chịu những điều chẳng muốn xưa nay,

Khổ đau càng chất càng đầy,

Ai người trong cảnh mới hay nỗi niềm.

Một thân chịu muôn ngàn đau khổ,

Kết cục rồi còn có chi đây?

Họa may đám cỏ xanh rì,

Gọi là chút đỉnh làm ghi ít ngày.

Thế mới biết thân này là giả,

Có chi mà tranh ngã tranh nhân?

Chẳng qua cũng ở cõi trần,

Cõi đời ô uế bản thân sạch nào?

Suy cho kỹ gót đầu sẽ thấy,

Cõi đời này tin cậy được không?

Vậy còn chi nữa mà mong?

Kíp nên niệm Phật để hòng mai sau,

Sang Cực Lạc còn đâu hơn được,

Ðấy mới là cõi nước yên vui,

Chúng sinh sung sướng đời đời,

Muốn sao được vậy tức thời có ngay.

Ðức Di Ðà hiện nay là Chủ,

Vẫn rộng lòng cứu độ chúng sinh.

Hễ ai có chút duyên lành,

Tin theo, làm đúng việc mình sẽ nên.

Trên chín phẩm đài sen ghi tới,

Bạn bè cùng với thiện nhân

Ðều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thọ muôn phần yên vui.

Vết ô uế mảy may chẳng có,

Tiếng ưu sầu đau khổ đều không,

Sạch sanh như thể gương trong

Cảnh vui khôn dễ tả cùng được sao.

Khắp mười phương Phật đều khen ngợi,

Khuyên chúng sinh nguyện tới cho mau.

Tới nơi như ý sở cầu,

Muốn sao được vậy còn đâu hơn mà!

Vậy ai đã là người hiểu biết,

Nên dốc lòng quyết chí cầu sang.

Sang rồi Phật mở lòng thương,

Lại ra độ khắp mười phương muôn loài,

Ðể cùng được về nơi Cực Lạc

Hưởng đời đời giải thoát tiêu dao.

Dốc lòng niệm Phật cùng nhau!

Nam Mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,869

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Các segment như vậy cho phép các người dùng trên nhiều segment khác nhau có thể gửi dữ liệu cùng một lúc mà không làm chậm các hoạt động của mạng. Bằng cách chia nhỏ hệ thống mạng, sẽ làm giảm số lượng người dùng và thiết bị cùng chia sẻ một băng thông. Mỗi segment là một miền đụng độ riêng


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,404

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 16,335

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Vì ta thấy nhà du hành vũ trụ bị treo lơ lửng trong con tàu. C. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất vẫn bị Trái Đất hút. Nhưng lực hút này bị cân bởi lực đẩy của động


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,236

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Đó là một câu chuyện minh chứng cho dư luận là con dao giết người vô hình. Thủ phạm là những người hít drama phát tán và buôn lời phán xét tiêu cực. Trên đấy là một vài thông tin để ta hiểu thêm drama là gì ? Cũng như giúp ta biết những việc nên và không nên làm về hít drama . Dù sao đi nữa cũng hãy là một người dùng mạng thông


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 12,771

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Nguồn gen của những loài thú quý hiếm này cũng đang dần bị thất thoát và mai một. Hệ sinh thái biển giảm sút Hệ sinh thái biển ở Việt Nam có sức chịu tải cao và khả năng tái tạo là tương đối lớn, tuy vậy sinh thái biển dù có phong phú cũng đang đứng trước nguy cơ bị giảm sút do tranh chấp lãnh thổ và những nguyên nhân khách quan trong biến đổi khí hậu và thiên tai. Từ đó cũng khá


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,375

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng nghĩ với từ Felling. Và nếu như bạn chỉ hiểu ý nghĩa đơn giản như vậy thì nó không còn gì hấp dẫn cả, bởi trong tiếng Nhật Bản cụm từ " Kimochi" là cụm từ


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,385

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? "Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Z= {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}" VD: -10; -9; -8; 100 ; 0 đều thuộc tập hợp Z Tập hợp z trong toán học còn có một tên gọi khác là số nguyên. Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 11,088

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 10,593

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao - Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ vậy, mã zip còn xuất hiện trong các dòng sản phẩm iPhone hiện đại nhất. Vậy, mã zip iPhone là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Mã Zip Code là gì? Zip Code (Postcode - Zipcode) là một dãy số được sắp xếp theo quy tắc nhất định và được quy định bởi tổ


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,197

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Giả sử như kẻ xấu biết số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank của bạn. Nhưng không có mã OTP thì cũng không thể thực hiện được giao dịch. Nếu như bạn không hề thanh toán online. Mà vẫn thấy có mã OTP gửi về số điện


Đề xuất

Triết Lý Giáo Dục Việt Nam Là Gì? - Xem 3,465

Mỗi nền giáo dục dựa trên một hệ triết lý giáo dục có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nội dung, phương pháp dạy và học. Giáo dục Mỹ có những triết lý giáo dục rõ ràng, thuyết phục, nhờ thế mà có chất lượng tốt bậc nhất thế ... (Mỹ rất chú trọng việc học sinh đọc những sách kinh điển trong danh sách nhà trường lựa chọn cho từng cấp học, dao động từ một vài trăm đến một vài nghìn cuốn để giáo viên chọn cho học sinh của mình đọc, thảo luận nhóm và viết thu


Phòng Deluxe Là Gì? Có Nên Chọn Loại Phòng Deluxe Hay Không? - Xem 4,059

Nhằm góp phần làm phong phú thêm kiến thức về dịch vụ khách sạn cho những nhân sự làm việc trong lĩnh vực này, hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn về loại phòng ngủ rất được nhiều du khách ưa chuộng: Deluxe (DLX). Chúng ta sẽ cùng đi sâu ... Chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu xem phòng Deluxe là gì và có nên chọn loại phòng Deluxe hay không nhé? Trong bài viết trước giới thiệu vềtiêu chuẩn các loại phòng trong khách sạn thì chúng ta đã biết được phòng DLX có mức giá cao hơn SUP và standard. Tuy nhiên, loại phòng này lại đang là sự lựa chọn của rất nhiều người khi đặt phòng lưu trú, chính vì thế nên bạn có thể thấy hầu hết


Gha Là Gì Mà Lại Hot Đến Vậy? Tiết Lộ Những Bí Ẩn Về Gha - Xem 3,762

Số lượt đọc bài viết: 37.696 GHA là cụm từ viết tắt của Giang hồ ảo hay còn được cư dân mạng gọi là Role World. Vậy cụ thể hơn GHA là gì? Các thông tin về GHA? Bài viết hôm nay của DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ ... Nếu hợp ý sẽ kết thành duyên. Vì thuận lợi nên Nguyệt Phường trở nên nổi tiếng trong giới giang hồ ảo. Từ đấy, mọi người không chỉ đến với mục đích đơn giản là se duyên, mà họ còn đến để tìm bằng hữu, thân


Standing Order Vs. Direct Debit - Xem 2,673

Direct Debit and Standing Order are both automatic payment methods but have some important differences. A standing order is an automated payment method set up between a customer and a bank to send payments to other people or organisations. A Direct Debit follows the same method, but it is authorised ... They choose the amount and frequency, and can change or cancel it without notifying you. In contrast, you have full control over the payments you take by Direct Debit. You decide how much and how often you collect from


Nhóm Máu Abo Là Nhóm Máu Như Thế Nào, Có Nguy Hiểm Không? - Xem 4,059

Nhóm máu ABO là một nhóm máu hiếm, dễ mắc bệnh máu khó đông, và số người có nhóm máu ABO rất ít gặp do đó người có nhóm máu này được xem là khá nguy hiểm. Nhóm máu ABO là gì? Nhóm máu của con người được chia làm ... Các kháng nguyên thuộc hệ ABO do một locus kiểm soát với 3 alen ABO trong đó A và B là trội. Các chuyên gia cho rằng tham gia hình thành kháng nguyên nhóm máu trong hệ ABO có các hệ gen Hh và hệ thống gen ABO. Các hệ thống gen này di truyền độc lập. Đây là một nhóm


Bạn đang xem bài viết Các Bài Văn Cảnh Sách trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!