Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Cập nhật thông tin chi tiết về Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ mới nhất ngày 20/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,772 lượt xem.

Trong các báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng nhất. Và ngày hôm nay, mình sẽ khái quát những nội dung cơ bản và phương pháp lập loại báo cáo này.

I. Định nghĩa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thông tin về lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng thông tin có cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền và việc sử dụng những khoản tiền đã tạo ra đó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ:

_Báo cáo tài chính tháng 3/2015-Công ty Ge-Shen Corporation Bhd – Malaysia _

Đối với Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn, còn các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền (kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi,…). Doanh nghiệp được trình bày các luồng tiền từ 3 hoạt động chính bao gồm kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

  Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh – Cash flows from operating activities

Là luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, nó cung cấp thông tin cơ bản để đánh giá khả năng tạo tiền của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và tiến hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần đến các nguồn tài chính từ bên ngoài.

  Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư- Cash flows from investing activities

Là luồng tiền có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

  Luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính – Cash flows from financing acitivities

Là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

II. Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

2 phương pháp này chỉ khác nhau trong phần 1 “Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh”, còn phần “Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư” và “Lưu chuyển tiền từ họa động tài chính” thì giống nhau.

Theo phương pháp này, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng cách xác định và phân tích trực tiếp các khoản thực thu, thực chi bằng tiền theo từng nội dung thu, chi trên các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.

Cách lập từng chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1 Hoạt động kinh doanh -Cash flows from operating activities

 • Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác: là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền đã thu theo tổng giá thanh toán từ bán hàng, sản phẩm, dịch vụ, phí, hoa hồng và các doanh thu khác vì mục đích thương mại (nếu có), trừ các khoản doanh thu được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

 • Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ: phản ánh tổng số tiền đã trả cho người bán(theo tổng giá thanh toán) trong kỳ cho người bán, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ,…

 • Tiền chi trả cho người lao động: phản ánh tổng số tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng doa doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm ứng.

 • Tiền chi trả lãi vay: phản ánh tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ bao gồm cả tiền lãi phát sinh và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả phát sinh từ các kỳ trước mà kỳ này mới trả và lãi tiền vay trả trước trong kỳ này.

 • Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: phản ánh tổng số tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước trong kỳ bao gồm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của kỳ này, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trước.

 • Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh: là các khoản thu ngoài các hoạt động phía trên .

 • Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh: phản ánh tổng số tiền đã chi và các khoản khác ngoài các khoản tiền chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo đã phản ánh như trên.

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh – Net cash from operating activities: phản ánh số chênh lệch giữa tổng số tiền thu và tổng số tiền chi ra trong kỳ báo cáo.

1.2 Hoạt động đầu tư-Cash flows from investing activities

Các luồng tiền vào và ra trong kỳ hoạt động đầu tư được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu thường gặp của hoạt động này:

 • Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác: phản ánh tổng số tiền đã chi ra để mua sắm, xây dựng, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hóa thành tài sản cố định, chi cho hoạt động xây dựng cơ bản dở dang, đầu tư bất động sản trong kỳ báo cáo.

 • Tiền thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác: chỉ tiêu này phản ánh số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và bất động sản trong kỳ báo cáo.

 • Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác: chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã chi bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu…) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ vì mục đích thương mại.

 • Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác: phản ánh tổng số tiền đã thu từ việc thu hồi lại số tiền gốc đã cho vay, thu từ bán hoặc thanh toán các công cụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này không bao gồm tiền thu từ bán công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ vì mục đích thương mại.

 • Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác: chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã chi ra trong kỳ báo cáo để đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty con, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, công ty liên kết…

 • Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác: phản ánh tổng số tiền đã thu từ việc thu hồi các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (do bán hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo (không bao gồm tiền thu do bán cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại).

 • Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhâunj được chia: phản ánh số tiền đã thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ các công cụ nợ, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ góp vốn vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo.

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư – Net cash from investing activities: phản ánh số chênh lệch giữa tổng số tiền thu và tổng số tiền chi ra cho hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

1.3 Hoạt động tài chính -Cash flows from financing acitivities

 • Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu: phản ánh tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn dưới các hình thức phát hành cổ phiếu thu bằng tiền (số tiền thu thực tế theo giá phát hành), tiền thu góp vốn bằng tiền của các chủ sở hữu, tiền thu do nhà nước cấp vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ đươc chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vốn góp của các chủ sỡ hữu bằng tài sản.

 • Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành: phản ánh tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để huỷe bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu ngân quỹ trong báo cáo.

 • Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được: chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền doanh nghiệp đã nhận được do đi vay các ngân hàng, tổ chức tài chính và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo. Đối với các khoản vay bằng trái phiếu, số tiền đã thu được phản ánh theo số thực thu (bằng mệnh giá tría phiếu điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc trả lãi trái phiếu trả trước.

 • Tiền chi trả nợ gốc vay: phản ánh tổng số tiền đã trả cho các khoản nợ gốc vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ thuê tài chính của ngân hàng, tổ chức tài chính và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo.

 • Tiền chi trả nợ thuê tài chính: phản ánh số tiền đã chi trả khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo.

 • Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu: phản ánh tổng số tiền đã chi trả cho cổ tức và lợi nhuận cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư – Net cash from investing activities: phản ánh số chênh lệch giữa tổng số tiền thu và tổng số tiền chi ra cho hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

Và phần cuối cùng của bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ có các loại tài khoản chính sau:

– Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ – Net decrease/(increase) in cash and cash equivalents

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. ( Bằng giá trị thuần của 3 hoạt động trên cộng lại).

– Tiền và tương đương tiền đầu kỳ – Cash and cash equivalents at beginning of the fiananial period

Là số sư của tiền và tương đương tiền đầu kỳ báo cáo bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và số dư các khoản tương đương tiền.

– Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ – Effect of changes in exchange rates

Dựa vào tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

– Tiền và tương đương tiền cuối kỳ – Cash and cash equivalents at end of the period

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng của chi tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ”, tiền đầu kỳ và ảnh hưởng thay đổi giá hối đoái.

Trên đây là vài nét cơ bản về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cách báo cáo theo phương pháp trực tiếp. Phần sau mình se giới thiệu kĩ hơn về cấu trúc cũng như cách lập báo cáo này theo phương pháp trưc tiếp.

Tổng hợp và tham khảo giáo trình “Kế toán quản trị” Doisonggiaitri.com Nguyễn Ngọc Quang – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (2014)

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 20,988

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Frame được chuyển mạch từ cổng nhận vào đến cổng phát ra. Mỗi cổng là một kết nối cung cấp chọn băng thông cho host. Trong Ethernet Hub, tất cả các cổng kết nối vào một mạng chính, hay nói cách khác, tất cả các thiết bị kết nối Hub sẽ cùng chia sẻ băng thông


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 18,315

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 15,642

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Hay là những câu chuyện mang tính hồi hợp, gay cấn, kịch tính,... Phim drama Là những bộ phim dài tập có nội dung, tình tiết kéo dài. Phim nói về một câu chuyện xây dựng dựa trên nhân vật thật hoặc hư cấu. Nội dung về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai về những điều trong cuộc sống, tình cảm, xã


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 11,088

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Mời các bạn cùng tham khảo. Kimochi là gì? Nhắc đến Kimochi thì hầu như ai cũng biết đây là âm thanh quen thuộc được nhắc đến tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 10,395

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành. Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 10,098

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Lực thứ nhất là lực nâng của mặt bàn; lực thứ hai là trọng lượng của hộp phấn. Lực nâng do mặt bàn tác dụng vào hộp phấn. Trọng lượng do Trái Đất tác dụng tác dụng vào hộp phấn. b) Một lực sĩ đang nâng một quả tạ trên


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 9,900

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? "Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Z= {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}" VD: -10; -9; -8; 100 ; 0 đều thuộc tập hợp Z Tập hợp z trong toán học còn có một tên gọi khác là số nguyên. Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 9,405

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 8,910

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Xem thẻ atm còn giá trị sử dụng nữa hay không. Như vậy, chức năng chính của số Cvv/Cvc chính là để tăng tính bảo mật cho thẻ atm Vietcombank. Nhất là đối với những giao dịch online thanh toán qua thẻ Visa/Mastercard. Hướng dẫn sử dụng số Cvv/Cvc Như đã nói ở trên, số Cvv/Cvc có tác dụng trong việc thanh toán hóa đơn mua hàng online qua thẻ Visa/Mastercard. Cách sử dụng mã số này như sau:


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 8,415

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Các loại mã này chỉ đơn giản biểu thị địa chỉ giao - Nhận hàng nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình vận chuyển bưu phẩm. Mã Zip Code của các tỉnh thành Việt Nam Hiện nay có hơn 43.000 mã Zip khác nhau được phân bố theo từng quốc gia. Dưới đây là một vài mã Zip của những quốc gia phổ biến nhất hiện nay. Đây là mã Zip cụ thể của từng tỉnh thành phố tại Việt Nam. Ghi nhớ những


Đề xuất

Logistics Là Gì? Lương Của Ngành Logistics Cao Hay Thấp? - Xem 4,257

Theo làn sóng toàn cầu hóa, Logistics ra đời, phát triển và dần trở thành công việc có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, nhiều người vẫn còn khá mơ hồ, không hiểu rõ về công việc Logistics.Là một ... Đầu tiên, bạn phải trau dồi khả năng ngoại ngữ vì hầu hết các doanh nghiệp đều có định hướng mở rộng hợp tác với các công ty nước ngoài, các chứng từ, biên bản theo đó cũng được trình bày dưới dạng tiếng Anh. Thông thạo ngoại ngữ sẽ là bàn đạp vững chắc để bạn tìm thấy cơ hội ở bất cứ công ty nào. Tiếp theo, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải di chuyển nhiều,


Gỗ Công Nghiệp Laminate Là Gì? Ưu - Xem 2,772

Gỗ công nghiệp laminate là sự lựa chọn hàng đầu khi thiết kế nội thất gia đình, chúng đã nhận được đánh giá khá cao từ người tiêu dùng. Tuy nhiên bạn đã biết ” gỗ công nghiệp laminate là gì ? Chúng có những ưu – nhược điểm gì ... + Dễ dàng để thi công, sản xuất. + Giá thành khá hợp lý, rẻ hơn khá nhiều so với gỗ tự nhiên. - Nhược điểm của gỗ công nghiệp mdf: + Với những sản phẩm gỗ mdf thông thường thì khả năng chịu nước của nó khá kém, nếu sử


Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại - Xem 2,277

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368Mục lụcChơng I: Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội hiện đại………………………………………………………………………………………………….1. Những kiến thức triết học đợc sử dụng trong tiểu luận……………………1.2. Vốn quý nhất của nền kinh tế tri thức là tri thức2. Vai trò nòng cốt của ... Tri thức theo cách hiểu truyền thống là thứ hiểu biết chung chung. Sự biết đổi ý nghĩa của tri thức đợc trải qua 3 giai đoạn. trong giai đoạn đầu (khoảng 100 năm) tri thức đợc áp dụng cho các công cụ phơng thức sản xuất và sản


Khối Lệnh Begin .. End Trong Pascal - Xem 3,960

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal, đây là lệnh dùng để đổi hướng chương trình dựa vào một điều kiện nào đó. Kể từ bài lệnh if này ta sẽ bắt đầu học những kiến thức nâng cao hơn. Trước khi ... Điều này có nghĩa trong chương trình có sử dụng các lệnh if .. then, và bên trong đoạn code xử lý lại chứ thêm những đoạn code if .. then khác, ta gọi là lồng nhau. if (condition1) then if (condition2) then // statement Nghe có ve khó phải không nào? Thực ra nó cũng rất dễ


Phí Lss Là Gì? Phụ Phí Giảm Thải Lưu Huỳnh Cho Tàu Biển - Xem 3,762

“Phí LSS là gì?” đây là thắc mắc của rất nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến loại phí lss này một cách chính xác và đầy đủ nhất! Phí LSS là ... Một loại nhiên liệu thay thế khác là methanol đang được sử dụng trên một số dịch vụ biển ngắn. Các tàu cũng có thể đáp ứng các yêu cầu phát thải SOx bằng cách sử dụng các phương pháp tương đương đã được phê duyệt, chẳng hạn như hệ thống làm sạch khí thải hoặc máy lọc khí, mà làm sạch khí thải trước khi chúng được thải vào khí quyển. Trong trường hợp này, sự sắp xếp


Bạn đang xem bài viết Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!