Biến Và Kiểu Dữ Liệu

Cập nhật thông tin chi tiết về Biến Và Kiểu Dữ Liệu mới nhất ngày 29/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,465 lượt xem.

I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

1. Kiểu logic

– Từ khóa: BOOLEAN

– miền giá trị: (TRUE, FALSE).

– Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) và các phép toán logic: AND, OR, XOR, NOT.

Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE < TRUE.

2. Kiểu số nguyên

2.1. Các kiểu số nguyên

2.2. Các phép toán trên kiểu số nguyên

2.2.1. Các phép toán số học:

+, -, *, / (phép chia cho ra kết quả là số thực).

Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV 5 = 6).

Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD 5 = 4).

2.2.2. Các phép toán xử lý bit:

Trên các kiểu ShortInt, Integer, Byte, Word có các phép toán:

NOT, AND, OR, XOR.

SHL (phép dịch trái): a SHL n ⇔ a × 2n

SHR (phép dịch phải): a SHR n ⇔ a DIV 2n

3. Kiểu số thực

3.1. Các kiểu số thực

3.2. Các phép toán trên kiểu số thực: +, -, *, /

Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại các phép toán DIV và MOD.

3.3. Các hàm số học thường sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực:

SQR(x): Trả về x2

SQRT(x): Trả về căn bậc hai của x (x≥0)

ABS(x): Trả về |x|

SIN(x): Trả về sin(x) theo radian

COS(x): Trả về cos(x) theo radian

ARCTAN(x): Trả về arctang(x) theo radian

LN(x): Trả về ln(x)

EXP(x): Trả về ex

TRUNC(x): Trả về số nguyên gần với x nhất nhưng bé hơn x.

INT(x): Trả về phần nguyên của x

FRAC(x): Trả về phần thập phân của x

ROUND(x): Làm tròn số nguyên x

PRED(n): Trả về giá trị đứng trước n

SUCC(n): Trả về giá trị đứng sau n

ODD(n): Cho giá trị TRUE nếu n là số lẻ.

INC(n): Tăng n thêm 1 đơn vị (n:=n+1).

DEC(n): Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1).

4. Kiểu ký tự

– Từ khoá: CHAR.

– Kích thước: 1 byte.

– Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây:

+ Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ ‘A’, ‘0’.

+ Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự ‘A’.

+ Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ #65.

– Các phép toán: =, >, >=, <, <=,<>.

* Các hàm trên kiểu ký tự:

– UPCASE(ch): Trả về ký tự in hoa tương ứng với ký tự ch. Ví dụ: UPCASE(‘a’) = ‘A’.

– ORD(ch): Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ ORD(‘A’)=65.

– CHR(n): Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n. Ví dụ: CHR(65)=’A’.

– PRED(ch): cho ký tự đứng trước ký tự ch. Ví dụ: PRED(‘B’)=’A’.

– SUCC(ch): cho ký tự đứng sau ký tự ch. Ví dụ: SUCC(‘A’)=’B’.

II. KHAI BÁO HẰNG

– Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt chương trình.

– Cú pháp:

CONST <Tên hằng> = <Giá trị>;

hoặc:

CONST <Tên hằng> = <Biểu thức hằng>;

Ví dụ:

CONST Max = 100;

Name = ‘Tran Van Hung’;

Continue = FALSE;

Logic = ODD(5); {Logic =TRUE}

Chú ý: Chỉ các hàm chuẩn dưới đây mới được cho phép sử dụng trong một biểu thức hằng:

ABS CHR HI LO LENGTH ODD ORD

PTR ROUND PRED SUCC SIZEOF SWAP TRUNC

III. KHAI BÁO BIẾN

– Biến là một đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Cú pháp:

VAR <Tên biến>[,<Tên biến 2>,…] : <Kiểu dữ liệu>;

Ví dụ:

VAR x, y: Real; {Khai báo hai biến x, y có kiểu là Real}

a, b: Integer; {Khai báo hai biến a, b có kiểu integer}

Chú ý: Ta có thể vừa khai báo biến, vừa gán giá trị khởi đầu cho biến bằng cách sử dụng cú pháp như sau:

CONST <Tên biến>: <Kiểu> = <Giá trị>;

Ví dụ:

CONST x:integer = 5;

Với khai báo biến x như trên, trong chương trình giá trị của biến x có thể thay đổi. (Điều này không đúng nếu chúng ta khai báo x là hằng).

IV. ĐỊNH NGHĨA KIỂU

– Ngoài các kiểu dữ liệu do Turbo Pascal cung cấp, ta có thể định nghĩa các kiểu dữ liệu mới dựa trên các kiểu dữ liệu đã có.

– Cú pháp:

TYPE <Tên kiểu> = <Mô tả kiểu>;

VAR <Tên biến>:<Tên kiểu>;

Ví dụ:

TYPE Sothuc = Real;

Tuoi = 1..100;

ThuNgay = (Hai,Ba,Tu, Nam, Sau, Bay, CN)

VAR x :Sothuc;

tt : Tuoi;

Day: ThuNgay;

V. BIỂU THỨC

Biểu thức (expression) là công thức tính toán mà trong đó bao gồm các phép toán, các hằng, các biến, các hàm và các dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: (x +sin(y))/(5-2*x) biểu thức số học

(x+4)*2 = (8+y) biểu thức logic

VI. CÂU LỆNH

6.1. Câu lệnh đơn giản

– Câu lệnh gán (:=): <Tên biến>:=<Biểu thức>;

– Các lệnh xuất nhập dữ liệu: READ/READLN, WRITE/WRITELN.

– Lời gọi hàm, thủ tục.

6.2. Câu lệnh có cấu trúc

– Câu lệnh ghép: BEGIN … END;

– Các cấu trúc điều khiển: IF.., CASE…, FOR…, REPEAT…, WHILE…

6.3. Các lệnh xuất nhập dữ liệu

6.3.1. Lệnh xuất dữ liệu

Để xuất dữ liệu ra màn hình, ta sử dụng ba dạng sau:

(1) WRITE(<tham số 1> [, <tham số 2>,…]);

(2) WRITELN(<tham số 1> [, <tham số 2>,…]);

(3) WRITELN;

Các thủ tục trên có chức năng như sau:

(1) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.

(2) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

(3) Xuất ra màn hình một dòng trống.

Các tham số có thể là các hằng, biến, biểu thức. Nếu có nhiều tham số trong câu lệnh thì các tham số phải được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Khi sử dụng lệnh WRITE/WRITELN, ta có hai cách viết: không qui cách và có qui cách:

– Viết không qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên trái. Nếu dữ liệu là số thực thì sẽ được in ra dưới dạng biểu diễn khoa học.

Ví dụ:

WRITELN(x); WRITE(sin(3*x));

– Viết có qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên phải.

Ví dụ:

WRITELN(x:5); WRITE(sin(13*x):5:2);

Câu lệnh

Writeln(‘Hello’);Writeln(‘Hello’:10);Writeln(500);Writeln(500:5);Writeln(123.457)Writeln(123.45:8:2)

Kết quả trên màn hình

Hello Hello500 5001.2345700000E+02 123.46

6.3.2. Nhập dữ liệu

Để nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ liệu chuẩn (trừ các biến kiểu BOOLEAN), ta sử dụng cú pháp sau đây:

READLN(<biến 1> [,<biến 2>,…,<biến n>]);

Chú ý: Khi gặp câu lệnh READLN; (không có tham số), chương trình sẽ dừng lại chờ người sử dụng nhấn phím ENTER mới chạy tiếp.

6.4. Các hàm và thủ tục thường dùng trong nhập xuất dữ liệu

+ Thủ tục GOTOXY(X,Y:Integer): Di chuyển con trỏ đến cột X dòng Y.

+ Thủ tục CLRSCR: Xoá màn hình và đưa con trỏ về góc trên bên trái màn hình.

+ Thủ tục TEXTCOLOR(color:Byte): Thiết lập màu cho các ký tự. Trong đó color ∈ [0,15].

+ Thủ tục TEXTBACKGROUND(color:Byte): Thiết lập màu nền cho màn hình.

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,869

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Mỗi segment là một miền đụng độ riêng biệt. Switch giới hạn lưu lượng băng thông chỉ chuyển gói tin đến đúng cổng cần thiết dựa trên địa chỉ MAC Lớp 2. * Tăng nhiều hơn lượng băng thông dành cho mỗi người dùng bằng cách tạo ra miền đụng độ nhỏ hơn. Switch bảo đảm cung cấp băng thông nhiều hơn cho người dùng bằng cách tạo ra các miền đụng độ nhỏ


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,404

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 16,335

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Lực này do Trái Đất tác dụng lên quả nặng. - Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị biến đổi. Vậy phải có một lực hút viên phấn xuống phía


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,236

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Hay xem cho thỏa lòng của các bạn rồi trở thành những anh hùng bàn phím. Vội phán xét người khác, quy chụp định tội họ một cách phiến diện. Nhất là khi chưa rõ sự thật có phải đúng là những gì được thông tin đưa ra hay không. Để rồi đôi khi hệ lụy là những câu chuyện thương tâm đẩy người trong


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 12,771

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm nhiều dạng và cá thể của các loài cùng với những biến dị di truyền của thế giới sinh vật, cũng như nhiều dạng của các cấp độ


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,375

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Mời các bạn cùng tham khảo. Kimochi là gì? Nhắc đến Kimochi thì hầu như ai cũng biết đây là âm thanh quen thuộc được nhắc đến tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,385

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 11,088

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 10,494

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Mã zip này sẽ giúp Apple quản lý tốt hơn thiết bị, đồng thời hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng/ bảo hành sau này. Trong khi đó, mã Zip Code bưu điện thường không cung cấp những thông tin cơ bản về cá nhân hay phương thức thanh toán của người nhận. Các loại mã này chỉ đơn giản biểu thị địa chỉ giao - Nhận hàng nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình vận chuyển bưu phẩm. Mã Zip Code


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,197

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Kẻ xấu có thể dùng tiền trong tài khoản của bạn để thanh toán mà không cần phải có thẻ atm của bạn trong tay. Hãy lưu ý khi thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ tại các máy POS ở trung tâm thương mại... Chủ thẻ thường đưa thẻ atm cho nhân viên mà không để ý xem nhân viên đó thao tác gì với thẻ của mình. Nếu như nhân viên cố tình ghi nhớ số Cvv/Cvc trên thẻ atm Vietcombank của


Đề xuất

Bài Viết Miêu Tả Tính Cách Bạn Thân Bằng Tiếng Anh - Xem 2,871

Miêu tả tính cách bạn thân bằng tiếng anh như thế nào? Nếu nói về người bạn thân của mình, thì bạn sẽ dùng từ gì để mô tả họ? Tính cách, đặc điểm như thế nào? Có rất nhiều cách để nói lên một tình bạn đẹp. Bạn thân ... Tôi và Khải là đồng đội trong đội bóng đá của trường, và đó là lý do chúng tôi trở thành bạn thân. Lúc đầu chúng tôi không biết gì về nhau, nhưng chỉ một vài tuần sau chúng tôi nhanh chóng trở nên gần gũi. Khải chơi bóng


Trọn Bộ Tên Các Loại Đồ Uống Trong Tiếng Anh - Xem 3,168

Bạn biết bao nhiêu tên các loại đồ uống tiếng Anh? Bạn đã từng lúng túng khi vào quán cà phê (café) ở nước ngoài mà không biết gọi tên thứ đồ mình muốn uống là gì chưa? Vậy thì để xua tan đi mọi tình huống lãng xẹt và ... Quý khách lần sau nhớ quay lại nhé. Đồ ăn và đồ uống trong tiếng Anh là một chủ đề từ vựng rất phong phú. Hy vọng các bạn đã tích lũy cho mìnhđược một lượng từ vựng mới để tự tin nhất có thể khi giao tiếp trong quán cà


Thiết Kế Website, Lập Trình Website Là Gì? - Xem 2,871

Thiết kế website là gì vậy? Có gì khác với lập trình web hay không? Đây là những câu hỏi mà những ai chưa biết hoặc đang muốn làm công việc liên quan đến nghề này đều quan tâm tìm hiểu. Có lẽ, trước hết chúng ta cần hiểu thuật ... Chẳng hạn, họ đặt câu hỏi như: Chi phí thiết kế website bao nhiêu? => được hiểu là: làm một website bao nhiêu tiền? Công ty tôi muốn thiết kế website, anh báo giá được không? => cần báo giá làm website. v.v... Tất nhiên cách dùng định nghĩa như trên không hẳn là sai, vì cả bên đặt hàng và bên cung cấp dịch vụ đều hiểu. Và nếu bạn là khách hàng, thì hoàn toàn có quyền dùng


Mơ Thấy Uống Rượu Chiêm Bao Thấy Uống Rượu Đánh Con Gì - Xem 2,970

Mơ thấy uống rượu chiêm bao thấy uống rượu là một giấc mơ khá là thú vị trong giấc ngủ của bạn, hãy cùng sổ mơ lô đề khám phá xem mơ thấy uống rượu đánh con gì nhé Mơ thấy uống rượu chiêm bao thấy uống rượu đánh con ... Do đó việc mơ thấy uống rượu cũng mang tới cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu bạn mơ thấy mình đang uống rượu điều này cho thấy bạn rất biết cách hưởng thụ cuộc sống nhưng đôi lúc lại dấn thân vào những rắc


Tìm Hiểu Một Vài Khái Niệm Liên Quan Đến “mã Hóa” - Xem 2,970

Cùng ăn mừng sự kiện gỡ bỏ quy định bắt buộc phải viết report trên Viblo, cùng hướng tới một tương lai xa xăm khi người người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu và hàng tháng không còn phải lựa chọn giữa 2 ngày lương hay report, chúng ... Xét theo quy mô cũng như tính chất + nội dung bài viết, có lẽ nên xếp bài viết này vào trong series P.E.N.I.S của tác giả ( Programmer's Extremely Neglected but Interesting Subjects ). Thích thì có thể các bạn có thể xem thêm các bài viết khác cùng series : Có lẽ vào một ngày


Bạn đang xem bài viết Biến Và Kiểu Dữ Liệu trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!